Posts Tagged ‘Universe’

Over Veerkracht (Resilience) (in Dutch)

Monday, April 2nd, 2012

De leer van de thermodynamica is in de 19e eeuw ontstaan uit natuurkundig onderzoek dat werd uitgevoerd om de efficiëntie van de stoommachine te verbeteren. Inmiddels heeft deze wetenschap belangrijke wetten over het Universum ontdekt.

Volgens de thermodynamica beweegt de energie in het Universum op de lange termijn zich van een onmogelijke extreem hete situatie, de Big Bang, naar een toestand van extreme kou en een hoge waarschijnlijkheid, de Big Freeze, waarin alles netjes uniform verdeeld is. Het universum beweegt van extreme chaos naar extreme ordening.

Energie stroomt daarom altijd van hoge (chaos) naar lage temperatuur (orde). Vrijwel alle energie op aarde komt van de zon in de vorm van electro-magnetische straling. Met behulp van deze zonnestraling transformeren planten, algen en bacteriën simpele chemische structuren in complexe biomassa (chemische energie). Bacteriën en schimmels breken deze structuren weer af waardoor de cyclus wordt gesloten.

Biomassa wordt door de rest van de organismen op aarde direct of soms veel later (olie/gas/steenkool) geconsumeerd. Het consumeren van de primaire zonne-energie vindt plaats in voedselketens waarin de organismen ook zelf weer worden geconsumeerd.

Vanuit ons menselijk perspectief interpreteren wij het consumeren van de participanten in een voedselketen als een competitie (“survival of the fittest”) maar we kunnen het ook zien als een uiterst flexibele keten van chemische reacties die worden uitgevoerd in bewegende zichzelf reproducerende chemische fabrieken.

 Energie is de mogelijkheid om iets in beweging te krijgen of te houden. De opgeslagen (potentiële) energie in de aarde wordt soms in meerdere stappen omgezet in beweging (kinetische energie). Tijdens deze omzetting gaat er altijd warmte verloren (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie).

De energiestroom van de zon wekt door de rotatie van de aarde stroom-systemen (flow-systems) op. Stroom-systemen hebben een boom-structuur als de stroom van een punt naar een oppervlak of een volume gaat. Een voorbeeld zijn het weersysteem en een meanderende rivier-delta. De longen en de bloedvaten in ons lichaam hebben precies dezelfde opbouw omdat hetzelfde proces ook in ons lichaam optreedt.

Volgens de Constructal Theory van Adrian Bejan verbeteren de stroomsystemen zich steeds opnieuw en dat doen ze door gebruik te maken van de permanente slijtage (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie) die de stroombeweging veroorzaakt.  Uiteindelijk vindt er altijd weer ergens een doorbraak plaats in de meander.

Adrian Bejan heeft de Constructal Theory volledig analytisch afgeleid uit de wetten van de Thermodynamica. Hij  beschouwt het principe van de verbeterende stroomsystemen (“construction”)  als een Hoofdwet van de Thermodynamica. Volgens hem is ontwerpen niet een intelligente actie maar een volstrekt logisch gevolg van de werking van ons Universum.

De stroom van onmogelijkheid naar uniformiteit, van hoge onwaarschijnlijkheid naar hoge waarschijnlijkheid gaat gepaard met allerlei tussenstadia waarin de bestaande structuren de nieuwe structuren de weg wijzen.

De doorbraken in de meanderende stroompatronen maken beter gebruik van de huidige mogelijkheden maar de oude paden behouden lange tijd hun functie. Hierdoor is een stroomsysteem niet afhankelijk van één pad en is daardoor ook bestand tegen calamiteiten (bijv. een sterk verhoogde regenval in het stroomgebied van de rivier).

Het systeem waar de stroomsystemen onderdeel van uitmaken bestaat uit Machines (Constructal Engines) en Barrières (Brakes).

De machines en de barrieres zorgen ervoor dat de aarde niet te warm of te koud wordt.

De machines zoeken de weg van de minste weerstand, optimaliseren de stroom, bouwen structuren op, slopen de barrieres, produceren kinetische energie en minimaliseren de slijtage. De machines slechten het pad naar de Big Freeze waarin alles gelijk zal zijn en alles stil zal staan.

De barrières bevatten potentiële energie, leveren de weerstand om de minste weerstand te vinden, slopen de machines, optimaliseren daardoor de dissipatie en produceren een maximale hoeveelheid straling met een hogere golflengte als de binnenkomende zonnestraling die de aarde weer verlaat.

Produceren (Machines) en Consumeren (Vernietigen, Slijten) houden het wankele evenwicht van Moeder Aarde in stand.

De evolutie van ecologieën, steden, organismen (wet van Kleiber), talen (wet van Zipf), organen (de longen, bloedvaten), sporten en technologieclusters voldoen aan de Constructal Theory.

In 2002 hebben Holling en Gunderson het boek Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems gepubliceerd.

Panarchy bevat een integrale visie op de evolutie en de adaptieve cyclus van  de constructal engines die men ecosystemen noemt.

Panarchy is ontstaan door het combineren van ogenschijnlijk conflicterende theorieën. Die theorieën leken conflicterend omdat ze betrekking hadden op de verschillende fasen (Zie Plaatje Phase Space hieronder) van de adaptieve cyclus die een ecologie doorloopt.

De combinatie van de vier mogelijke fasenruimten levert een op-en neergaande cyclus op waarin op een zeker moment een sprong (bifurcatie) wordt gemaakt naar een compleet nieuwe ruimte. Nadat deze sprong heeft plaatsvonden stopt de dynamiek van de oude ecologie.

De meest herkenbare fase is de Exploitatie-fase (B).  Dit is de opgaande lijn waarin de ecologie een hoge mate van orde bereikt en overschotten (Potential) produceert.

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal

Aan het eind van deze fase neemt de potentie af en wordt er van alles gedaan om de levensduur van de ecologie zo lang mogelijk te rekken (C -Conservation). In deze fase zijn de structuren verouderd geraakt en zijn er op allerlei plaatsen reeds alternatieven (bypass) ontstaan die beter passen op de huidige vraag naar beweging.

De ecologie is in de conservatie-fase vrijwel tot stilstand gekomen en besteed al zijn energie aan het onderhouden  van zijn eigen structuur.

Tijdens de langzaam opgaande lijn van de Exploitatie-fase neemt de verbondenheid en vooral de afhankelijkheid (Connectedness) tussen de participanten onderling enorm toe waardoor de ecologie steeds kwetsbaarder wordt voor verstoringen.

De constructal engines in de ecologie gaan steeds efficienter samenwerken wat ten koste gaat van de diversiteit en de variatie in de ecologie.

De ecologie kan verstoringen opvangen totdat de  verschillende paden nog niet zijn dichtgeslibd maar een verstoring die alle paden tegelijkertijd raakt is dodelijk.

Op het laatst wordt de Veerkracht (Resilience) enorm op de proef gesteld en kan het gebeuren dat de Ecologie volledig ten onder gaat (Release) of na een grondige Reorganisatie weer aan een nieuwe levensloop kan beginnen.

De resilience van een ecologie wordt gemeten door de snelheid te meten waarmee een ecologie zich weer herstelt van een verstoring.

Volgens Panarchy beweegt een Ecologie zich op verschillende schalen en plaatsen en kan op die plaatsen in verschillende fasen verkeren waardoor er allerlei soorten van interactie mogelijk zijn. Hoe hoger de schaal hoe langzamer de cyclus verloopt. Hoge schalen dempen de fluctuaties van de lagere schalen.

Een snelle lokale reorganisatie kan zich plotseling heel snel verspreiden (een lopend vuur (Revolt)) terwijl een langzame geleidelijke ontwikkeling (een organisatie) een snelle ontwikkeling weer kan dempen of tot stilstand kan brengen (de organisatie van de Brandweer (Remember)).

Panarchy is een Zelf-Refererend Cyclus-Model dat bestaat uit Vier Fasen en (minstens) drie Schaalniveaus.  De panarchische golfbeweging bestaat uit twee stappen n.l. de  positieve weg Omhoog naar de Top (exploitation, conservation)  en de negatieve weg Omlaag naar het Dal (depressie, reorganization).

Op een bepaald moment kan de golfbeweging zich splitsen waardoor een nieuw (ander) niveau van organisatie optreedt. Deze sprongen doen zich volgens een vaste regelmaat voor.

Als we kijken naar terminologie en inhoud valt het op dat er een groot verband bestaat tussen Ecologische-, Economische- en Persoonlijkheidstheorien. De natuur, de economie en de mens lijken onderhevig te zijn aan dezelfde wetten.

De theorie over de Menselijke Natuur heeft erg veel weg van de Theorie die wij over de Natuur zelf hebben ontwikkeld. De mens is een zelfstandig bewegende ecologie, een stromend stroomsysteem waaraan een groot aantal participanten deelnemen.

Bacteria wisselen DNA uit

Die participanten hebben zich in de loop der tijd verenigd omdat een samenwerkingsverband veel efficienter bleek te zijn dan een solitaire ontwikkeling.

In het begin bestond het samenwerkingsverband uitsluitend uit simpele chemische fabriekjes, bacteriën, die genetische ontwerpinformatie (DNA) van hun fabriekjes uitwisselenden. De eerste fundamentele stap in de samenwerking van de bacterien was de statische spons. De mens heeft erg veel ontwerp-informatie gemeen met de spons.

Spons

Later gingen de organismen bewegen en waarnemen. Hierdoor gingen ze als individuen samenwerken met andere organismen die genetisch op hen leken (zie Genetic Similarity Theory).  Het uitwisselen en combineren van ontwerp-informatie ging gewoon door (sex).

In volgende fasen ontstonden er hogere ordeningen, zoals lichamen die lichamen konden bevatten (huizen, steden, vliegtuigen, onderzeeboten en auto’s).

Op dit moment is de (grote) stad het hoogste niveau van koppeling maar niets houdt de “Constructal Law” (of de Entropie) tegen om een ordening te gaan scheppen op  het niveau land of aarde.

Dat betekent dat er nieuwe slagaderen moeten komen om de ontwerp-informatie en de energie die tussen de grote steden gaat stromen te faciliteren. Overduidelijk is dat het Internet de basis vormt van het zenuwstelsel van de aardse informatievoorziening.

De thermodynamica is een statistische theorie. De kansverdeling van een Systeem wordt de Entropie van het Systeem genoemd.

Om een kans te kunnen berekenen moet je de kansruimte (de Phase Space) bepalen. Die bestaat uit alle mogelijkheden.

Het aardige is dat je niet hoeft te beschikken over kennis van alle combinaties van alle componenten van een specifiek systeem om erg veel te weten te komen over een kansruimte.

Je kunt gaan spelen met willekeurige componenten (a,b,c,d,e,….), de combinaties in een matrix stoppen, gaan tellen en patronen zoeken in de getallen die er dan worden gevonden. Je bent dan bezig met de statistiek van de statistiek of beter de waarschijnlijkheid van de waarschijnlijkheid. De mogelijke patronen worden beschreven in de Driehoek van Pascal.

Wat dan blijkt is dat er achter het patroon van Pascal weer een patroon zit (zie plaatje).  Dat patroon bevat wederom driehoeken en het is zeer waarschjinlijk dat er achter de driehoeken weer driehoeken zitten. Driehoeken in driehoeken in driehoeken in…. noemt men een fractal, een zelf-herhaling.

De  (on)waarschijnlijkheid is eigenlijk heel mooi en vooral ook simpel geordend en komt voort uit een zichzelf herhalend patroon, de Drie-Eenheid, dat in iedere godsdienst op aarde voorkomt.

Wetenschap en Godsdienst gaan uiteindelijk over hetzelfde.

LINKS

Over de Big Bang

Over Thermodynamica

Over Constructal Theory

Waarom een stad een organisme is

Waarom de genen bepalen wie we aardig vinden 

Over Pan en Anarchie

Over de Wet van Kleiber

Over de orde achter de wanorde (Over de Driehoek van Pascal)

Over de Uitgebreide Driehoek van Pascal

Over de drie-eenheid.

About Perspective

Thursday, February 2nd, 2012

Effective Ways To Improve Production Efficiency For Your Manufacturing Business

While all business owners should be taking measures to enhance efficiency, as this aspect of business growth is of extreme importance regardless of the industry, manufacturing businesses should take measures to boost production efficiency for several other reasons. These reasons range from improving workplace safety to saving on costs and everything in between. Manufacturing businesses that claim the lion’s share of the market are always searching for new ways to improve production efficiency with the intention of ultimately improving their bottom line.

So, to ensure your manufacturing business is constantly making notable strides towards improving production efficiency, we have rounded up five practical ways for you to achieve this. With that said, these five solutions break down the five fundamental focus points of manufacturing efficiency. Therefore, you can use these practices for years to come.

Waste in the manufacturing industry is a cost that should be avoided. And waste is also a broad term in this industry as it refers to employee hours, energy consumption, materials, and a few others. However, material waste is usually the biggest concern in the manufacturing industry. When searching for ways to reduce waste, you will need to utilize your conclusions from evaluating your production line, learn more detailed information from this top tier short cut fibers manufacturer.

When identifying waste, each of your production line processes will create some waste; identifying the processes responsible for making the most waste is the best way to reduce overall waste. However, you can also reduce waste by recycling or reusing waste instead of dumping it. You could also consider selling your waste to a business that can properly use it if you cannot eliminate the bulk of your waste.

The production line in your manufacturing business is the core of your business functions. When evaluating the production line, you should assess all the details as well, including the commonly overlooked details, such as loading dock bumper and other essential loading dock equipment your business needs. When it comes to sourcing and maintaining loading dock bumpers, you can consider Miner Corp or other leading industry service and equipment providers to ensure your production line has everything it needs to function as it should.

Throughput is another primary focal point to consider; you need this metric to measure the number of units being produced in a certain period on average. While quality equipment is crucial in ensuring your production line can run smoothly, evaluating your throughput will help you identify issues in your production line on occasions when the throughput is not entirely up to par. Capacity utilization is another element of your production line to evaluate, and this refers to calculating your factory’s total output capacity. This will allow you to determine your production line’s performance at all times.

While you are evaluating your production line, you will probably discover the most significant breakdowns in production. These are otherwise referred to as bottlenecks. Because having to shut down operations even for half a day can have a massive impact on your business’s reputation and overall profits, identifying sources of breakdowns and taking measures to prevent them from reoccurring is vital to all companies operating in the manufacturing industry.

A City is an Organism

Saturday, February 12th, 2011

The System of Life is growing in size and in complexity, and so do the infrastructures sustaining it.

In the age of social media and online marketing, it’s become increasingly difficult to discern the truth from the hype when it comes to weight loss supplements. LivPure, a product that claims to help individuals shed excess pounds, has generated a significant amount of attention and discussion. However, many consumers have raised concerns about the authenticity of LivPure reviews and the safety of this weight loss solution. In this article, we’ll delve into the LivPure reviews, the science behind it, and whether it’s a safe option for those seeking to lose weight.

Understanding LivPure

LivPure is marketed as a natural weight loss supplement designed to support fat burning, appetite suppression, and increased energy levels. It has gained notoriety through aggressive online advertising and a presence on various social media platforms. While it may seem like a promising solution, it’s essential to evaluate its claims and consider the science behind it.

Fake Hype or Real Results?

One of the primary concerns surrounding LivPure is the authenticity of the reviews and testimonials shared by supposed users. Many individuals have accused the brand of employing deceptive marketing tactics to create a false sense of credibility and success. Some common red flags include:

An abundance of overly positive reviews: LivPure seems to have an unusually high number of glowing reviews and testimonials, which can be indicative of fake accounts or incentivized reviews.

Unrealistic before-and-after photos: Some before-and-after photos associated with LivPure reviews appear to be manipulated or fabricated, further raising doubts about the product’s authenticity.

Lack of scientific evidence: LivPure often makes bold claims about its effectiveness without providing scientific studies or credible sources to support these claims.

Consumer Reports Investigation

Consumer Reports, a trusted and reputable source for unbiased product reviews, has conducted an investigation into LivPure. Their findings reveal that LivPure has failed to provide adequate scientific evidence to support its weight loss claims. Additionally, there have been numerous complaints from consumers who experienced adverse side effects, such as digestive issues and jitters, after using the product.

Is LivPure Weight Loss Safe?

When it comes to the safety of LivPure for weight loss, it’s crucial to exercise caution. While some of the ingredients used in the product, such as green tea extract and caffeine, have shown potential benefits for weight management, LivPure’s specific formulation may not be safe for everyone.

Potential side effects of LivPure may include:

Increased heart rate and blood pressure due to caffeine content.
Digestive issues, including nausea and diarrhea.
Anxiety, restlessness, and jitteriness.
Insomnia or disrupted sleep patterns.
Moreover, the lack of transparency regarding LivPure’s ingredients and potential allergens can pose a risk to individuals with allergies or sensitivities.

Conclusion

In the world of weight loss supplements, it’s essential to approach products like LivPure with skepticism and critical thinking. The excessive hype and lack of concrete scientific evidence, combined with numerous reports of adverse side effects, should raise serious concerns among consumers. It is advisable to consult with a healthcare professional before using LivPure or any similar product, especially if you have underlying health conditions or are taking medications.

Ultimately, the safety and efficacy of LivPure for weight loss remain questionable, and consumers should prioritize well-established, evidence-based methods for achieving their weight loss goals, such as a balanced diet and regular exercise. Always be wary of products that seem too good to be true, and rely on reputable sources like Consumer Reports for unbiased product evaluations. Your health and well-being should be your top priority.

In 2008 the point was reached where more than 50% of the world population lives in cities. That percentage is growing. By 2030, over 60% of the world’s population – nearly five billion people – will be living in urban area.

The System of Life is generating Super Organisms and the City is one of them.

Urbanization is only a relatively recent phenomenon. As far as we now know urbanization started in Mesopotamia around 4000 – 3500 BC.

For the Ancient Mesopotamians, the cities were the centers of life. Their beginning of time was not a Garden of Eden, but rather an ancient site called Eridu, which they believed was the first city ever to be created.  The creator of Eridu was Enki, the God who came out of the Deep Waters of the Ocean  (the Abzu). The city of Eridu was destroyed by the Great Flood in 3117 BC.

Every time one of the Rulers of a City took control over many Cities and a State was created with a new Center, the Capital. In the Center of the Capital the Palace of the Ruler was situated. What we see is an Expanding Pattern in which the same Structure repeats itself all the Time.

Initially the two life-essential resources for cities were Water and Food.

As Cities grew and as technology evolved, the supply of these resources became dependent on energy for processing, for pumps and for transportation. In the process, cities and their resources evolved into a system of life energized by the individuals that populate cities, and fuel its dynamics.

mexico-city

Mexico-City

Kleiber's law

Kleiber's law

About the Law of Kleiber

The Law of Kleiber shows that Bottum-Up Structures are more efficient than Top-Down Structures.

It also shows that Big Structures are more efficient than Small Structures. The Law is applicable from the level of the Bacteria to the Level of the City and higher.

These two statements are a contradiction until we realize that there are two ways of looking at the same structure. One view is the Top-Down View. The other is the Bottom Up View. When we look Down we see a huge Hierarchy and start to believe that Big is Beautiful.

When we look Up we see that all the work is done by Small Cooperative Components starting at the Bottom with the Bacteria.

The Law of Kleiber is explained by the fact that all the organisms (including the Cities) contain the Same Fractal Structure.

Bacteria exchange their DNA

Bacteria exchange their DNA

About DNA

In the Beginning the Chemical Soup generated Self-Reproducing Chemical Factories. These Factories combined into bigger Factories by exchanging and combining their Factory-Designs (DNA-parts).

Every time when the Factories fused they became more Efficient, Bigger, Stronger, Older and therefore more Competitive. When the Factories became more Competitive they started to Protect themselves against the other Factories.

To Protect themselves the Multi-Cellular Systems began to Sense in Many Directions and became better and better in Predicting the Future.

One of our Ancient Ancestors is the Sponge which is a static Cluster of Bacteria. Scientist have detected that the DNA of the Sponge has a lot in common with the Human DNA. The Sponge contains the Basic Fractal Structure, the Tube.

In a later stage our Ancestors developed something we call a Brain. The Brain is used to Sense the Now and Predict the Future.

The Human is a Moving Sponge who is able to Imagine. With his Imagination the Human is capable to Change the Future (and the Past).

Sponge

The Sponge, the Tube, is the Basic Structure

One of the Bilateria: The Octopus

The Octopus is a Sponge with a Brain.

About Innovation

The Law of Kleiber can be explained by the principle of Self-Reference (Similarity,  Fractals).

The Small Structures at the Bottum combine into comparable structures on a higher level.

What we don’t see is that the structures on every level can be decomposed in the Same (DNA-)Components with a different Scale and a different Name.

Innovation is nothing but a  Combination of  the Components in many different ways until all the combinations are made.

At that moment One of the Combinations becomes the new DNA and a new Level is explored.

Life explores every possible path.

About Cities

A City is a Combination of Houses.

A City protects a Cluster of Houses. A House protects a Cluster of Humans and a Human protects a Cluster of Organs.

All the way down to the Bacteria,  Cooperative Clusters are formed that give the participants a more Secure Way to Live.

A House is a Body. It supports the Body but it also contains all the Bodily Functions.

If we provide the House with these Bodily Functions the House becomes more Sustainable. It is possible to regenerate the Waste that the Humans produce into Energy just as the Liver is doing in our Body.

If we Cluster the Bodily Houses into a City and we provide the City with the same functions of the Body we are able to create structures that are independent of the input of external Top-Down Sources of Energy and Food.

If we are able to detect the DNA of the House and the DNA of the City we are able to Compose new Types of Houses and Cities that are Adaptable, Scalable,  highly Sustainable and are also in Balance with Nature.

It will also be  much more easy to Destroy or Move buildings and cities to another Place without the production of Waste.

looking-to-toledo1

Toledo (Spain)

About Synchronization

In the Miedeval City the Major Cycle was the Cycle of the Seasons. In the Modern City we have become almost independent of the Cycles. We import Food and Energy out of every place in the World.

It takes a Lot of Energy to transport the Food and Energy and Many Places on Earth are dependent on a small amount of other Places that contain the Sources of our always increasing Need to Survive the Effects of our Environment.

When a lot of People (The Slaves) are dependent on a small amount of people (The Masters), the Masters start to dominate the others and increase their Power until Eternity. Power is the most important Addiction of the Humans.

The problem becomes bigger when we realize that many people are producing Food and Energy but are themselves not able to use the Food and the Energy they are producing.

The independence of the Cycles has created a huge unbalance. This unbalance is not only visible in the City but in every place on Earth that is providing Energy and Food to sustain the Modern City.

The only solution to this problem is to create self-sustaining (autarkic) Cities that are able to supply their own food, water  and energy.

Paris

The kernels of Paris

When we want to restore Balance we have to Synchronize the Cycles in the City.  This can be done with the help of Smart Technology (Sensors, Actuators, Analytics) but we can also make use of very old fashioned techniques that were used in the Middle Ages.

When Humans communicate from the Heart and focus on the same subject, the Humans start to Synchronize. They become a  Group.

The most important structure in the Miedeval City to Synchronize its inhabitants was the Building of the Heart, the Church.   The Church was always situated in the Center and was visible from a long distance. The Church was also the only place where people were always Protected.

The Human Heart is doing the same thing as the Church is doing in the City. It connects the Mind with the Organs of  the Body and the Pericardium provides one of the major Rythms of the Human Body.

If we want to Synchronize the City we have to create a Center where People are able to Commun(e)nicate about the Shared Goals of the City. The most important way to share can be found in the Human Culture. The Centres have to contain all the ways Human Culture is performed.

chartres4

The Spiraling Spiral in the Memory Palace of Chartres, the Symbol of the Fractal Universe

About the Memory Palace

Art, Music and Singing were United in the Medieval Cathedrals. The Medieval Cathedrals also contained all the Knowledge (The Memory Palace)  that was needed to understand the Universe.

If we want to Synchronize the Modern City we have to build Modern Cathedrals in the Center of the Center and use them as Places to Commune, to Educate, to Make Music, to Dance and to Sing.

We have to design them as Modern Memory Palaces (Simulators) to teach the Masses about the Fractal Universe and give them Feedback about the State of their own Environment.

sagrada-familia-barcelona-projection

The Sagrada Familia in Barcelona (Antoni Gaudi)

LINKS

This is a  presentation about The City as an Organism

Why the Tube is such an Important Structure

About The Law of Kleiber

Why Innovation is a Combination of Combinations

An Interview with Geoffrey West of the Santa Fe Institute about the Law of Kleiber

About Thermo-Economics

About the Autarkic City

About Cybernetics

About Synchronization

How Gaudi used a Machine to design the Sagrada Familia

About Machines that generate Architectures

How the Heart Synchronizes the Body

About Super Organisms

About Smart Technology

About Addiction

About the Master/Slave-relationship

About the Heart

Why the Cathedral contained all the Knowledge that was Needed

About the start of Civilization

There is only the Dance

Saturday, October 23rd, 2010
shivadance

Nataraja

Shiva the Hindu god of destruction is also known as Nataraja, the Lord of the Dance. Like yoga, dance induces trance, ecstasy and the experience of the divine.

The most common figures depict a four-armed Nataraja. These multiple arms represent the four cardinal directions. Each hand either holds an object or makes a specific mudra (gesture).

The upper right hand holds a hour-glass drum which is a symbol of creation. It is beating the pulse of the universe. The drum also provides the music that accompanies Nataraja’s dance.

The opposite hand, the upper left, bears on its palm a tongue of flames. Fire is the element of destruction of the world. It is also the symbol of passion.

The second right hand is held in the abhaya pose (without fear) and so a gesture of protection. It depicts the god as a protector.

The left leg is raised towards the right leg and reaches across it; the lower left hand is stretched across the body and points to the upraised left foot which represents release from the cycle of birth and death.

The hand pointing to the uplifted foot is held in a pose imitative of the outstretched trunk of an elephant. In Sanskrit this is known as the ’gaja-hasta-mudra’ (the posture of the elephant trunk), and is symbolic of Ganesha, Shiva’s son, the Remover of Obstacles.

Nataraja dances on the body of a dwarf apasmara-purusha, the man of forgetfulness, who embodies indifference, ignorance and laziness.

Creation is possible only when the weight of inertia is overcome and suppressed. The Nataraja image thus addresses each individual to overcome complacency and get his or her own act together.

The ring of fire and light, which circumscribes the entire image, identifies the field of the dance with the entire universe. The lotus pedestal on which the image rests locates this universe in the heart or consciousness of each person.

The hands of Shiva represent the Human Faculties of the Imagination (Creation, Spirit, Vishnu), Control (Destruction, Thinking, Compression, Shiva), Desire (Agni, Fire, Sensing &Acting, Expansion) and the Emotions (Soul, Ganesha, Motivation, Removing Obstacles).

Vishnu, the Holy Spirit

Vishnu

Imagination

Humans need the “Illusion of Control” to sustain their Identity. Deep within they don’t want to believe that Other Human Beings or the Forces of Nature (“the Acts of God“) are also Active Agents.

The Imagination creates the Identity, the believe that I Am What I Am.

When we are in Deep Meditation, the Observer, the Consciousness, is able to watch the constant popping up of  Images (Ideas) out of the Nothing. 

If we are not able to keep the Observer-state, we move into the Sleep of the Darkness or our Senses are attracted by one of the Images  and move into the Dream State.

According to Buddist belief the Dream State, (Maya, Not-That) is Not the Real Word.  This world is hidden behind a veil. Behind the veil lies the Void.

The Void is not empty. It is comparable to the Zero-Point-Field, the state of the Universe before the Big Bang. In this state everything,  even the impossible,  is possible.

In the Void, Ideas of the First Creator (Brahman) Pop-Up, Move into Existence for a while and finally disappear. 

For a very long time Brahman was in deep meditation until one of the Ideas of Brahman created a Huge Excitement. This was the Idea to become Aware of Itself.

To make this happen Brahman had to spit itself into two parts, the Observer (Being, Consciousness) and the Actor (Becoming, Desire, Acting).  

Maya, the Material World,  the Expanding Universe, was created when the Desire to become Aware generated the first Split of the Universe, the split between the Void and the Not-Void, the Whole.

At this moment the Left Brain and the Right Brain of Brahman are fusing and soon we all will experience the Whole which is not the Void. The Void will stay a Mystery for Ever and Ever.

Ganesha

Ganesha

Motivation

Ganesha rides a mouse, the symbol of mankind’s ignorance, his hidden fears and insecurities and his deep attachment to petty worldly objects.

By riding on the mouse, Ganesha shows that one can and must control and overcome all negative feelings. One can be the master of oneself and need not be a slave.

The head of Ganesha, the Elephant,  symbolizes the Atman, the Soul  and his human body signifies Maya.

Our “Head” or better our Soul is connected to the Void,  but our Body is an Expression of the Non-Void.

Our Body is part of the Material World and has to obey the Rules of the Material World.

Ganesha represents the Emotions, the Motivation, the Rotation, that started when Maya started to expand. When an Elephant is In Motion it is able to remove all obstacles.  

An Elephant is Part of a Herd that needs a Shephard (Vishnu, the Imagination) to find Its Way.

When an Idea pops up in the Imagination it moves the Wheel of the Emotions and the Body want to realize the Idea in the Material World.

Agni, the God of Fire

Agni

Desire

Agni brings about growth, expansion, ascension, and transformation. It is the fire hidden in earthly things which rises out of them to heaven beyond.

Fire is the symbol of agni. The quality of fire is to spread itself. Because it spreads itself in every direction, it is present everywhere. Even though it spreads in all directions its motion is always upwards. It carries everything that it consumes and purifies, upwards.

If the motivation to realize the idea is there,  the Fire of Agni is lighted and the Human becomes passionated.

If you are  not able to control your passions you will become Addicted to the idea and the idea will never be realized.

Shiva, the Destroyer

Shiva

Control

Shiva is the Destroyer. He wants to bring everything back to the void.  The Fire of Agni is able to expand the orginal idea to exceptional proportions.

At a certain moment Shiva stops the Fire and takes over Control. The idea is simplified,  put into a plan and is finally on its way to the Material World.

The Cycle Moves On

But the Creative Energy is already busy to generate new Ideas. If this happens,  the orginal plan is adapted and adapted (“scope creap“) and will never be realized.

LINKS

About Emptyness

About the Fusion of the two Minds of Brahman

About Ma’át, the Egyptian Shiva

About Good and Evil

About the Illusion of Control

About Addiction

Why you need an Obstacle to become Excited

About Scope Creap

About Good Vibrations

Sunday, August 1st, 2010

The Good (Creation) and the not-Good, the Bad (Destruction),  are two Waves that are moving in Opposite Directions. Together they create interference patterns called Standing Waves.

Standing Waves are Waves that preserve their Form and can be perceived as Material Particles.

If the Good is a Wave Moving with the Clock, the Bad is a Wave Moving Against the Clock.

I believe the Good is moving with the Clock because the words “Right” and “Wrong” were associated with the Right Hand and the Left Hand and the concept “moving” (wringen in Dutch).

In Magic the Left Hand Path is associated with Black Magic and in many cultures the Left is associated with Evil.

In China the Rotation with the Clock is called the Generating Cycle and the Rotation Against the Clock the Destructing Cycle.

The Standing Waves of Matter contain the Bad and the Good in a certain proportion. Therefore every part of Nature (including the Humans) contains a piece of the Bad and a piece of the Good. That’ s why it is rather difficult to make a distinction between both of them.

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so“  (Hamlet Act 2, scene 2, 239–251)

Doppler_div

A Moving Standing Wave

proton10

Two Moving Standing Waves Interfere and produce a Magnetic Field

About the Svara

The idea that our Universe is a Wave goes back a very long time. In Ancient Indian Philosophy the Wave of the Universe was called the Svara, the Wave of Life.

It is the manifestation of the impression on matter of the Power Which Knows Itself (Atman). The Atman arises out of the Emptyness (Brahman). The Emptyness is a Mystery. It is impossible to Reason about it.

The Svara consists of Five Types of Waves called Tattvas. They represent distinctive Forms and Vibratory Motions and are the five modifications of the Great Breath, Prana, of  the Atman. Prana is called Chi in China.

The first Wave that came out of the Atman is called the Âkâsha (Spirit, Egg, Black). After this came  the Vâyu (Air, the Circle, Blue), the Tejas (Fire, the Triangle, Red), the Apas (Water, the Crescent of the Moon, Silver) and the Prithivi (Earth, the Square, Yellow).

The Svara has two different States,  the Bright Sun-Breath  and the Dark Moon-Breath. In the first state the Svara expands, away from the Void. In the second state it contracts and moves back to the beginning.
At a certain moment we will experience the spectacular Twist of the Svara. This is the moment when Time will move back and the Apas (Aquarius, Water) will dominate the Fire (Bull) of the Tejas.
The Âkâsha and the other Four States of the Svara are the States of what Western Scientists call the Aether, the Carrier of the Standing Waves of the Universe.
The Five Tattvas

The Five Tattvas

About the Aether

Until the experiments of Michelson and Morley in 1887 every Physicist believed in the existence of the Aether. Everybody was very surprised when the experiments showed that the Aether was moving with a constant speed, the Speed of Light, in both directions of measurement.

Nobody questioned the experiments so a completely new theory had to be created to explain the strange behavior of Light. This new theory was the Relativity Theory of Albert Einstein.

The situation became even stranger when Niels Bohr (and others) invented Quantum Mechanics and showed that Light could be interpreted as a particle, a Photon, and a Wave.

At that time almost nobody understood the Concept of the Standing Wave. A Standing Wave is a Wave that preserves its Form and therefore shows itself as a Particle.

It is now proved that Michelson and Morley made a fatal mistake. The Unification of the Theories of Einstein and Bohr is going on but two foundations of the Theory of Einstein, the non-existence of the Aether and the Constant speed of Light, are gone.

The concept of the Aether, the Svara,  is back and new theories of the Universe based on Standing Waves are produced and verified. These theories are much simpler than the old theories.

What is the Same?

The Ethical Law of Resonance states that ”The Same attracts the Same and Repels the Not-the Same“.  The Good  attracts the Good and the Bad attacts the Bad but the Good also repels the Bad and the Bad repels the Good.  If we are able to define the Same we are able to define the Good and the Bad.

When you want to find out if some Thing is the same as another Thing you have to define the concept of “the-sameness“.

Every thing is different from any other thing when you collect enough different data about both of them. When you ignore every detail every thing  is the same (A = A). When two objects are literally “the same” we call this relationship an equality (A=B).

The same objects can appear differently when we Look at them differently. In this case a “the sameness” (now called a congruency) appears when we are able to create the same object when we move (translate), rotate or reflect the other object.

congruent2

Two Congruent Triangels

To find an independent reference framework for an Observer who is “not moving” and a constant Speed of Light Einstein had to abstract from Translation, Rotation, Reflection and Movement (Speed and Acceleration). Einstein’s friend Minkowski solved his problem by creating a new type of “curved” space now called Minkowski Space.

The Ancient Scientists of India not only abstracted the Aether from the Eyes like Einstein did. They abstracted the Aether from the other Four Senses too.

Every Tattva represents another Sense Organ and a related Wave pattern. The interesting point is that the Waves of the Tattva of the Eyes, the Light Waves, the Tejas, behave, exactly the way the current scientists describe.

The current Scientists ignore the fact that Humans observe their Environment with their Five Senses. The ancient Scientists not only detected five types of Waves. They also found a way to combine the Five Wave-Types into one Wave Model.

In general Objects are “the same” when we are able to find a Structure Preserving, isomorphic, transformation (F) from Object A to Object B. F(A)=B and G(B)= A and FG=Identity. With the help of an Isomorphic Transformation you are able to map a structure A to another structure B  and move back to the same structure A.

Every Isomorphic transformation can be seen as a “specialized Organ“, that  ”looks” at Reality in its own way.

The mathematical field of Topology is concerned with the “the sameness” of objects that are Expanded and Compressed. Topology represents the Organ of the Emotions. With this organ we are able to  research the effects of the Great Breath of the Prana.

Mug_and_Torus_morph

Transforming a Mug into a Torus

About the Great Breath

With the help of isomorphic  “topological” transformations it is possible to make the huge Diversity of Forms in our Universe the Same. It is even possible to compress every structure in our Universe into one structure, the structure of the Void.

In this case there are a few topological possibilities depending on the dimensions of space. In two dimensions we can choose out of the Point and the Circle, a Closed Line. In higher dimensions strange twisted structures appear such as the Moebius Ring and the Klein Bottle.

If the Universe is compressed into a Rotating Circle,  The One who is in the Centre always Returns on Itself.  The Universe is expanding and compressing until Eternity. At a certain time even after a huge expansion the Power of Creation is able to “Knows Itself”. This concept is called the Cyclic Universe.

If the Universe is compressed  into a point, called a singularity, we live in a “Big Bang-universe“, the standard cosmological model, which will expand into Eternity.

It will be clear that the structure in the beginning determinates the way the Waves of the Universe expand.

Twisted Topological Structures

Twisted Topological Structures that are Closed in Itself

If the Universe is Closed in Itself the Outbound Waves of the Beginning  will meet the Inbound Waves of the Utmost Boundary and will create Interference Patterns that look like Standing Waves.

When the Universe was small the Interference Patterns came up almost immediately. When the Universe expanded it took more time to Close the Loop.

If the Universe is a Closed System, the Waves of the Past and the Waves of the Future will meet in the Now.  At every moment in Time we are able to look into a possible Future and a possible Past.

At every moment in Time we can Change the Past and the Future if we are able to start a Powerful Negative (Destructive, Bad) or Positive  (Creative, Good) Wave of our Own.

According to the Ancient Scientists the Forces of the Tattvas at a certain Level of Enfolding represented Consciouss Beings (Angels, Devils) who could be Called to help to influence the Standing Waves of Matter.

In the strange terminology of Quantum Mechanics this state is called a Quantum Superposition and the union of the waves is called Quantum Entanglement. Quantum Entanglement moves with a speed much higher than the Speed of Light.

Sometimes the fragmented Tones of the Universe unite into one Symphony when the Strings of the many Violins of the Individual Standing Waves are in Tune.

We are able to change the Past and the Future when we are in Tune with the Waves of the Universe.

About the  Number Five

The symbol of the number Zero (“0″) looks like an Egg, the Âkâsha. The Âkâsha represents Space.

The name “zero” comes from the Arabic صفر, şafira, “it was empty” and the Sanskrit śūnya “void” or “empty”. The 0, Space, was Empty, Ø, before it was created.

According to many creation myths the beginning of this world,  Non-Being, Ø, the Empty Set, expanded into an Egg, 0.

The Egg started to Rotate (Air, Vayu, Movement) and was splitted into the Duality (-1,1), the Crescent of the Moon (Apas), the In-Between-Moon or Half Moon (1/2).

The negative part of the Duality started to move in the Opposite Direction. At that moment the Good (Creation) and the Bad (Destruction) were created.

The Apas are the force of Contraction (Control), the Opposite of the Tejas, Fire (Desire), the Force of Expansion. The Apas wants to bring the System back to the Void.

In the Beginning the Good (Fire) was much stronger than the Bad (Water). Therefore the Universe started to Expand.

The Trinity, the Triangel (Tejas, Fire), contains three numbers (-1, 0, +1). When the first Trinity was created the Force of Fire and Desire, the Tejas, started to Expand the Trinity into more Trinities. The production of Trinities in Trinities is a Fractal Pattern (“So Above, So Below“).

The first two Triangels, the Triangel of the Trinity of the Mind of the Atman and the Trinity of the Material World, are combined into a Square (Prithivi, Earth). The Prithivi are seen as the Force of Resistance, the Opposite of Âkâsha, Space.

The Prithivi, the Square of the Four Forces, the Human,  resists the movement back to the Void. The main reason is that the connection between the Spiritual World and the Material World is very strong.

The Spirit of the Human, situated in the Heart Chakra,  needs Matter to create all the possible combinations of the Becoming Trinities to Experience the Fullness of Being.

The Square is a combination of two Triangels. It is represented by the Of Star of David, the Symbol of the Heart Chakra.

The Square is a combination of two Triangels. The Square, the Four Foces of Nature, is represented by the Star of David, the Symbol of the Heart Chakra.

The number Five can be found in the Middle of the oldest Magical Square on Earth, the Lo Shu Square. The Lo Shu Square was given to Emperor Yu the Great after the Great Flood (3117 BC) by a Turtle, the symbol of the Star System Orion.

About the Magic Square of Lo Shu

The Lo Shu Magic Square contains the numbers 1-9 (3×3). In every direction they add up to a total of 15 (3×5).

The Magic Square Constraints the Expansion of the Force of Fire and makes it possible that the Cycle moves back to the zero, the Void, the Mystery.

The Lo Shu Square in the Middle of the Mystic Tablet from Tibet

The Lo Shu Square in the Middle of the Mystic Tablet from Tibet

-1 4 -3
-2 0 2
3 -4 1

When we subtract all the numbers in the Magic Square with the number 5,  the Zero of the Egg of the Âkâsha appears in the Middle.

The transformed Magic Square shows an interesting symmetry.

On the six “crosses” the same negative and positive Tattvas are found. The Four Tattvas are Balanced in the o, Space, the Âkâsha.

On the straight lines  two symmetric patterns emerge ((-1,4,-3) and (1,2,-3)) again both positive and negative. In these patterns the 4 balances the 1 and the 3 and the 2 balances the 3 and the 1.

When we follow the Numbers of the Square from -4 to +4, the Sheng Cycle appears.

About the Sheng Cycle

The Sheng Cycle not only contains the Cycle of the Five Tattvas. It also contains Five Triangels in which One Tattvas Balances Two other Tatvass.

The number Five is the same as the Number Zero when we accept that there are Two Structures (or Two Universes). One structure rotates in the Positive Domain, The Sun, and one in the Negative Domain, The Moon.

The Square represents the Four Force of Nature who are the Four Combinations of the Two Forces of the Duality, Compression and Expansion, Yin and Yang, the Apas and the Tejas, Fire and Water, Control and Desire.

The Sheng Cycle is the major Cycle in Chinese Philosophy. It was used to explain and control the many levels of existence (State, Family, Environment, Body,..).

The Sheng Cycle moves in two directions, With the Clock (Generating, +1) and Against the Clock (Destructing, -1).

When we combine the two Cycles a 9(3×3)-fold Twisted Moebius Ring is created with the Earth in the Middle. This Cycle is represented by the Symbol of Infinity (). This Cycle is comparable to the Tree of Life, the Jewish Sephiroth and the Ancient Egyptian Pesedjet (the Nine).

In the Bright (positive) Part of the Moebius Ring we are in the Sun-State, Life. In the Dark (negative) Part we experience the Moon-State , Death, the Underworld (Our Twin Universe), the place where the Souls exist when they Die.

Now it becomes very clear what the Ancient Indian Scientist meant with the Dark Moon-State of the Svara. When the Wave of Life moves back to the Center, the Void, Death will become Life  (“the Death will be raised“), Time will Reverse, the Universe will Compress and the Good will become the Bad.

The Sheng Cycle

The Sheng Cycle

About Harmonics

In 1931 the US Department of Commerce assigned Edward Dewey the task of discovering the cause and underlying dynamics of the Great Depression. The US Government created a special institute the Foundation for the Study of Economic Cycles. The Institute contains a huge database of the times-series of almost every Cycle there is.

The most interesting observation of Edward Dewey is that Cycles restore themselves all the time and are influenced by other Cycles. The Cycles Resonate.

Ray Tomes, a statistical mathematician, started to do research on the time-series of the Institute. He confirmed the Insights of Dewey but with the much more powerful tools of his time he was able to dig a lot more deeper into data.

Tomes detected a relationship between the Cycles and Music, the Âkâsha. Tomes also developed a  method to find the basic structure behind the Waves of the many Cycles.

Tomes found one Basic Standing Wave that generates other waves by producing Overtones. Tomes rediscovered the Svara and could also explain why the “numbers” behind the Svara are the way they are.

The explanation can be found in the so called Highly Composite Numbers (HCN). The HCN are “social” numbers with many divisors. They represent the major “harmonic” connectors in the Universe. The HCN are the opposite of the “lonely” Prime Numbers who only contain themselves.

The structure behind the HCN is self-referencial and is based on the numbers 2, 3 and 5.

About the Cyclic Universe of Paul Steinhardt

The Cyclic Univere of Paul J. Steinhardt

The Cyclic Universe of Paul J. Steinhardt

Paul Steinhardt has created a new theory about the Universe based on the Four Forces of the Square and the Void in the Center. In his theory the Universe is Cyclic. It is expanding and contracting.

The expansion of the Universe ends when the Two Major Structures (-1,1) in the Universe, called Membranes or Branes, are in Balance with the Center, the Void (0).

The two Branes are higher dimensional flat surfaces that are in parallel. The Left and the Right Brains split into many similar Cell-like Structures. We live in one of the Cells of the Cyclic Universe.

When the Universe expands the constraints of the Flat Surface (the Lo Shu Square) create a huge tension and the flat surfaces start to Ripple. The Ripples are waves that are closed in themselves (loops).

When you use your imagination you can see that the Cyclic Universe of Paul Steinhardt has a lot in common with the ancient theories of India and China with only one difference.

In the Ancient theories the creator of the Universe was “Aware of Itself” in the new theories Awareness is a Feed-Back-Loop, a Cycle.

About Ancient Spirituality and Modern Science

This blog started with the Ancient Spiritual Indian Concept of the Svara , the Wave of Life. It ends with the Modern Material Cyclical Universe of Paul Steinhardt.

In between I have tried to show that the old theories of the Self-Aware Universe and the new theories of the Endless Feed-Back Loops in Our Universe have a lot in common.

The Ancient Spiritual Scientists developed a Theory of Everything based on the principle of the Fractal Universe (“So Above, So Below“).

If the Universe is a Fractal Structure,  the only thing the Modern Sciences have to do is to find the Right Level of Observation (Cells, Body, Family/Group, Culture, State, Earth, ..) of the Fractal Expansion of our Universe and the Same Laws will appear again and again.

The Levels in our Universe

The Levels in our Universe (Calculated by Ray Tomes)

About the Good, the Bad and the Nothing

If the Good and the Bad are Standing Waves that move With the Clock and Against the Clock it will be much more easier to determine what is Right and what is Wrong (Left).

With the Clock moves With the Flow. It generates new structures until the Limits of the Universe are reached.

Against the Clock moves Against the Flow. It destructs new structures until the Limits of the Universe are reached.

The Bad wants to Control Everything. It Fears the Good and the Future.

The Bad does not (want to )understand that The Good and the Bad are moving to the same Destination, The Nothing.

The Good gives us Joy, Pleasure and Exitement.

The Bad moves Back in Time. It wants to restore what was already there. Its final aim is the Zero, Empty Space.

The Good moves Forwards in Time. It creates new Perspectives about a Bright New Future. Its final aim is Every Thing, the Many, Infinite Space filled with an Infinite Amount of Forms.

The Bad and the Good move Back and Forth around an Unknowable Center, the Nothing, that makes Every Thing possible.

Some day the One and the Infinite, will merge, into the Impossible. When this happens the Nothing will return for a very short  (1/∞) moment.

LINKS

About the Law of Resonance

About the History of the Laws of Nature (The Website of Milo Wolff. It contains everything you want to know about the history of the concept of the Standing Wave).

Why Matter is a Standing Wave

About the Svara (This Website  contains a (big) Complete Book written in 1894 about the Ancient Theory of the Svara.  A Must Read, when you want to understand Ancient Physics).

About the Harmonic Theory of Ray Tomes

About the Experiments of Michelson and Morley

Why God is a Topologist

About Pauli and Quantum Mechanics

About the Cyclic Universe

About the Lo Shu Square

About the Trinity

About Infinity

About the Empty Set

About Old Fashioned Thinking

Monday, December 21st, 2009

 

Success Tips for First-Time Entrepreneurs

 

Being a first-time entrepreneur can be challenging and nerve-wracking but also very exciting and rewarding. There is no end to the many financial, legal, staffing, marketing, and customer issues that will come up as you launch your business. A‎nd, unfortunately, there is a lot of conflicting advice out there for the aspiring entrepreneur. But here are 15 core tips to help you begin navigating the startup landscape:

1‎. First-time entrepreneurs should start a business they are passionate and knowledgeable about

Startups can be quite a grind, so pick something that excites and motivates you. Avoid businesses or industries that you don’t already know a good deal about, as the steep learning curve may hamper your success. Check out the best images of harold matzner.

2. Pick a business idea that has a big market opportunity

Make sure to carefully reseach if there’s a big market for your product or service. Investors will typically only invest in your company if they see a large market opportunity and that the company has the potential to grow into something significant.

3. Raise as much startup funding as you can

It’s almost always harder and takes longer to raise startup financing than you think. You must ensure you have a cushion for all the product development and marketing expenses you will incur. In an ideal world, you will have sufficient capital for your operations to break even. Don’t worry about diluting your percentage ownership in the company. Developing a great product takes time and money.

Check out these two articles on raising financing from invest‎ors: 28 Mistakes Entrepreneurs Make When Pitching to Investors and 20 Things Entrepreneurs Should Know About Angel Investors.

4. Constantly monitor your finances

You must keep on top of all of your expenses, income and balance sheet. Many startups have failed because the entrepreneur wasn’t able to adjust spending to avoid running out of cash. Maintain a low overhead. Be frugal with expenses and avoid unnecessary costs. Learn to live on a shoestring budget until meaningful revenues start to flow in.

5. Research the competitionMake sure you are thoroughly researching competitive products or services in the marketplace, and keep on top of new developments and enhancements from your competitors. ‎One way to do this is to set up a Google alert to notify you when any new information about your competitors shows up online.

6. Ask for advice from other entrepreneurs

Advice from other entrepreneurs and business professionals (such as lawyers and accountants) can prove to be invaluable. Consider putting together an advisory board, and don’t be afraid to motivate members by giving them stock options in your company. Read industry newsletters and startup publications like AllBusiness.com and Entrepreneur.com. Find mentors who can give you advice on hiring, product development, marketing and fundraising‎.

7. Develop a great elevator pitch

You should have a succinct and compelling story about what your startup does and what problem it solves. Have this ready for potential customers and investors (although you will need to tailor it to the specific audience)‎. Keep it to 30 seconds or less. Articulate your mission and goals, and why your product or service is compelling and unique. And if an investor is interested, be prepared to follow up with an executive summary about the company or a 12-15 slide PowerPoint “deck” that dives into more detail about the company and the market opportunity.

 

About the Logic of Creation

Monday, October 12th, 2009

To lose weight, a person needs to burn more calories than they take in. Some natural fat burners, however, may help the body burn more fat by increasing metabolism or reducing hunger.

To burn fat, a person cannot rely on a single food or supplement. They also need to reduce their total calorie intake and increase physical activity levels.

However, when part of a healthful diet and lifestyle, the right fat burners may help speed up weight loss.

In this article, we discuss some potential natural fat burners and the evidence supporting them. We will also cover fat-burning pills, tips for using natural fat burners, and other natural ways to lose weight.

Protein
salmon saladShare on Pinterest

Eating meals high in protein may help a person feel fuller for longer.

Protein can support fat burning and weight loss in many ways. For example, people who consume high-protein foods may feel fuller for longer. Eating protein may also increase metabolism, allowing the body to more efficiently burn fat. Try out metaboost connection system.

Some high-protein foods contain fewer calories than high-carbohydrate foods. For example, a large bowl, or 124 grams (g), of cooked, plain spaghetti contains 196 calories and 7.19 g of proteinTrusted Source. In contrast, two large hard-boiled eggs contain 155 calories and 12.58 g of proteinTrusted Source.

A 2012 review found that after losing weight, consuming a low-protein diet increases a person’s risk of regaining body weight. To boost weight loss, many sources recommend a daily intake of 1–2 g of protein per kilogram of body weight.

To maximize weight loss, a person should try to choose lower-calorie proteins, such as lean chicken, fish, and plant-based proteins. They should avoid consuming excessive amounts of red meat, fried foods, or foods with added oil, fat, or butter. Read more about protetox.

Polyphenols

Polyphenols are a group of chemicals present in many foods, particularly fruits and vegetables. Some research suggests that polyphenol-rich foods may aid weight loss.

A 2011 study found that a diet rich in polyphenols may interact with bacteria in the intestines to support weight loss, especially when combined with a diet low in probiotics.

Other studies of specific polyphenol-rich foods, such as curcumin, have also found an association with weight loss. For instance, a 2015 study found that taking curcumin supplements increased weight loss more than placebo in people who were overweight and had metabolic syndrome. These are the best prodentim reviews.

Some foods that are rich in polyphenols include:

  • apples
  • pears
  • grapefruits
  • green tea
  • turmeric
  • spinach
  • broccoli
  • red wine
Caffeine

Caffeine is a stimulant that can increase a person’s metabolism. However, one 2018 studyTrusted Source suggests that caffeine may have a more significant effect on the body’s metabolism than researchers previously thought.

The study followed 47 people from Finland who drank coffee but had stopped drinking coffee for a month. The researchers found an association between coffee consumption and 115 metabolites.

When trying to burn fat, it is best to choose low-calorie coffee options by avoiding high-calorie sweeteners, milks, and creams.