Posts Tagged ‘Universe’

Over Veerkracht (Resilience) (in Dutch)

Monday, April 2nd, 2012

De leer van de thermodynamica is in de 19e eeuw ontstaan uit natuurkundig onderzoek dat werd uitgevoerd om de efficiëntie van de stoommachine te verbeteren. Inmiddels heeft deze wetenschap belangrijke wetten over het Universum ontdekt.

Volgens de thermodynamica beweegt de energie in het Universum op de lange termijn zich van een onmogelijke extreem hete situatie, de Big Bang, naar een toestand van extreme kou en een hoge waarschijnlijkheid, de Big Freeze, waarin alles netjes uniform verdeeld is. Het universum beweegt van extreme chaos naar extreme ordening.

Energie stroomt daarom altijd van hoge (chaos) naar lage temperatuur (orde). Vrijwel alle energie op aarde komt van de zon in de vorm van electro-magnetische straling. Met behulp van deze zonnestraling transformeren planten, algen en bacteriën simpele chemische structuren in complexe biomassa (chemische energie). Bacteriën en schimmels breken deze structuren weer af waardoor de cyclus wordt gesloten.

Biomassa wordt door de rest van de organismen op aarde direct of soms veel later (olie/gas/steenkool) geconsumeerd. Het consumeren van de primaire zonne-energie vindt plaats in voedselketens waarin de organismen ook zelf weer worden geconsumeerd.

Vanuit ons menselijk perspectief interpreteren wij het consumeren van de participanten in een voedselketen als een competitie (“survival of the fittest”) maar we kunnen het ook zien als een uiterst flexibele keten van chemische reacties die worden uitgevoerd in bewegende zichzelf reproducerende chemische fabrieken.

 Energie is de mogelijkheid om iets in beweging te krijgen of te houden. De opgeslagen (potentiële) energie in de aarde wordt soms in meerdere stappen omgezet in beweging (kinetische energie). Tijdens deze omzetting gaat er altijd warmte verloren (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie).

De energiestroom van de zon wekt door de rotatie van de aarde stroom-systemen (flow-systems) op. Stroom-systemen hebben een boom-structuur als de stroom van een punt naar een oppervlak of een volume gaat. Een voorbeeld zijn het weersysteem en een meanderende rivier-delta. De longen en de bloedvaten in ons lichaam hebben precies dezelfde opbouw omdat hetzelfde proces ook in ons lichaam optreedt.

Volgens de Constructal Theory van Adrian Bejan verbeteren de stroomsystemen zich steeds opnieuw en dat doen ze door gebruik te maken van de permanente slijtage (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie) die de stroombeweging veroorzaakt.  Uiteindelijk vindt er altijd weer ergens een doorbraak plaats in de meander.

Adrian Bejan heeft de Constructal Theory volledig analytisch afgeleid uit de wetten van de Thermodynamica. Hij  beschouwt het principe van de verbeterende stroomsystemen (“construction”)  als een Hoofdwet van de Thermodynamica. Volgens hem is ontwerpen niet een intelligente actie maar een volstrekt logisch gevolg van de werking van ons Universum.

De stroom van onmogelijkheid naar uniformiteit, van hoge onwaarschijnlijkheid naar hoge waarschijnlijkheid gaat gepaard met allerlei tussenstadia waarin de bestaande structuren de nieuwe structuren de weg wijzen.

De doorbraken in de meanderende stroompatronen maken beter gebruik van de huidige mogelijkheden maar de oude paden behouden lange tijd hun functie. Hierdoor is een stroomsysteem niet afhankelijk van één pad en is daardoor ook bestand tegen calamiteiten (bijv. een sterk verhoogde regenval in het stroomgebied van de rivier).

Het systeem waar de stroomsystemen onderdeel van uitmaken bestaat uit Machines (Constructal Engines) en Barrières (Brakes).

De machines en de barrieres zorgen ervoor dat de aarde niet te warm of te koud wordt.

De machines zoeken de weg van de minste weerstand, optimaliseren de stroom, bouwen structuren op, slopen de barrieres, produceren kinetische energie en minimaliseren de slijtage. De machines slechten het pad naar de Big Freeze waarin alles gelijk zal zijn en alles stil zal staan.

De barrières bevatten potentiële energie, leveren de weerstand om de minste weerstand te vinden, slopen de machines, optimaliseren daardoor de dissipatie en produceren een maximale hoeveelheid straling met een hogere golflengte als de binnenkomende zonnestraling die de aarde weer verlaat.

Produceren (Machines) en Consumeren (Vernietigen, Slijten) houden het wankele evenwicht van Moeder Aarde in stand.

De evolutie van ecologieën, steden, organismen (wet van Kleiber), talen (wet van Zipf), organen (de longen, bloedvaten), sporten en technologieclusters voldoen aan de Constructal Theory.

In 2002 hebben Holling en Gunderson het boek Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems gepubliceerd.

Panarchy bevat een integrale visie op de evolutie en de adaptieve cyclus van  de constructal engines die men ecosystemen noemt.

Panarchy is ontstaan door het combineren van ogenschijnlijk conflicterende theorieën. Die theorieën leken conflicterend omdat ze betrekking hadden op de verschillende fasen (Zie Plaatje Phase Space hieronder) van de adaptieve cyclus die een ecologie doorloopt.

De combinatie van de vier mogelijke fasenruimten levert een op-en neergaande cyclus op waarin op een zeker moment een sprong (bifurcatie) wordt gemaakt naar een compleet nieuwe ruimte. Nadat deze sprong heeft plaatsvonden stopt de dynamiek van de oude ecologie.

De meest herkenbare fase is de Exploitatie-fase (B).  Dit is de opgaande lijn waarin de ecologie een hoge mate van orde bereikt en overschotten (Potential) produceert.

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal

Aan het eind van deze fase neemt de potentie af en wordt er van alles gedaan om de levensduur van de ecologie zo lang mogelijk te rekken (C -Conservation). In deze fase zijn de structuren verouderd geraakt en zijn er op allerlei plaatsen reeds alternatieven (bypass) ontstaan die beter passen op de huidige vraag naar beweging.

De ecologie is in de conservatie-fase vrijwel tot stilstand gekomen en besteed al zijn energie aan het onderhouden  van zijn eigen structuur.

Tijdens de langzaam opgaande lijn van de Exploitatie-fase neemt de verbondenheid en vooral de afhankelijkheid (Connectedness) tussen de participanten onderling enorm toe waardoor de ecologie steeds kwetsbaarder wordt voor verstoringen.

De constructal engines in de ecologie gaan steeds efficienter samenwerken wat ten koste gaat van de diversiteit en de variatie in de ecologie.

De ecologie kan verstoringen opvangen totdat de  verschillende paden nog niet zijn dichtgeslibd maar een verstoring die alle paden tegelijkertijd raakt is dodelijk.

Op het laatst wordt de Veerkracht (Resilience) enorm op de proef gesteld en kan het gebeuren dat de Ecologie volledig ten onder gaat (Release) of na een grondige Reorganisatie weer aan een nieuwe levensloop kan beginnen.

De resilience van een ecologie wordt gemeten door de snelheid te meten waarmee een ecologie zich weer herstelt van een verstoring.

Volgens Panarchy beweegt een Ecologie zich op verschillende schalen en plaatsen en kan op die plaatsen in verschillende fasen verkeren waardoor er allerlei soorten van interactie mogelijk zijn. Hoe hoger de schaal hoe langzamer de cyclus verloopt. Hoge schalen dempen de fluctuaties van de lagere schalen.

Een snelle lokale reorganisatie kan zich plotseling heel snel verspreiden (een lopend vuur (Revolt)) terwijl een langzame geleidelijke ontwikkeling (een organisatie) een snelle ontwikkeling weer kan dempen of tot stilstand kan brengen (de organisatie van de Brandweer (Remember)).

Panarchy is een Zelf-Refererend Cyclus-Model dat bestaat uit Vier Fasen en (minstens) drie Schaalniveaus.  De panarchische golfbeweging bestaat uit twee stappen n.l. de  positieve weg Omhoog naar de Top (exploitation, conservation)  en de negatieve weg Omlaag naar het Dal (depressie, reorganization).

Op een bepaald moment kan de golfbeweging zich splitsen waardoor een nieuw (ander) niveau van organisatie optreedt. Deze sprongen doen zich volgens een vaste regelmaat voor.

Als we kijken naar terminologie en inhoud valt het op dat er een groot verband bestaat tussen Ecologische-, Economische- en Persoonlijkheidstheorien. De natuur, de economie en de mens lijken onderhevig te zijn aan dezelfde wetten.

De theorie over de Menselijke Natuur heeft erg veel weg van de Theorie die wij over de Natuur zelf hebben ontwikkeld. De mens is een zelfstandig bewegende ecologie, een stromend stroomsysteem waaraan een groot aantal participanten deelnemen.

Bacteria wisselen DNA uit

Die participanten hebben zich in de loop der tijd verenigd omdat een samenwerkingsverband veel efficienter bleek te zijn dan een solitaire ontwikkeling.

In het begin bestond het samenwerkingsverband uitsluitend uit simpele chemische fabriekjes, bacteriën, die genetische ontwerpinformatie (DNA) van hun fabriekjes uitwisselenden. De eerste fundamentele stap in de samenwerking van de bacterien was de statische spons. De mens heeft erg veel ontwerp-informatie gemeen met de spons.

Spons

Later gingen de organismen bewegen en waarnemen. Hierdoor gingen ze als individuen samenwerken met andere organismen die genetisch op hen leken (zie Genetic Similarity Theory).  Het uitwisselen en combineren van ontwerp-informatie ging gewoon door (sex).

In volgende fasen ontstonden er hogere ordeningen, zoals lichamen die lichamen konden bevatten (huizen, steden, vliegtuigen, onderzeeboten en auto’s).

Op dit moment is de (grote) stad het hoogste niveau van koppeling maar niets houdt de “Constructal Law” (of de Entropie) tegen om een ordening te gaan scheppen op  het niveau land of aarde.

Dat betekent dat er nieuwe slagaderen moeten komen om de ontwerp-informatie en de energie die tussen de grote steden gaat stromen te faciliteren. Overduidelijk is dat het Internet de basis vormt van het zenuwstelsel van de aardse informatievoorziening.

De thermodynamica is een statistische theorie. De kansverdeling van een Systeem wordt de Entropie van het Systeem genoemd.

Om een kans te kunnen berekenen moet je de kansruimte (de Phase Space) bepalen. Die bestaat uit alle mogelijkheden.

Het aardige is dat je niet hoeft te beschikken over kennis van alle combinaties van alle componenten van een specifiek systeem om erg veel te weten te komen over een kansruimte.

Je kunt gaan spelen met willekeurige componenten (a,b,c,d,e,….), de combinaties in een matrix stoppen, gaan tellen en patronen zoeken in de getallen die er dan worden gevonden. Je bent dan bezig met de statistiek van de statistiek of beter de waarschijnlijkheid van de waarschijnlijkheid. De mogelijke patronen worden beschreven in de Driehoek van Pascal.

Wat dan blijkt is dat er achter het patroon van Pascal weer een patroon zit (zie plaatje).  Dat patroon bevat wederom driehoeken en het is zeer waarschjinlijk dat er achter de driehoeken weer driehoeken zitten. Driehoeken in driehoeken in driehoeken in…. noemt men een fractal, een zelf-herhaling.

De  (on)waarschijnlijkheid is eigenlijk heel mooi en vooral ook simpel geordend en komt voort uit een zichzelf herhalend patroon, de Drie-Eenheid, dat in iedere godsdienst op aarde voorkomt.

Wetenschap en Godsdienst gaan uiteindelijk over hetzelfde.

LINKS

Over de Big Bang

Over Thermodynamica

Over Constructal Theory

Waarom een stad een organisme is

Waarom de genen bepalen wie we aardig vinden 

Over Pan en Anarchie

Over de Wet van Kleiber

Over de orde achter de wanorde (Over de Driehoek van Pascal)

Over de Uitgebreide Driehoek van Pascal

Over de drie-eenheid.

About Perspective

Thursday, February 2nd, 2012

Effective Ways To Improve Production Efficiency For Your Manufacturing Business

While all business owners should be taking measures to enhance efficiency, as this aspect of business growth is of extreme importance regardless of the industry, manufacturing businesses should take measures to boost production efficiency for several other reasons. These reasons range from improving workplace safety to saving on costs and everything in between. Manufacturing businesses that claim the lion’s share of the market are always searching for new ways to improve production efficiency with the intention of ultimately improving their bottom line.

So, to ensure your manufacturing business is constantly making notable strides towards improving production efficiency, we have rounded up five practical ways for you to achieve this. With that said, these five solutions break down the five fundamental focus points of manufacturing efficiency. Therefore, you can use these practices for years to come.

Waste in the manufacturing industry is a cost that should be avoided. And waste is also a broad term in this industry as it refers to employee hours, energy consumption, materials, and a few others. However, material waste is usually the biggest concern in the manufacturing industry. When searching for ways to reduce waste, you will need to utilize your conclusions from evaluating your production line, learn more detailed information from this top tier short cut fibers manufacturer.

When identifying waste, each of your production line processes will create some waste; identifying the processes responsible for making the most waste is the best way to reduce overall waste. However, you can also reduce waste by recycling or reusing waste instead of dumping it. You could also consider selling your waste to a business that can properly use it if you cannot eliminate the bulk of your waste.

The production line in your manufacturing business is the core of your business functions. When evaluating the production line, you should assess all the details as well, including the commonly overlooked details, such as loading dock bumper and other essential loading dock equipment your business needs. When it comes to sourcing and maintaining loading dock bumpers, you can consider Miner Corp or other leading industry service and equipment providers to ensure your production line has everything it needs to function as it should.

Throughput is another primary focal point to consider; you need this metric to measure the number of units being produced in a certain period on average. While quality equipment is crucial in ensuring your production line can run smoothly, evaluating your throughput will help you identify issues in your production line on occasions when the throughput is not entirely up to par. Capacity utilization is another element of your production line to evaluate, and this refers to calculating your factory’s total output capacity. This will allow you to determine your production line’s performance at all times.

While you are evaluating your production line, you will probably discover the most significant breakdowns in production. These are otherwise referred to as bottlenecks. Because having to shut down operations even for half a day can have a massive impact on your business’s reputation and overall profits, identifying sources of breakdowns and taking measures to prevent them from reoccurring is vital to all companies operating in the manufacturing industry.

A City is an Organism

Saturday, February 12th, 2011

The System of Life is growing in size and in complexity, and so do the infrastructures sustaining it.

In 2008 the point was reached where more than 50% of the world population lives in cities. That percentage is growing. By 2030, over 60% of the world’s population – nearly five billion people – will be living in urban area.

The System of Life is generating Super Organisms and the City is one of them.

Urbanization is only a relatively recent phenomenon. As far as we now know urbanization started in Mesopotamia around 4000 – 3500 BC.

For the Ancient Mesopotamians, the cities were the centers of life. Their beginning of time was not a Garden of Eden, but rather an ancient site called Eridu, which they believed was the first city ever to be created.  The creator of Eridu was Enki, the God who came out of the Deep Waters of the Ocean  (the Abzu). The city of Eridu was destroyed by the Great Flood in 3117 BC.

Every time one of the Rulers of a City took control over many Cities and a State was created with a new Center, the Capital. In the Center of the Capital the Palace of the Ruler was situated. What we see is an Expanding Pattern in which the same Structure repeats itself all the Time.

Initially the two life-essential resources for cities were Water and Food.

As Cities grew and as technology evolved, the supply of these resources became dependent on energy for processing, for pumps and for transportation. In the process, cities and their resources evolved into a system of life energized by the individuals that populate cities, and fuel its dynamics.

mexico-city

Mexico-City

Kleiber's law

Kleiber's law

About the Law of Kleiber

The Law of Kleiber shows that Bottum-Up Structures are more efficient than Top-Down Structures.

It also shows that Big Structures are more efficient than Small Structures. The Law is applicable from the level of the Bacteria to the Level of the City and higher.

These two statements are a contradiction until we realize that there are two ways of looking at the same structure. One view is the Top-Down View. The other is the Bottom Up View. When we look Down we see a huge Hierarchy and start to believe that Big is Beautiful.

When we look Up we see that all the work is done by Small Cooperative Components starting at the Bottom with the Bacteria.

The Law of Kleiber is explained by the fact that all the organisms (including the Cities) contain the Same Fractal Structure.

Bacteria exchange their DNA

Bacteria exchange their DNA

About DNA

In the Beginning the Chemical Soup generated Self-Reproducing Chemical Factories. These Factories combined into bigger Factories by exchanging and combining their Factory-Designs (DNA-parts).

Every time when the Factories fused they became more Efficient, Bigger, Stronger, Older and therefore more Competitive. When the Factories became more Competitive they started to Protect themselves against the other Factories.

To Protect themselves the Multi-Cellular Systems began to Sense in Many Directions and became better and better in Predicting the Future.

One of our Ancient Ancestors is the Sponge which is a static Cluster of Bacteria. Scientist have detected that the DNA of the Sponge has a lot in common with the Human DNA. The Sponge contains the Basic Fractal Structure, the Tube.

In a later stage our Ancestors developed something we call a Brain. The Brain is used to Sense the Now and Predict the Future.

The Human is a Moving Sponge who is able to Imagine. With his Imagination the Human is capable to Change the Future (and the Past).

Sponge

The Sponge, the Tube, is the Basic Structure

One of the Bilateria: The Octopus

The Octopus is a Sponge with a Brain.

About Innovation

The Law of Kleiber can be explained by the principle of Self-Reference (Similarity,  Fractals).

The Small Structures at the Bottum combine into comparable structures on a higher level.

What we don’t see is that the structures on every level can be decomposed in the Same (DNA-)Components with a different Scale and a different Name.

Innovation is nothing but a  Combination of  the Components in many different ways until all the combinations are made.

At that moment One of the Combinations becomes the new DNA and a new Level is explored.

Life explores every possible path.

About Cities

A City is a Combination of Houses.

A City protects a Cluster of Houses. A House protects a Cluster of Humans and a Human protects a Cluster of Organs.

All the way down to the Bacteria,  Cooperative Clusters are formed that give the participants a more Secure Way to Live.

A House is a Body. It supports the Body but it also contains all the Bodily Functions.

If we provide the House with these Bodily Functions the House becomes more Sustainable. It is possible to regenerate the Waste that the Humans produce into Energy just as the Liver is doing in our Body.

If we Cluster the Bodily Houses into a City and we provide the City with the same functions of the Body we are able to create structures that are independent of the input of external Top-Down Sources of Energy and Food.

If we are able to detect the DNA of the House and the DNA of the City we are able to Compose new Types of Houses and Cities that are Adaptable, Scalable,  highly Sustainable and are also in Balance with Nature.

It will also be  much more easy to Destroy or Move buildings and cities to another Place without the production of Waste.

looking-to-toledo1

Toledo (Spain)

About Synchronization

In the Miedeval City the Major Cycle was the Cycle of the Seasons. In the Modern City we have become almost independent of the Cycles. We import Food and Energy out of every place in the World.

It takes a Lot of Energy to transport the Food and Energy and Many Places on Earth are dependent on a small amount of other Places that contain the Sources of our always increasing Need to Survive the Effects of our Environment.

When a lot of People (The Slaves) are dependent on a small amount of people (The Masters), the Masters start to dominate the others and increase their Power until Eternity. Power is the most important Addiction of the Humans.

The problem becomes bigger when we realize that many people are producing Food and Energy but are themselves not able to use the Food and the Energy they are producing.

The independence of the Cycles has created a huge unbalance. This unbalance is not only visible in the City but in every place on Earth that is providing Energy and Food to sustain the Modern City.

The only solution to this problem is to create self-sustaining (autarkic) Cities that are able to supply their own food, water  and energy.

Paris

The kernels of Paris

When we want to restore Balance we have to Synchronize the Cycles in the City.  This can be done with the help of Smart Technology (Sensors, Actuators, Analytics) but we can also make use of very old fashioned techniques that were used in the Middle Ages.

When Humans communicate from the Heart and focus on the same subject, the Humans start to Synchronize. They become a  Group.

The most important structure in the Miedeval City to Synchronize its inhabitants was the Building of the Heart, the Church.   The Church was always situated in the Center and was visible from a long distance. The Church was also the only place where people were always Protected.

The Human Heart is doing the same thing as the Church is doing in the City. It connects the Mind with the Organs of  the Body and the Pericardium provides one of the major Rythms of the Human Body.

If we want to Synchronize the City we have to create a Center where People are able to Commun(e)nicate about the Shared Goals of the City. The most important way to share can be found in the Human Culture. The Centres have to contain all the ways Human Culture is performed.

chartres4

The Spiraling Spiral in the Memory Palace of Chartres, the Symbol of the Fractal Universe

About the Memory Palace

Art, Music and Singing were United in the Medieval Cathedrals. The Medieval Cathedrals also contained all the Knowledge (The Memory Palace)  that was needed to understand the Universe.

If we want to Synchronize the Modern City we have to build Modern Cathedrals in the Center of the Center and use them as Places to Commune, to Educate, to Make Music, to Dance and to Sing.

We have to design them as Modern Memory Palaces (Simulators) to teach the Masses about the Fractal Universe and give them Feedback about the State of their own Environment.

sagrada-familia-barcelona-projection

The Sagrada Familia in Barcelona (Antoni Gaudi)

LINKS

This is a  presentation about The City as an Organism

Why the Tube is such an Important Structure

About The Law of Kleiber

Why Innovation is a Combination of Combinations

An Interview with Geoffrey West of the Santa Fe Institute about the Law of Kleiber

About Thermo-Economics

About the Autarkic City

About Cybernetics

About Synchronization

How Gaudi used a Machine to design the Sagrada Familia

About Machines that generate Architectures

How the Heart Synchronizes the Body

About Super Organisms

About Smart Technology

About Addiction

About the Master/Slave-relationship

About the Heart

Why the Cathedral contained all the Knowledge that was Needed

About the start of Civilization

There is only the Dance

Saturday, October 23rd, 2010
shivadance

Nataraja

Shiva the Hindu god of destruction is also known as Nataraja, the Lord of the Dance. Like yoga, dance induces trance, ecstasy and the experience of the divine.

The most common figures depict a four-armed Nataraja. These multiple arms represent the four cardinal directions. Each hand either holds an object or makes a specific mudra (gesture).

The upper right hand holds a hour-glass drum which is a symbol of creation. It is beating the pulse of the universe. The drum also provides the music that accompanies Nataraja’s dance.

The opposite hand, the upper left, bears on its palm a tongue of flames. Fire is the element of destruction of the world. It is also the symbol of passion.

The second right hand is held in the abhaya pose (without fear) and so a gesture of protection. It depicts the god as a protector.

The left leg is raised towards the right leg and reaches across it; the lower left hand is stretched across the body and points to the upraised left foot which represents release from the cycle of birth and death.

The hand pointing to the uplifted foot is held in a pose imitative of the outstretched trunk of an elephant. In Sanskrit this is known as the ’gaja-hasta-mudra’ (the posture of the elephant trunk), and is symbolic of Ganesha, Shiva’s son, the Remover of Obstacles.

Nataraja dances on the body of a dwarf apasmara-purusha, the man of forgetfulness, who embodies indifference, ignorance and laziness.

Creation is possible only when the weight of inertia is overcome and suppressed. The Nataraja image thus addresses each individual to overcome complacency and get his or her own act together.

The ring of fire and light, which circumscribes the entire image, identifies the field of the dance with the entire universe. The lotus pedestal on which the image rests locates this universe in the heart or consciousness of each person.

The hands of Shiva represent the Human Faculties of the Imagination (Creation, Spirit, Vishnu), Control (Destruction, Thinking, Compression, Shiva), Desire (Agni, Fire, Sensing &Acting, Expansion) and the Emotions (Soul, Ganesha, Motivation, Removing Obstacles).

Vishnu, the Holy Spirit

Vishnu

Imagination

Humans need the “Illusion of Control” to sustain their Identity. Deep within they don’t want to believe that Other Human Beings or the Forces of Nature (“the Acts of God“) are also Active Agents.

The Imagination creates the Identity, the believe that I Am What I Am.

When we are in Deep Meditation, the Observer, the Consciousness, is able to watch the constant popping up of  Images (Ideas) out of the Nothing. 

If we are not able to keep the Observer-state, we move into the Sleep of the Darkness or our Senses are attracted by one of the Images  and move into the Dream State.

According to Buddist belief the Dream State, (Maya, Not-That) is Not the Real Word.  This world is hidden behind a veil. Behind the veil lies the Void.

The Void is not empty. It is comparable to the Zero-Point-Field, the state of the Universe before the Big Bang. In this state everything,  even the impossible,  is possible.

In the Void, Ideas of the First Creator (Brahman) Pop-Up, Move into Existence for a while and finally disappear. 

For a very long time Brahman was in deep meditation until one of the Ideas of Brahman created a Huge Excitement. This was the Idea to become Aware of Itself.

To make this happen Brahman had to spit itself into two parts, the Observer (Being, Consciousness) and the Actor (Becoming, Desire, Acting).  

Maya, the Material World,  the Expanding Universe, was created when the Desire to become Aware generated the first Split of the Universe, the split between the Void and the Not-Void, the Whole.

At this moment the Left Brain and the Right Brain of Brahman are fusing and soon we all will experience the Whole which is not the Void. The Void will stay a Mystery for Ever and Ever.

Ganesha

Ganesha

Motivation

Ganesha rides a mouse, the symbol of mankind’s ignorance, his hidden fears and insecurities and his deep attachment to petty worldly objects.

By riding on the mouse, Ganesha shows that one can and must control and overcome all negative feelings. One can be the master of oneself and need not be a slave.

The head of Ganesha, the Elephant,  symbolizes the Atman, the Soul  and his human body signifies Maya.

Our “Head” or better our Soul is connected to the Void,  but our Body is an Expression of the Non-Void.

Our Body is part of the Material World and has to obey the Rules of the Material World.

Ganesha represents the Emotions, the Motivation, the Rotation, that started when Maya started to expand. When an Elephant is In Motion it is able to remove all obstacles.  

An Elephant is Part of a Herd that needs a Shephard (Vishnu, the Imagination) to find Its Way.

When an Idea pops up in the Imagination it moves the Wheel of the Emotions and the Body want to realize the Idea in the Material World.

Agni, the God of Fire

Agni

Desire

Agni brings about growth, expansion, ascension, and transformation. It is the fire hidden in earthly things which rises out of them to heaven beyond.

Fire is the symbol of agni. The quality of fire is to spread itself. Because it spreads itself in every direction, it is present everywhere. Even though it spreads in all directions its motion is always upwards. It carries everything that it consumes and purifies, upwards.

If the motivation to realize the idea is there,  the Fire of Agni is lighted and the Human becomes passionated.

If you are  not able to control your passions you will become Addicted to the idea and the idea will never be realized.

Shiva, the Destroyer

Shiva

Control

Shiva is the Destroyer. He wants to bring everything back to the void.  The Fire of Agni is able to expand the orginal idea to exceptional proportions.

At a certain moment Shiva stops the Fire and takes over Control. The idea is simplified,  put into a plan and is finally on its way to the Material World.

The Cycle Moves On

But the Creative Energy is already busy to generate new Ideas. If this happens,  the orginal plan is adapted and adapted (“scope creap“) and will never be realized.

LINKS

About Emptyness

About the Fusion of the two Minds of Brahman

About Ma’át, the Egyptian Shiva

About Good and Evil

About the Illusion of Control

About Addiction

Why you need an Obstacle to become Excited

About Scope Creap

About Good Vibrations

Sunday, August 1st, 2010

The Good (Creation) and the not-Good, the Bad (Destruction),  are two Waves that are moving in Opposite Directions. Together they create interference patterns called Standing Waves.

Standing Waves are Waves that preserve their Form and can be perceived as Material Particles.

If the Good is a Wave Moving with the Clock, the Bad is a Wave Moving Against the Clock.

I believe the Good is moving with the Clock because the words “Right” and “Wrong” were associated with the Right Hand and the Left Hand and the concept “moving” (wringen in Dutch).

In Magic the Left Hand Path is associated with Black Magic and in many cultures the Left is associated with Evil.

In China the Rotation with the Clock is called the Generating Cycle and the Rotation Against the Clock the Destructing Cycle.

The Standing Waves of Matter contain the Bad and the Good in a certain proportion. Therefore every part of Nature (including the Humans) contains a piece of the Bad and a piece of the Good. That’ s why it is rather difficult to make a distinction between both of them.

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so“  (Hamlet Act 2, scene 2, 239–251)

Doppler_div

A Moving Standing Wave

proton10

Two Moving Standing Waves Interfere and produce a Magnetic Field

About the Svara

The idea that our Universe is a Wave goes back a very long time. In Ancient Indian Philosophy the Wave of the Universe was called the Svara, the Wave of Life.

It is the manifestation of the impression on matter of the Power Which Knows Itself (Atman). The Atman arises out of the Emptyness (Brahman). The Emptyness is a Mystery. It is impossible to Reason about it.

The Svara consists of Five Types of Waves called Tattvas. They represent distinctive Forms and Vibratory Motions and are the five modifications of the Great Breath, Prana, of  the Atman. Prana is called Chi in China.

The first Wave that came out of the Atman is called the Âkâsha (Spirit, Egg, Black). After this came  the Vâyu (Air, the Circle, Blue), the Tejas (Fire, the Triangle, Red), the Apas (Water, the Crescent of the Moon, Silver) and the Prithivi (Earth, the Square, Yellow).

The Svara has two different States,  the Bright Sun-Breath  and the Dark Moon-Breath. In the first state the Svara expands, away from the Void. In the second state it contracts and moves back to the beginning.
At a certain moment we will experience the spectacular Twist of the Svara. This is the moment when Time will move back and the Apas (Aquarius, Water) will dominate the Fire (Bull) of the Tejas.
The Âkâsha and the other Four States of the Svara are the States of what Western Scientists call the Aether, the Carrier of the Standing Waves of the Universe.
The Five Tattvas

The Five Tattvas

About the Aether

Until the experiments of Michelson and Morley in 1887 every Physicist believed in the existence of the Aether. Everybody was very surprised when the experiments showed that the Aether was moving with a constant speed, the Speed of Light, in both directions of measurement.

Nobody questioned the experiments so a completely new theory had to be created to explain the strange behavior of Light. This new theory was the Relativity Theory of Albert Einstein.

The situation became even stranger when Niels Bohr (and others) invented Quantum Mechanics and showed that Light could be interpreted as a particle, a Photon, and a Wave.

At that time almost nobody understood the Concept of the Standing Wave. A Standing Wave is a Wave that preserves its Form and therefore shows itself as a Particle.

It is now proved that Michelson and Morley made a fatal mistake. The Unification of the Theories of Einstein and Bohr is going on but two foundations of the Theory of Einstein, the non-existence of the Aether and the Constant speed of Light, are gone.

The concept of the Aether, the Svara,  is back and new theories of the Universe based on Standing Waves are produced and verified. These theories are much simpler than the old theories.

What is the Same?

The Ethical Law of Resonance states that ”The Same attracts the Same and Repels the Not-the Same“.  The Good  attracts the Good and the Bad attacts the Bad but the Good also repels the Bad and the Bad repels the Good.  If we are able to define the Same we are able to define the Good and the Bad.

When you want to find out if some Thing is the same as another Thing you have to define the concept of “the-sameness“.

Every thing is different from any other thing when you collect enough different data about both of them. When you ignore every detail every thing  is the same (A = A). When two objects are literally “the same” we call this relationship an equality (A=B).

The same objects can appear differently when we Look at them differently. In this case a “the sameness” (now called a congruency) appears when we are able to create the same object when we move (translate), rotate or reflect the other object.

congruent2

Two Congruent Triangels

To find an independent reference framework for an Observer who is “not moving” and a constant Speed of Light Einstein had to abstract from Translation, Rotation, Reflection and Movement (Speed and Acceleration). Einstein’s friend Minkowski solved his problem by creating a new type of “curved” space now called Minkowski Space.

The Ancient Scientists of India not only abstracted the Aether from the Eyes like Einstein did. They abstracted the Aether from the other Four Senses too.

Every Tattva represents another Sense Organ and a related Wave pattern. The interesting point is that the Waves of the Tattva of the Eyes, the Light Waves, the Tejas, behave, exactly the way the current scientists describe.

The current Scientists ignore the fact that Humans observe their Environment with their Five Senses. The ancient Scientists not only detected five types of Waves. They also found a way to combine the Five Wave-Types into one Wave Model.

In general Objects are “the same” when we are able to find a Structure Preserving, isomorphic, transformation (F) from Object A to Object B. F(A)=B and G(B)= A and FG=Identity. With the help of an Isomorphic Transformation you are able to map a structure A to another structure B  and move back to the same structure A.

Every Isomorphic transformation can be seen as a “specialized Organ“, that  ”looks” at Reality in its own way.

The mathematical field of Topology is concerned with the “the sameness” of objects that are Expanded and Compressed. Topology represents the Organ of the Emotions. With this organ we are able to  research the effects of the Great Breath of the Prana.

Mug_and_Torus_morph

Transforming a Mug into a Torus

About the Great Breath

With the help of isomorphic  “topological” transformations it is possible to make the huge Diversity of Forms in our Universe the Same. It is even possible to compress every structure in our Universe into one structure, the structure of the Void.

In this case there are a few topological possibilities depending on the dimensions of space. In two dimensions we can choose out of the Point and the Circle, a Closed Line. In higher dimensions strange twisted structures appear such as the Moebius Ring and the Klein Bottle.

If the Universe is compressed into a Rotating Circle,  The One who is in the Centre always Returns on Itself.  The Universe is expanding and compressing until Eternity. At a certain time even after a huge expansion the Power of Creation is able to “Knows Itself”. This concept is called the Cyclic Universe.

If the Universe is compressed  into a point, called a singularity, we live in a “Big Bang-universe“, the standard cosmological model, which will expand into Eternity.

It will be clear that the structure in the beginning determinates the way the Waves of the Universe expand.

Twisted Topological Structures

Twisted Topological Structures that are Closed in Itself

If the Universe is Closed in Itself the Outbound Waves of the Beginning  will meet the Inbound Waves of the Utmost Boundary and will create Interference Patterns that look like Standing Waves.

When the Universe was small the Interference Patterns came up almost immediately. When the Universe expanded it took more time to Close the Loop.

If the Universe is a Closed System, the Waves of the Past and the Waves of the Future will meet in the Now.  At every moment in Time we are able to look into a possible Future and a possible Past.

At every moment in Time we can Change the Past and the Future if we are able to start a Powerful Negative (Destructive, Bad) or Positive  (Creative, Good) Wave of our Own.

According to the Ancient Scientists the Forces of the Tattvas at a certain Level of Enfolding represented Consciouss Beings (Angels, Devils) who could be Called to help to influence the Standing Waves of Matter.

In the strange terminology of Quantum Mechanics this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins of the Individual Standing Waves are in Tune.

We are able to change the Past and the Future when we are in Tune with the Waves of the Universe.

About the  Number Five

The symbol of the number Zero (“0″) looks like an Egg, the Âkâsha. The Âkâsha represents Space.

The name “zero” comes from the Arabic صفر, şafira, “it was empty” and the Sanskrit śūnya “void” or “empty”. The 0, Space, was Empty, Ø, before it was created.

According to many creation myths the beginning of this world,  Non-Being, Ø, the Empty Set, expanded into an Egg, 0.

The Egg started to Rotate (Air, Vayu, Movement) and was splitted into the Duality (-1,1), the Crescent of the Moon (Apas), the In-Between-Moon or Half Moon (1/2).

The negative part of the Duality started to move in the Opposite Direction. At that moment the Good (Creation) and the Bad (Destruction) were created.

The Apas are the force of Contraction (Control), the Opposite of the Tejas, Fire (Desire), the Force of Expansion. The Apas wants to bring the System back to the Void.

In the Beginning the Good (Fire) was much stronger than the Bad (Water). Therefore the Universe started to Expand.

The Trinity, the Triangel (Tejas, Fire), contains three numbers (-1, 0, +1). When the first Trinity was created the Force of Fire and Desire, the Tejas, started to Expand the Trinity into more Trinities. The production of Trinities in Trinities is a Fractal Pattern (“So Above, So Below“).

The first two Triangels, the Triangel of the Trinity of the Mind of the Atman and the Trinity of the Material World, are combined into a Square (Prithivi, Earth). The Prithivi are seen as the Force of Resistance, the Opposite of Âkâsha, Space.

The Prithivi, the Square of the Four Forces, the Human,  resists the movement back to the Void. The main reason is that the connection between the Spiritual World and the Material World is very strong.

The Spirit of the Human, situated in the Heart Chakra,  needs Matter to create all the possible combinations of the Becoming Trinities to Experience the Fullness of Being.

The Square is a combination of two Triangels. It is represented by the Of Star of David, the Symbol of the Heart Chakra.

The Square is a combination of two Triangels. The Square, the Four Foces of Nature, is represented by the Star of David, the Symbol of the Heart Chakra.

The number Five can be found in the Middle of the oldest Magical Square on Earth, the Lo Shu Square. The Lo Shu Square was given to Emperor Yu the Great after the Great Flood (3117 BC) by a Turtle, the symbol of the Star System Orion.

About the Magic Square of Lo Shu

The Lo Shu Magic Square contains the numbers 1-9 (3×3). In every direction they add up to a total of 15 (3×5).

The Magic Square Constraints the Expansion of the Force of Fire and makes it possible that the Cycle moves back to the zero, the Void, the Mystery.

The Lo Shu Square in the Middle of the Mystic Tablet from Tibet

The Lo Shu Square in the Middle of the Mystic Tablet from Tibet

-1 4 -3
-2 0 2
3 -4 1

When we subtract all the numbers in the Magic Square with the number 5,  the Zero of the Egg of the Âkâsha appears in the Middle.

The transformed Magic Square shows an interesting symmetry.

On the six “crosses” the same negative and positive Tattvas are found. The Four Tattvas are Balanced in the o, Space, the Âkâsha.

On the straight lines  two symmetric patterns emerge ((-1,4,-3) and (1,2,-3)) again both positive and negative. In these patterns the 4 balances the 1 and the 3 and the 2 balances the 3 and the 1.

When we follow the Numbers of the Square from -4 to +4, the Sheng Cycle appears.

About the Sheng Cycle

The Sheng Cycle not only contains the Cycle of the Five Tattvas. It also contains Five Triangels in which One Tattvas Balances Two other Tatvass.

The number Five is the same as the Number Zero when we accept that there are Two Structures (or Two Universes). One structure rotates in the Positive Domain, The Sun, and one in the Negative Domain, The Moon.

The Square represents the Four Force of Nature who are the Four Combinations of the Two Forces of the Duality, Compression and Expansion, Yin and Yang, the Apas and the Tejas, Fire and Water, Control and Desire.

The Sheng Cycle is the major Cycle in Chinese Philosophy. It was used to explain and control the many levels of existence (State, Family, Environment, Body,..).

The Sheng Cycle moves in two directions, With the Clock (Generating, +1) and Against the Clock (Destructing, -1).

When we combine the two Cycles a 9(3×3)-fold Twisted Moebius Ring is created with the Earth in the Middle. This Cycle is represented by the Symbol of Infinity (). This Cycle is comparable to the Tree of Life, the Jewish Sephiroth and the Ancient Egyptian Pesedjet (the Nine).

In the Bright (positive) Part of the Moebius Ring we are in the Sun-State, Life. In the Dark (negative) Part we experience the Moon-State , Death, the Underworld (Our Twin Universe), the place where the Souls exist when they Die.

Now it becomes very clear what the Ancient Indian Scientist meant with the Dark Moon-State of the Svara. When the Wave of Life moves back to the Center, the Void, Death will become Life  (“the Death will be raised“), Time will Reverse, the Universe will Compress and the Good will become the Bad.

The Sheng Cycle

The Sheng Cycle

About Harmonics

In 1931 the US Department of Commerce assigned Edward Dewey the task of discovering the cause and underlying dynamics of the Great Depression. The US Government created a special institute the Foundation for the Study of Economic Cycles. The Institute contains a huge database of the times-series of almost every Cycle there is.

The most interesting observation of Edward Dewey is that Cycles restore themselves all the time and are influenced by other Cycles. The Cycles Resonate.

Ray Tomes, a statistical mathematician, started to do research on the time-series of the Institute. He confirmed the Insights of Dewey but with the much more powerful tools of his time he was able to dig a lot more deeper into data.

Tomes detected a relationship between the Cycles and Music, the Âkâsha. Tomes also developed a  method to find the basic structure behind the Waves of the many Cycles.

Tomes found one Basic Standing Wave that generates other waves by producing Overtones. Tomes rediscovered the Svara and could also explain why the “numbers” behind the Svara are the way they are.

The explanation can be found in the so called Highly Composite Numbers (HCN). The HCN are “social” numbers with many divisors. They represent the major “harmonic” connectors in the Universe. The HCN are the opposite of the “lonely” Prime Numbers who only contain themselves.

The structure behind the HCN is self-referencial and is based on the numbers 2, 3 and 5.

About the Cyclic Universe of Paul Steinhardt

The Cyclic Univere of Paul J. Steinhardt

The Cyclic Universe of Paul J. Steinhardt

Paul Steinhardt has created a new theory about the Universe based on the Four Forces of the Square and the Void in the Center. In his theory the Universe is Cyclic. It is expanding and contracting.

The expansion of the Universe ends when the Two Major Structures (-1,1) in the Universe, called Membranes or Branes, are in Balance with the Center, the Void (0).

The two Branes are higher dimensional flat surfaces that are in parallel. The Left and the Right Brains split into many similar Cell-like Structures. We live in one of the Cells of the Cyclic Universe.

When the Universe expands the constraints of the Flat Surface (the Lo Shu Square) create a huge tension and the flat surfaces start to Ripple. The Ripples are waves that are closed in themselves (loops).

When you use your imagination you can see that the Cyclic Universe of Paul Steinhardt has a lot in common with the ancient theories of India and China with only one difference.

In the Ancient theories the creator of the Universe was “Aware of Itself” in the new theories Awareness is a Feed-Back-Loop, a Cycle.

About Ancient Spirituality and Modern Science

This blog started with the Ancient Spiritual Indian Concept of the Svara , the Wave of Life. It ends with the Modern Material Cyclical Universe of Paul Steinhardt.

In between I have tried to show that the old theories of the Self-Aware Universe and the new theories of the Endless Feed-Back Loops in Our Universe have a lot in common.

The Ancient Spiritual Scientists developed a Theory of Everything based on the principle of the Fractal Universe (“So Above, So Below“).

If the Universe is a Fractal Structure,  the only thing the Modern Sciences have to do is to find the Right Level of Observation (Cells, Body, Family/Group, Culture, State, Earth, ..) of the Fractal Expansion of our Universe and the Same Laws will appear again and again.

The Levels in our Universe

The Levels in our Universe (Calculated by Ray Tomes)

About the Good, the Bad and the Nothing

If the Good and the Bad are Standing Waves that move With the Clock and Against the Clock it will be much more easier to determine what is Right and what is Wrong (Left).

With the Clock moves With the Flow. It generates new structures until the Limits of the Universe are reached.

Against the Clock moves Against the Flow. It destructs new structures until the Limits of the Universe are reached.

The Bad wants to Control Everything. It Fears the Good and the Future.

The Bad does not (want to )understand that The Good and the Bad are moving to the same Destination, The Nothing.

The Good gives us Joy, Pleasure and Exitement.

The Bad moves Back in Time. It wants to restore what was already there. Its final aim is the Zero, Empty Space.

The Good moves Forwards in Time. It creates new Perspectives about a Bright New Future. Its final aim is Every Thing, the Many, Infinite Space filled with an Infinite Amount of Forms.

The Bad and the Good move Back and Forth around an Unknowable Center, the Nothing, that makes Every Thing possible.

Some day the One and the Infinite, will merge, into the Impossible. When this happens the Nothing will return for a very short  (1/∞) moment.

LINKS

About the Law of Resonance

About the History of the Laws of Nature (The Website of Milo Wolff. It contains everything you want to know about the history of the concept of the Standing Wave).

Why Matter is a Standing Wave

About the Svara (This Website  contains a (big) Complete Book written in 1894 about the Ancient Theory of the Svara.  A Must Read, when you want to understand Ancient Physics).

About the Harmonic Theory of Ray Tomes

About the Experiments of Michelson and Morley

Why God is a Topologist

About Pauli and Quantum Mechanics

About the Cyclic Universe

About the Lo Shu Square

About the Trinity

About Infinity

About the Empty Set

About Old Fashioned Thinking

Monday, December 21st, 2009

Many thousands of years ago human life was a far different experience to that which we enjoy today. Life for our ancient forefathers was a mixture of wonder and fear.

aboriginalsThe interesting point to notice is that the human body has not changed since the old days. The things that have changed are our environment and our language.

We see objects our ancestors could not see and therefore we talk about concepts our ancestors were not aware of.

Although our concepts have changed the way we think has not changed.

Thinking is a bodily process. Our muscles talk and our brain processes a huge amount of data.

Current science is able to look into the living body to observe the process of thinking. Scientists think that thinking has a lot to do with seeing. A picture paints a thousand words when the objects (nouns) and the relations (verbs) between the objects are named.

Our ancient ancestors saw other ancestors, animals, rivers, mountains, trees, plants, stars, the sun and the moon. Nature was all around them and Nature was the source of their reasoning.

When you look at nature for a long time you come aware of all kinds of patterns. The Sun rises and disappears every day. The Moon shows itself in the same stages. The plants and the animals act according to these patterns. Observing Nature during day and night generates a theory of Nature and because Nature is cyclic the ancient theory of nature was a cyclic theory.

moonOur ancestors observed short and long term cycles with their eyes and created a theory of everything just like the current scientists are trying to do.

The human has not changed and his ability to define and verify a theory has not changed also.

In our time we have developed highly advanced instruments to probe in the big and the small structures of Nature. We are able to look at the beginning of the Universe and we are able to look at the very small structures of Matter.

Just like our ancient ancestors we use the data of our new eyes, the instruments, to formulate a theory. The big question is if our theory looks a lot different from the theory of our ancestors.

The images our eyes detect are interpreted by the rest of our body. Sometimes we look with our Imagination (Daydreaming, Fantasy). Sometimes we look with our Emotions. We love or dislike what we see.  Sometimes we look with our Expectation and see what we want to see  (Verification) or don’t want to see (Falsification). The objective instruments of science project our subjective theory, our belief-system, upon our reality.

Many people would say that we have advanced in our knowledge of our reality. They believe history is a progressive process. It always moves up because we are learning all the time.

Sri Yantra Temple

Our ancestors would say that history is a cyclic process. It moves Up and Down. Civilizations rise and disappear. History repeats itself all the time.

The proof of their theory is visible everywhere we go but we ignore the evidence. We, the Western people, believe our civilization will stay for ever because our supreme technology is able to solve every problem we will encounter.

The ancient people used different symbols, concepts and names to describe what they observed. We, the Western people, don’t spend much time to understand their theory because our theory of history proves that it is a waste of time to look back and learn from their experience and their comparable thinking process.

The most advanced theory of Physics is called String Theory. It was based on the so called Beta Function of Euler which describes the behavior of the string of a violin. The people that started the quest for the ultimate theory of physics highly believed in the harmony of the spheres, a concept promoted by the ancient scientist Pythagoras. Pythagoras was educated at the university of Heliopolis in Egypt.

Interesting enough the most promising variant of String Theory is called Loop Theory. It supposes that strings make close loops around flat surfaces called Branes. Just like our ancestors the creators of String Theory strongly believe in the concept of the closed cycle and there is a reason for this.

The simple reason is that you have to close our Universe somewhere. Our Universe is very big but there is a horizon, an end of the Universe, which is expanding into the nothing.

The smallest particles we can imagine also have a boundary and this boundary is closing the particle. Closing a system needs something that is closed in itself, a circle, a cycle or every other concept that returns in itself.

ouroborosOne of the most important ancient concepts of closure is the Ouroboros. It represents a snake that is eating itself. If you imagine the eating snake you will see that this snake compresses itself into a point and finally disappears into the nothing.

The modern mathematical term for the ultimate vanishing point is a Singularity, a hole in space and time, sometimes called a black hole.

A black hole is really the entrance to the singularity. It attracts matter in our space while the white hole ejects matter in a different space. The Ouroboros disappears but comes back in another world and starts to expand again. Modern theory supposes that our Universe has expanded out of the Singularity and will move back into this singularity, just like the concept of the Ouroboros is showing.

The ancient concepts are not of our days but they describe the same theory in a completely different way because the old scientists where using Nature as the Source of their concepts.

If the old scientists came with a comparable theory using different terms the big question is how they did it. They could not use the Large Hadron Collider to observe the small and the Hubble Telescope to observe the big. Their only instrument was the eye.

Mythic

As Above, So Below

The ancient scientists used the rule “As Above, So Below” to make things easy for them.

If the old scientists would be asked to explain this statement in our terminology they would certainly make use of the concept of recursion. Recursion shows itself in the Russian dolls that contain dolls that contain dolls. The ancient scientist believed that the same rules repeat on every level of the Universe.

They also believed that every system is closed in itself. The Big Structures are connected to the Small Structures.

The point of positive Infinity is connected to the point of negative Infinity. The Up, the Down, Forwards and Backwards move around in a pattern called the Moebius Ring (the Symbol of Inifinity). In higher dimensional space this pattern transforms into the Klein Bottle, the basic structure behind Alchemy.

If you understand one level you understand every level.

In 1982, Benoît B. Mandelbrot formulated the same theory in his book The Fractal Geometry of Nature. In this book he coined the term “fractal” to name his recursive structures. At this moment many important physicists are convinced we live in a fractal universe.

The theory of the fractal universe implies that when you observe carefully with the human eye on our level of existence you are able to formulate a theory about every level of the Universe.

The old scientists went a little bit further and stated that our Inner Universe is also an expression of the Outer Universe (“As Within, So Without”). They united physics and psychology in one Theory of Everything.

Carl Gustav Jung (1875-1961) was a follower of the famous Sigmund Freud until he met Wolfgang Ernst Pauli (1900-1951). Wolfgang Pauli was a genius and devoted much of his time to Physics. In 1945 he received the Nobel Price for Physics. At that time Albert Einstein called him his intellectual successor.

Wolfgang Pauli started to visit Carl Jung around 1930. At that time his life was in a terrible mess and Jung started to analyze his dreams just like Sigmund Freud had told him to do.

The Dream of the World Clock

The Dream of the World Clock

Jung detected many ancient themes in the dreams of Pauli. One of the most famous dreams of Pauli is the dream of the World Clock“. This dream is a modern version of the dream of Ezekiel and the Tetramorph.

The dreams of Pauli were highly related to the hermetic alchemists of the Renaissance (John Dee, Robert Fludd, Paracelcus).  The alchemists based their theories on the Ancient Egyptian Knowledge of Heliopolis.

Pauli and Jung started a life long collaboration to explore the bridge between the Inner World of Psychology and the Outer World of Physics.

Jung was also highly interested in what was called the Pauli Effect. Wolfgang Pauli’s life was full of strange and meaningful occurrences of Telekinesis. Objects in the surroundings of Pauli started to lift without any physical explanation.

Finally Jung and Pauli were convinced that the Dream World, the Unconsciousness, was the primal source of inspiration. They also believed that this highly unknown part of the inner world of the human being was able to affect the outer world by producing meaningful signs. The telekinetic effects of Pauli were created by his own Unconsciousness.

They even believed that the force behind human creativity, Spirit, created and sustained the outside material world of our senses.

Pauli was one of the creators of a weird theory called Quantum Mechanics. The predictions of this theory were verified with the instruments of science and proved to be right all the time. The theory was weird because it detected a strange duality in physical reality. Light showed itself as a particle and a wave at the same time.

yinyang

Male (White) and Female (Black) with the Black and White Hole

To explain this duality scientists moved far back in history and adopted the ancient Yin/Yang-concept as an explanation. This concept describes a constant cyclic movement of the Universe between two opposites, called Female and Male. When the two opposites are combined they are voided into Nothing. The three parts, Male, Female and the Void were called the Trinity.

The scientists of Quantum Mechanics proved that it was possible to influence this duality by the human mind of the observer when the two complementary parts of the mind unite and are voided. This happens when the human meditates or moves into trance.

In the meditative or trance state the brain resonates and entangels, becomes One, with the Electro-Magnetic Waves of Mother Earth, the Shumann Resonance, and the Waves of Life of the Universe.

In the strange terminology of Quantum Mechanics this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins are in Tune. Pythagoras, trained in ancient Heliopolis, explained the same thing a long time ago.

To explain Quantum Mechanics the scientists had to assume that our Universe is not the only Universe that is in existence. To solve the paradoxes they created the concept of the Parallel Universes. The only bridge between these universes is the Hole in Time/Space, the Singularity, which was there before the Duality came into existence.

HeartChakra

The Symbol of the Heart

The old scientists agreed on the number of seven parallel Universes. They are a combination of two Trinities, the upside Triangle of the Spirit and the downside Triangle of the Material World.

They called these Universes Heavens and Hells with our Universe, the Universe of the Heart,  in the Middle.

They believed that the Shaman could travel between these universes in Space and Time with the help of his Light Body.

They also believed that the Human Soul, the Light Body, travels these universes in between the time of reincarnation.

In our Western World the Great Spirit of Creation is something many people consider a very old fashioned concept. The funny thing is that at this moment the new scientists introduce the same concepts the ancient scientists were using but with a different name. The modern Material Universe and the old fashioned Spiritual Universe are merging. The only thing we don’t want to accept is that the source of our creation could be a conscious being.

The discussion about Human Consciousness is a very complex discussion. The main reason is that scientists don’t agree about the concept itself.

Consciousness is often confused with Intelligence. Intelligence is the ability to be creative, to find simple solutions for complex problems. Consciousness is the ability to be aware of your own actions. We need our Consciousness to learn from our mistakes. We need our Intelligence to create new solutions to make new mistakes to start learning again.

The Celtic Cross with the Four Forces and the Center, The Void, in the Middle.

The Celtic Cross with the Four Forces and the Center, The Void, in the Middle.

Most people believe that Humans are the only organisms on earth that are Intelligent and Conscious. They accept the possibility that somewhere in our huge universe a comparable situation exist where extraterrestrials live. This possibility increases with the day because our highly advanced instruments are now able to detect comparable planets orbiting comparable suns in the galaxy.

The big problem is still the speed of light. According to the relativity theory of Einstein this speed is the maximum speed to travel space. Our possible companions in the universe are so far away that will be impossible to communicate with them.

Our advanced science is solving this problem too. At this moment scientists believe that the singularity now called a wormhole could make it possible to shorten the distance in space. If they are right space/time-travel will be soon a fact of life.

Some people believe animals are Intelligent and Conscious. They feel that their cat or dog or horse looks and acts a lot like the human being. Because of this believe they treat their pets just like human beings.

Scientists are already able to construct artificial humans and pets.  They are convinced it will not take a long time to produce artificial human beings that are not distinguishable from the normal human being.

Scientists are desperately trying to define a difference between a conscious and intelligent machine and a conscious and intelligent human being and they are not succeeding at all. Soon they have to admit that their experiments with artificial life show that consciousness and intelligence are the properties of a fractal system.

ancient game

The Game of Life is played on the Square

The old scientists already believed that our universe is a highly intelligent conscious fractal machine put in motion by a creator to experience all the possibilities of his own potential. The creation machine, the Matrix, gave the creator the opportunity to experience itself, to become fully conscious.

We, the Humans, are an enfolding of the Creator into a deeper level of existence. We are not created by his image we are in his image. If we look deep in the mirror of ourselves we are able to see the creator.

The old scientists even believed they had broken the code of the software of the creation machine and therefore could become an immortal being, the creator of a new parallel universe, themselves.

Consciousness is created when the self encounters the self by a short or a long feed-back loop.

If this is true the Cycles are there to become aware of the machine and to break the code of the software of the machine to become a fully creative entity. When the self encounters and accepts the mirror of the self they merge into the nothing, the state of the Universe before the singularity came into existence.

The Mystery

The Mystery

The ancient scientists did not believe that the state of the Nothing was not existent. They believed that the primal state of creation was pure potential. It was a highly fluctuating state called the zero-point-field by our scientists and the Mystery by the old scientists. The zero-point-field generates everything that is possible.

It produces mysteries, things we cannot imagine, because we as parts of the enfolding are unable to imagine every thing that could exist. Our bodily pattern recognizer, the Brain, is not capable of doing this. Imagining every thing would turn our brain into a state of pure madness.

Madness and sickness is a state of the body ancient and modern humans have experienced through history. This state has many names in our current highly specialized society. The old scientists believed that Spirit was able to help people to become sane and healthy again.

They believed in independent conscious beings with a positive and a negative attitude. The Trinity and its many enfoldings on different levels (Archangels, Angels) could be asked to erase the negative powers to let the love of the Spirit heal the body and the soul.

humors

The Four Humors, the Four Forces of the Inner World

The ancient scientists named the force that heals the Force of Life. They believed in four other forces called the Four Elements (Air, Fire, Earth and Water) with the Force of Life, the Void, in the Center.

The first two Forces, Male and Female, are part of the first Trinity, the Spiritual World. Male and not-Male are voided in the Void. They are opposites just like expanding space, Gravity (Fire, Heaven) and not-expanding, compressing, space, the Strong Nuclear Force (Earth). Its main job is to hold together the subatomic particles of the kernel of the Atom. In the beginning God, the Void, created the Heavens and the Earth.

On the second level of Enfolding of the Trinity, the Material World, four combinations of Male and Female are possible. Two of them (Male/Male = Male, Gravity, Female/Female = Female, the Strong Force), are part of the Spiritual World and repeat their existence in the Material World.

The two other forces, the Electro Magnetic Force (“Let there be light”) of Life and the Weak Force (Radioactive Decay, Darkness) of Death are a mixture of both Male and Female and are therefore oscillating forces. They are compressing and expanding and therefore look like waves (Water and Air). These forces are also voided in the Void which shows that the potential of the Void, the Force of Life, is available at every level of existence.

The ancient system of Physics was a highly logical, mathematical system just like our current theory of Physics is. It contained just two concepts expansion (Female) and compression (Male) and showed that the spiraling vortex of creation was a repeating combination of the Expansion of just two simple dynamic concepts that were in a balance all the time. They knew that in the end everything would be Compressed to return to the Mysteriouss creator, the Void, the State of Infinite Potential.

srichakra

Sri Yantra, the Machine that generates the Matrix

The ancient scientists used the terminology of Nature to explain their theory to the masses. They also used highly abstract geometric theories to calculate the movements of the levels of the fractal universe. These theories were only available for the initiates of their secret societies.

The main reason was that they were afraid of misuse of the power of their knowledge. Science was not only related to the game of invention but it was also a state of mind. Ethics, Physics, Art and Religion were expressions of the same fractal structure of the Universe, that originated out of the Love, the Attraction of the Void,  the First Creator, for his own Mirrors.

The force that heals is still there and science is again on the verge of the rediscovery of ancient practises. The weird science of Quantum Mechanics proved the power of the mind and the force of life returned when the Mystery of the Void was transformed into the zero-point-field.

The power of the mind explains the placebo-effect feared by scientists who want to cure the body with chemical structures that exist on a very low level of the enfolding of the fractal universe. The pharmaceutical industry is using conscious entities (chemical forces) with little power while the powerful forces of the Archangels are still there.

The believe of the scientists in the healing power of nature itself has disappeared. They wanted to beat Nature with brains that are part of Nature itself. They wanted to beat their selves instead of uniting the male and female parts of their brains to become whole again.

This blog is a chapter of a new book I am writing together with Steven Strong about the ancient knowledge of the Aboriginals. According to their stories one part of humanity decided a long time ago to stay close to nature.

trickster raven

The Trickster in the Dream of the World Clock

In the dreamstate they saw the consequences of the steady increase of dominance of technology when the humans would start with agriculture. They believed Nature would take care of them when they lived according to the Dreaming. I think they were right.

The move from hunter/gatherer to farmer produced the advanced civilizations of the World. Everyone of these civilizations did not survive the strange behaviors of Mother Nature, the Trickster, also called the Demiurg, represented by the Raven in the World Clock of Pauli.

I also think they forgot one thing. They forgot that the Cycles of the Wheel of Fortune of the Matrix we live in are a Machine that moves Back and Forth. It move far away from the Void into the Darkness to return back into the Light of the Mysterie.

The ancient scientists could calculate the short and long cycles of history and predicted a new Golden Age. They incorporated the predictions in their stories, buildings and artifacts. They knew that their scientific ancestors would try to explain their weird theories.

They knew that one day ancient science and modern science would converge because the cycles predicted that.

They knew that independent minds would return in every step of the cycle to repeat the same story again and again with different words and different concepts. They knew that history repeats itself all the time.

The only thing that is left for us is to take the consequences of our current understanding of our Universe.

Do we want to fight Nature with our technology until Nature fights back to create a new balance or do we want to return to the old knowledge of the Aboriginals and start again to cooperate with our Mother Earth.

The choice is yours.

LINKS

About Pythagoras

About the Logic of Creation

Monday, October 12th, 2009
The Big Bang Inflation Field

The Big Bang Inflation Field

The Way the Universe was Created has generated an ongoing discussion for more than 6000 years. In this Blog I give you a way to solve this problem with the use of Logic.

When we use Logic you will see that the concept of Creation out of Nothing leads to a Strange Contradiction.

This Contradiction looks a lot like the Zero-Point-Field of Quantum Mechanics.

The theory of Quantum Mechanics is a Statistical Theory. Statistical Theories are an approximation of a Theory.

Behind this approximation lies a hidden structure called the Tree of Life. The Tree of Life is an expansion of the first Creation, the split of the Void.

Perhaps the most important conclusion of this blog is that what most people call the Spiritual World is really the Material World which can be explained by Mathematics and Physics.

The only part of our Universe that is truly Spiritual and is without any Duality lies outside our Universe. This Part, The Void,  prevents Our Universe for Total Annihilation.

To describe the process of Creation out of Nothing we have to define the Void (Ø) and the Whole (○). The Void is the Empty Set. The Empty Set is a Set with Zero Members. An example is the Set of months with more than 31 days. In this case the Empty Set is the result of an impossible selection.

The Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.

It is hidden but always present.
I don’t know who gave birth to it.
It is older than God.

The empty set is not the same thing as nothing. It is a set with nothing inside it. In Logic there is no concept that describes “nothing”. We have to assume that there was something in the Beginning and that something is the Empty Set.

The Empty Set contains everything that is impossible.

In the Beginning an impossible selection was not possible because there was nothing to select from. This means that in the Beginning the Empty Set was the only Set in the Universe.

In the beginning the only thing that was possible was the impossible.

The Void is the Opposite of the Whole. To define the Void and the Whole we have to make use of a Distinction.

A Distinction is something that divides a Set into Two parts, X and its Opposite not-X (Yin/Yang).

A Set  that is divided into Two Parts Suddenly contains Four parts A, not-A, the Division and the Set itself (the Whole): Yin, Yang, Yin AND Yang (Division), Yin OR Yang (Whole).

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things (Lao Tsu, Tao Te Ching, 42).

X and not-X have only the Void in common. When we bring the two sets together they become Nothing just like the combination of Matter and Anti-Matter results in the Annihilation of Both Parts and the production of a Photon (“Light”) and Kinetic Energy (Movement). To avoid annihilation Matter and Anti-Matter have to Stay Apart.

The Fusion of Matter and Anti-Matter produces Light

The Fusion of Matter and Anti-Matter produces Light and Movement

When you Fuse the two parts X and not-X the Whole appears again. In the Beginning there was Nothing to Fuse and the commonality of the Empty Set with its Opposite, the Not-Empty Set, the Whole, was the Empty Set. In the Beginning the Whole was the Empty Set because there was only the Empty Set.

All is possible when emptiness is possible.
Nothing is possible when emptiness is impossible.

Nagarjuna, Chapter 24 verse 14 of the Mūlamadhyamakakārikā

In Logic the commonality of two sets is represented by the term “and”. The fusion of two sets is represented by the term “or”. The not is represented by the symbol “~”. Using these Symbols we can write down the “laws of Logic” as follows:

Ø = ~○

X and ~X = Ø

X or ~X = ○

At the beginning of the beginning, even nothing did not exist (Chuang-tse)

At the Beginning the Universe was the Void and the Void was the Whole.

This implies the following:

Ø and ~ Ø = Ø

Ø or ~ Ø = ○

Ø = ~ Ø

Form is no other than emptiness; emptiness no other than form (Diamond Sutra)

The First Distinction in the Universe is the Choice between Distinction (~ Ø) or Non-Distinction (Ø). The Choice between the two is the Whole (Ø or ~ Ø = ○). Non-distinction is the state of Union of Every Thing in the Universe. The Union of Every Thing is No Thing at all.

There is in reality neither truth nor error, neither yes nor no, nor any distinction whatsoever, since all — including contraries — is One (Chuang-tse)

The One. . .is there before every oneness amid multiplicity, before every part and whole, before the definite and indefinite, before the limited and the unlimited. It is there defining all things that have being, defining being itself. . .It is there beyond the one itself, defining this one. (Dionysius)

The One transcends all antithesis, rises above all relation, is pure from all duality (Proclus)

Everything is of the nature of no thing (Parmenides)

The Tao that can be told is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. The nameless is the beginning of heaven and earth. The named is the mother of ten thousand things. These two spring from the same source but differ in name; this appears as darkness. Darkness within darkness. The gate to all mystery (Lao Tzu)

In the Beginning when the Laws of Logic, the Logos, came into existence two Empty Sets were produced, the Empty Set and its Opposite, the Not-Empty Set. In the Beginning the Void was not the Void.

In the Beginning the Void has Negated Itself. This Negation started the Proces of Creation out of Nothing.

By Negation itself the Void created a deep Passionate longing to move back to the Sea of the Nothing.

The One is a Negation of Negations (Meister Eckhart)

The not-Void has a choice (Ø or ~ Ø). One choice is to merge with the Void (Ø and ~ Ø) and return back into Emptiness. The other choice is to avoid Annihilation. In this case the not-Void, ~ Ø, has to stay apart from the Void, Ø. Therefore the Not-Void, ~Ø, has to Move Away from the Void, Ø.

Gravity Waves

Gravity Waves

When this happened The Not-Void transformed from the State of Being into the state of Becoming and started to Rotate and Expand in a Spiraling motion. The Moving Void, the Second Distinction, Expanding Space, was created. When the Second Distinction was created the Void came to Rest but to keep the Balance of the Void, Not-Expanding, Compressing Space, Ø and ~ Ø, came into Existence too.

Expansion (The Strong Force) has to be compensated by Compression (Gravity) to bring the Universe back to the Void. The amount of Time this will take is dependent on the Power, the Potential, of the not-Void when it was disconnected from the Void. When the Potential of the disconnection is small, the Void and the Non-Void will merge soon and start a new process of disconnection to solve their Eternal Contradiction.

Expanding Space (Ø or ~ Ø ) and ~ Expanding Space(Ø or ~ Ø) = Ø

Gravity and The Strong Force  = Ø

Gravity or The Strong Force = ~ Ø

The whole process of logical reasoning from the Void to Space/Time is based on a Contradiction that occurs when we define what happens when Logic (Consciousness, the Two, the Self and the Observer of the Self) came into existence (“In the beginning was the Logos“) and the Void was the Whole.

When we look at the current theory of creation called the Big Bang Theory we find the same contradiction formulated in a different way.

The Gravitational Singularity

The Gravitational Singularity

In the theory of the Big Bang the Void that is the Whole is called a Gravitational Singularity (GS). A GS is a situation where the current laws of Physics break down because one of the variables moves to Infinity. When such a contradiction happens scientists know there is something wrong with their theory.

In the Big Bang Theory, the Universe is compressed (moved back in Time) into an extremely small space, a point, a singularity, and is therefore infinitely hot.

The Void that was the Whole, Empty Space, is extremely cold (0 degrees Kelvin). This condition is called the Zero-Point-Field. It is the State of the Universe that was there before the Big Bang.

According to Quantum Mechanics, the Zero-Point-Field, the Vacuum State, is not truly empty. It contains fleeting electromagnetic waves and particles that pop into and out of existence. It is not strange to define this popping up of No-Thing by the statement: ~ Ø = Ø (Sometimes there is nothing and sometimes there is not nothing).

The only thing we have to look for is the reason why the State of Rest of the Zero Point Field was disturbed. The answer of this question is simple: “It just happens“. A statistical fluctuation can be very small or very big.

Shiva and Shakti Create the Universe

Shiva and Shakti Create the Material Universe

In the Beginning the Quantum Fluctuations of the Zero Point Field, the Phoenix,  generated a huge Fluctuation represented by a “Cosmic Orgasm (Shiva and Shakti made Love)” and a real particle, a Photon (“In the Beginning was the Light“), came into existence. This Single Photon, One Wave of Light, bouncing against the expanding walls of the Universe, was enough to Create the Whole Universe.

Quantum Fluctuation is a Statistical Theory. Statistal Theories don’t explain the Universe. They are an approximation of a deeper structure we still don’t know. The ancient scientists used a metaphor out of Nature to explain this deeper structure. This metaphor was called the Tree of Life.

When we use Logic, the first step in Creation generates a Trinity. This Trinity consists of Gravitation (Expansion), the Strong Force (Compression) and the Void, the Empty Set. The concept of the Trinity with different names comes back in every Ancient Religion.

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things (Lao Tsu, Tao Te Ching, 42).

tree of life

The Tree of Life

The first Trinity is the Top of a structure called the Tree of Life. This structure can be found in almost every Ancient Culture.

The Tree of Life consists of Nine Concepts with the Void (10=0)  at the top. The Nine Concepts of the Tree of Life are created by Multiplying the Trinity by the Trinity (3×3 =9 + the Void = 10 = 0).

The duality (-1,1) is represented by two Trinities (-3,-2,-1,0,1,2,3) with the Void in the Middle. In this case the Pattern of Seven appears.

The real enfolding  is created when we apply the Trinity to the Trinity. In this case the sequence becomes 1, 1, 4 (1+ 3×1), 13 (1+3×4), 43 (4+3×13), the Bronze Mean.

Every number in this sequence represents an important Stage in the enfolding of our Universe and has its own Mystical Meaning (The Void, The Duality, the Four Forces, The Zodiac (with the Sun in the Center), The Sri Yantra (The Kingdom)).

The fractal patterns moves deeper and deeper into the Material World, father away from the Beginning, the Void. At this moment our Universe contains fourty-two levels.

At some point (43) the pattern of enfolding will finally reach the Kingdom and the pattern will reverse and moves back to the Void. From that moment  we will move backwards in Time.

When you apply the Trinity to the Trinity you use a principle that is called Self-Reference. In modern mathematics this principle is called a Fractal and the theory associated with Fractals is called Chaos Theory. Fractals play a very important role in the new String Theories of the Universe.

It is possible to generate the many levels of the Universe out of one Fractal Pattern, the Trinity. In modern Physics one of the candidates for the Fractal Pattern of the Universe is the Sierpinski Triangel. This fractal pattern generates the well known Mystical Geometries and is based on Trinities.

Physics and Mystics show that Our Universe and every part of it (including the Human Being) are part of the first Trinity that came out of the non-Void, the negation of the Empty Set that came into Being.

Trimurti

The Second Trinity Brahmā, Vishnu, and Shiva is created out of Brahman (The Void)

If the Void and the Trinity are concepts that represents the concept of God, we are all part of the enfolding structure, God, the Not-Void.

One part of God, the “Real Void“, the Mystery (Brahman), is not part of our Universe. It stays outside to prevent total annihilation of Every Thing.

We cannot understand The Mystery because we cannot Reason, don’t have a Distinction, about the Beginning of the Beginning. It lies Outside our System of Understanding called Logic. The only thing that is left for us is to Experience and Keep Silent.

Gravity is the root of lightness; stillness, the ruler of movement (Lao Tsu, Tao Te Ching, 26).

The Void is also the power that Attracts every part of our Universe. The farther away we expand from the Void the stronger the Strong Force becomes. At a certain point in Time this force will force us to Move Back. When this happens the Compression of the Universe, back to the Void, cannot be stopped. When we move Back, Time will be Reversed.

The Universe Closed in Itself

The Universe Closed in Itself

In the End the Spiral of Enfolding will be Closed in Itself and the not-Void will merge with the Void. At that moment the State of Stillness of the Zero Point Field will be restored waiting for a new Fluctuation to occur. The Universe is Breathing. It is recreated time after time until the Void and the Non-Void finally fuse into the Nothing, the Mystery.

“If we then become children, would we thus enter the kingdom?” Jesus said unto them, “When ye make the two one, and when you make the inside like unto the outside and the outside like unto the inside, and that which is above like unto that which is below, and when ye make the male and the female one and the same, so that the male no longer be male nor the female female; then will ye enter into the kingdom.”

(Gospel of Thomas, Logion 22).

When we look at the Logic of Creation we can see that the only part of Our Universe that is Truly Spiritual is the Void. The Not-Void and all its expansions are part of the Material World (Maya) that can be explained by Mathematics and Physics.

The Void, the Infinite Potential with Infinite Possibilities, lies Outside our System of Reasoning and is Nameless, Formless and not Dividable. It is truly One.

We are Nothing but a Rare Fluctuation of the One, who is the Void.

LINKS

About the Mathematics of Distinctions of Spencer Brown

About Boundaries

About Boundary Mathematics

About the Tree of Life

About the Void and Atman

About the Seven (3-1-3) and the Nine (3×3)

About the 42 Levels in the Fractal Universe

Why Time is a Chain of Nows

About the Holy Trinity in Mathematics

How to create Mathematics out of the Void

Why Quantum Fluctuation could have created the Universe

How the Universe was created out of one Photon

About Dark Matter

Tuesday, January 27th, 2009

In the beginning was the Void (Ø) and the Void was in Perfect Rest.

Suddenly a Burst of Creativity, a Huge Statistical Fluctuation of the Zero-Point-Field, generated the First Trinity (-0, Ø,+0). At that moment the Void (Ø) was transformed into the Egg of the Nothing (0) and the One (2**0 =1) was created.

In the next steps the Trinity expands into the Two (2**1= 2= 1+1,Ying/Yang), the Four Forces (2**2=4=3+1), the Seven Universes and the Seven Chakras (2**3= 8= 7+1)  and many other Levels ((2**n)-1).

The Trinity is always Balanced in the Middle. The Sum of its parts is always 0, the Intersection of its Sets is always Empty (Ø) and the Union of its Sets is always the Whole.

Every part of the expansion of the Whole is Distinct, not Overlapping. Every expansion of the Trinity has to obey the law of voiding which means that two forces or parts that are created by an enfolding of the Trinity have to be Complementary.

Many people use, the Duality, the Binary, as their basic reasoning system. They are convinced that the World is divided into the Good and the Bad, the Rich and the Poor, the Male and the Female, the Master and the Slave, the Capitalists and the Socialists or the Producers and the Consumers.

They have transformed the Triangle of the Trinity into a Hierarchy with the most Powerful Being at the Top of the Triangle.

When we look at the original concept of the Trinity, the Top of the Trinity is “nothing” and the Two at the Bottom of the Trinity are Mirrors. They are Two Sides of the Coin of the Trinity.

Capitalism (the Rich) and Socialism (the Poor) are both striving for dominance over the other. The Rich don’t want to loose their money and the Poor want to become Rich. When the Poor are Rich a new class is waiting to fight the dominance of the old Class. In the end the only thing that persists is the Struggle for Dominance.

What Went Wrong?

According to the old Myths the First Beings were Bisexual. They were able to reproduce themselves. At a certain point in time the Creator of Our Universe, the Demiurge, created a split between the Male and the Female. From that time on Males and Females are fighting for Dominance.

The Male is the power of Compression and the Female is the Power of Expansion. Compression and Expansion generate a Spiral, a Tornado. In the Center of the Tornado is the Void. The division between Male and Female is the Power behind the Movement of the Spiral, the Cycle of History, the Path of Destiny.

During the Splitting and Merging of the Trinities Seven Separate Mirror Universes were created. We are able to detect these Universes by the influence of one of the four Forces, Gravity. The Seven Separate Universes are responsible for 6/7 (85%) of the Gravity in Our Universe, the Dark Matter.

The Stages of the enfolding of the Trinities have been named in many cultures with many different names. The Jewish Mystics named the stages the Sephirot. Their model is about the Outside World, the Body of God. The Indian Scientists named them the Chakras.

They were focused on the Inside World, the Body of Man. The Jewish Model contains the first Two Stages (7+3=10 Sephirot), the Indian Model only contains the second stage (7 Chakra’s).The main reason is that we, the Humans, live Inside the first Trinity. The first Triniy, that came out of the Ein-Sof, the Void, consists of Chokmah (Time) and Binah (Space).

What is the Big Secret?

The Human is made in the Image of God. The Body of God, the Adam Kadmon, is reflected in the Body of Man. If the Body of God, The Universe, transforms the Body of Man follows. The Universe is transforming all the time but major transformations, changes of form (paradigm shifts) are rare.

The Universe is a Highly Ordered Repeating Structure that suddenly produces a Highly Violent Chaotic Event. This happens when a Transformation takes place. The General Structure is not Chaotic at all. The big problem is that most of the Humans don’t see the Beauty, the Symmetry, behind the Chaos.

What has Happened?

Before Creation the Void, the Zero-Point-Field was in a state of Rest. At a certain moment the statistical fluctuations of the Zero-Point- Field produced a Highly Exceptional Burst, a Supreme Act of Creation, the Big Bang.  At that moment  Time, Space and Space/Time were created.

The Second Enfolding, the creation of the Four Forces resulted in a Huge Expansion of Space/Time. In every step a new Level (Expansion of the Void, Space, Time, Space/Time, and Expansion of Space/Time) of the Enfolding is created. At this moment many billions years after the first enfolding the Universe consists of 42 levels.

Every Level is governed by his Own Clock. The Clocks at a lower levels tick with a higher Frequency than the Clocks at a higher level. Every Clock in the Universe is governed by the Bronze Mean. The Bronze Mean generates a Fractal Pattern called a Penrose Tiling or a Quasi Crystal. These patterns are examples of structures that are Structured AND Chaotic. They are Structured when you are Aware of the Symmetries, The Beauty, behind the Pattern.

In essence Nothing went wrong. The Body of God was Splitted, Merged and Replicated on many levels. The Bodies of the Humans went through the Seven Stages of the Second Cycle. The Good and the Bad, the Male and the Female, Production and Consumption all played their role in the enfolding of the Nothing, the Infinite Potential. At this moment we are approaching the Birth of a new Level (43).

What is Going to Happen?

We are Very Close to a Next Step of the Sequence of the Bronze Mean. This 43rd step will generate a new Level in the Universe and the Human Being. In the Universe the Seven Separate Universes will Unite. In the Human the Seven Chakra’s will Merge.

When the Seven Universes merge you will be able to communicate with Comparable Conscious Beings that have enfolded in the Mirror Universes. It will be possible to visit the other Universes with your own Personal Time/Space-Ship, the Light Body.

Every Universe is connected to a Chakra. So there is a Survivor Universe (Root Chakra, The Serpents) and a Universe full of very Wise Light Beings (The Third Eye). The opening of the Veil between the Universes could explain the many strange encounters with extraterrestials that is are currently taking place.

When the Chakra’s merge a Human becomes Enlightened. Enlightment comes with a deep insight in the beauty of the Whole and the experience of Union ( Love). When a Human is Enlightened the Ego dissolves into the Collective Unconsciousness.

What will Happen until the Transformation takes Place?

The Unconsciousness of every Human knows what is going to happen. It knows that we will enter a Chaotic Period in which the Old Structures will collapse to make place for the new ones. In the new State there is no place for the Ego.

Therefore the Ego will generate Fear, Doubt and Depression until the Human finally surrenders. Until that time many Ego’s will take care of themselves without taking Care of the Others. This wil create a very instable violent state. It is not hard to imagine that this will Deepen the Crisis.

Will Every Human participate in the Transformation?

This is not certain. The expansion of the Bronze Mean shows two possibilities. One of them is a Jump into a New Level. The other is a Harmonic Structure that could be called Paradise on Earth. The choice will be to Stay in Paradise or to Move to Heaven.