Posts Tagged ‘electro magnetic field’

Over Veerkracht (Resilience) (in Dutch)

Monday, April 2nd, 2012

De leer van de thermodynamica is in de 19e eeuw ontstaan uit natuurkundig onderzoek dat werd uitgevoerd om de efficiëntie van de stoommachine te verbeteren. Inmiddels heeft deze wetenschap belangrijke wetten over het Universum ontdekt.

Volgens de thermodynamica beweegt de energie in het Universum op de lange termijn zich van een onmogelijke extreem hete situatie, de Big Bang, naar een toestand van extreme kou en een hoge waarschijnlijkheid, de Big Freeze, waarin alles netjes uniform verdeeld is. Het universum beweegt van extreme chaos naar extreme ordening.

Energie stroomt daarom altijd van hoge (chaos) naar lage temperatuur (orde). Vrijwel alle energie op aarde komt van de zon in de vorm van electro-magnetische straling. Met behulp van deze zonnestraling transformeren planten, algen en bacteriën simpele chemische structuren in complexe biomassa (chemische energie). Bacteriën en schimmels breken deze structuren weer af waardoor de cyclus wordt gesloten.

Biomassa wordt door de rest van de organismen op aarde direct of soms veel later (olie/gas/steenkool) geconsumeerd. Het consumeren van de primaire zonne-energie vindt plaats in voedselketens waarin de organismen ook zelf weer worden geconsumeerd.

Vanuit ons menselijk perspectief interpreteren wij het consumeren van de participanten in een voedselketen als een competitie (“survival of the fittest”) maar we kunnen het ook zien als een uiterst flexibele keten van chemische reacties die worden uitgevoerd in bewegende zichzelf reproducerende chemische fabrieken.

 Energie is de mogelijkheid om iets in beweging te krijgen of te houden. De opgeslagen (potentiële) energie in de aarde wordt soms in meerdere stappen omgezet in beweging (kinetische energie). Tijdens deze omzetting gaat er altijd warmte verloren (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie).

De energiestroom van de zon wekt door de rotatie van de aarde stroom-systemen (flow-systems) op. Stroom-systemen hebben een boom-structuur als de stroom van een punt naar een oppervlak of een volume gaat. Een voorbeeld zijn het weersysteem en een meanderende rivier-delta. De longen en de bloedvaten in ons lichaam hebben precies dezelfde opbouw omdat hetzelfde proces ook in ons lichaam optreedt.

Volgens de Constructal Theory van Adrian Bejan verbeteren de stroomsystemen zich steeds opnieuw en dat doen ze door gebruik te maken van de permanente slijtage (dissipatie, wrijving, weerstand, erosie) die de stroombeweging veroorzaakt.  Uiteindelijk vindt er altijd weer ergens een doorbraak plaats in de meander.

Adrian Bejan heeft de Constructal Theory volledig analytisch afgeleid uit de wetten van de Thermodynamica. Hij  beschouwt het principe van de verbeterende stroomsystemen (“construction”)  als een Hoofdwet van de Thermodynamica. Volgens hem is ontwerpen niet een intelligente actie maar een volstrekt logisch gevolg van de werking van ons Universum.

De stroom van onmogelijkheid naar uniformiteit, van hoge onwaarschijnlijkheid naar hoge waarschijnlijkheid gaat gepaard met allerlei tussenstadia waarin de bestaande structuren de nieuwe structuren de weg wijzen.

De doorbraken in de meanderende stroompatronen maken beter gebruik van de huidige mogelijkheden maar de oude paden behouden lange tijd hun functie. Hierdoor is een stroomsysteem niet afhankelijk van één pad en is daardoor ook bestand tegen calamiteiten (bijv. een sterk verhoogde regenval in het stroomgebied van de rivier).

Het systeem waar de stroomsystemen onderdeel van uitmaken bestaat uit Machines (Constructal Engines) en Barrières (Brakes).

De machines en de barrieres zorgen ervoor dat de aarde niet te warm of te koud wordt.

De machines zoeken de weg van de minste weerstand, optimaliseren de stroom, bouwen structuren op, slopen de barrieres, produceren kinetische energie en minimaliseren de slijtage. De machines slechten het pad naar de Big Freeze waarin alles gelijk zal zijn en alles stil zal staan.

De barrières bevatten potentiële energie, leveren de weerstand om de minste weerstand te vinden, slopen de machines, optimaliseren daardoor de dissipatie en produceren een maximale hoeveelheid straling met een hogere golflengte als de binnenkomende zonnestraling die de aarde weer verlaat.

Produceren (Machines) en Consumeren (Vernietigen, Slijten) houden het wankele evenwicht van Moeder Aarde in stand.

De evolutie van ecologieën, steden, organismen (wet van Kleiber), talen (wet van Zipf), organen (de longen, bloedvaten), sporten en technologieclusters voldoen aan de Constructal Theory.

In 2002 hebben Holling en Gunderson het boek Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems gepubliceerd.

Panarchy bevat een integrale visie op de evolutie en de adaptieve cyclus van  de constructal engines die men ecosystemen noemt.

Panarchy is ontstaan door het combineren van ogenschijnlijk conflicterende theorieën. Die theorieën leken conflicterend omdat ze betrekking hadden op de verschillende fasen (Zie Plaatje Phase Space hieronder) van de adaptieve cyclus die een ecologie doorloopt.

De combinatie van de vier mogelijke fasenruimten levert een op-en neergaande cyclus op waarin op een zeker moment een sprong (bifurcatie) wordt gemaakt naar een compleet nieuwe ruimte. Nadat deze sprong heeft plaatsvonden stopt de dynamiek van de oude ecologie.

De meest herkenbare fase is de Exploitatie-fase (B).  Dit is de opgaande lijn waarin de ecologie een hoge mate van orde bereikt en overschotten (Potential) produceert.

De vier fasen van de Panarchy Cyclus voorgesteld als een landschap met een rollende bal

Aan het eind van deze fase neemt de potentie af en wordt er van alles gedaan om de levensduur van de ecologie zo lang mogelijk te rekken (C -Conservation). In deze fase zijn de structuren verouderd geraakt en zijn er op allerlei plaatsen reeds alternatieven (bypass) ontstaan die beter passen op de huidige vraag naar beweging.

De ecologie is in de conservatie-fase vrijwel tot stilstand gekomen en besteed al zijn energie aan het onderhouden  van zijn eigen structuur.

Tijdens de langzaam opgaande lijn van de Exploitatie-fase neemt de verbondenheid en vooral de afhankelijkheid (Connectedness) tussen de participanten onderling enorm toe waardoor de ecologie steeds kwetsbaarder wordt voor verstoringen.

De constructal engines in de ecologie gaan steeds efficienter samenwerken wat ten koste gaat van de diversiteit en de variatie in de ecologie.

De ecologie kan verstoringen opvangen totdat de  verschillende paden nog niet zijn dichtgeslibd maar een verstoring die alle paden tegelijkertijd raakt is dodelijk.

Op het laatst wordt de Veerkracht (Resilience) enorm op de proef gesteld en kan het gebeuren dat de Ecologie volledig ten onder gaat (Release) of na een grondige Reorganisatie weer aan een nieuwe levensloop kan beginnen.

De resilience van een ecologie wordt gemeten door de snelheid te meten waarmee een ecologie zich weer herstelt van een verstoring.

Volgens Panarchy beweegt een Ecologie zich op verschillende schalen en plaatsen en kan op die plaatsen in verschillende fasen verkeren waardoor er allerlei soorten van interactie mogelijk zijn. Hoe hoger de schaal hoe langzamer de cyclus verloopt. Hoge schalen dempen de fluctuaties van de lagere schalen.

Een snelle lokale reorganisatie kan zich plotseling heel snel verspreiden (een lopend vuur (Revolt)) terwijl een langzame geleidelijke ontwikkeling (een organisatie) een snelle ontwikkeling weer kan dempen of tot stilstand kan brengen (de organisatie van de Brandweer (Remember)).

Panarchy is een Zelf-Refererend Cyclus-Model dat bestaat uit Vier Fasen en (minstens) drie Schaalniveaus.  De panarchische golfbeweging bestaat uit twee stappen n.l. de  positieve weg Omhoog naar de Top (exploitation, conservation)  en de negatieve weg Omlaag naar het Dal (depressie, reorganization).

Op een bepaald moment kan de golfbeweging zich splitsen waardoor een nieuw (ander) niveau van organisatie optreedt. Deze sprongen doen zich volgens een vaste regelmaat voor.

Als we kijken naar terminologie en inhoud valt het op dat er een groot verband bestaat tussen Ecologische-, Economische- en Persoonlijkheidstheorien. De natuur, de economie en de mens lijken onderhevig te zijn aan dezelfde wetten.

De theorie over de Menselijke Natuur heeft erg veel weg van de Theorie die wij over de Natuur zelf hebben ontwikkeld. De mens is een zelfstandig bewegende ecologie, een stromend stroomsysteem waaraan een groot aantal participanten deelnemen.

Bacteria wisselen DNA uit

Die participanten hebben zich in de loop der tijd verenigd omdat een samenwerkingsverband veel efficienter bleek te zijn dan een solitaire ontwikkeling.

In het begin bestond het samenwerkingsverband uitsluitend uit simpele chemische fabriekjes, bacteriën, die genetische ontwerpinformatie (DNA) van hun fabriekjes uitwisselenden. De eerste fundamentele stap in de samenwerking van de bacterien was de statische spons. De mens heeft erg veel ontwerp-informatie gemeen met de spons.

Spons

Later gingen de organismen bewegen en waarnemen. Hierdoor gingen ze als individuen samenwerken met andere organismen die genetisch op hen leken (zie Genetic Similarity Theory).  Het uitwisselen en combineren van ontwerp-informatie ging gewoon door (sex).

In volgende fasen ontstonden er hogere ordeningen, zoals lichamen die lichamen konden bevatten (huizen, steden, vliegtuigen, onderzeeboten en auto’s).

Op dit moment is de (grote) stad het hoogste niveau van koppeling maar niets houdt de “Constructal Law” (of de Entropie) tegen om een ordening te gaan scheppen op  het niveau land of aarde.

Dat betekent dat er nieuwe slagaderen moeten komen om de ontwerp-informatie en de energie die tussen de grote steden gaat stromen te faciliteren. Overduidelijk is dat het Internet de basis vormt van het zenuwstelsel van de aardse informatievoorziening.

De thermodynamica is een statistische theorie. De kansverdeling van een Systeem wordt de Entropie van het Systeem genoemd.

Om een kans te kunnen berekenen moet je de kansruimte (de Phase Space) bepalen. Die bestaat uit alle mogelijkheden.

Het aardige is dat je niet hoeft te beschikken over kennis van alle combinaties van alle componenten van een specifiek systeem om erg veel te weten te komen over een kansruimte.

Je kunt gaan spelen met willekeurige componenten (a,b,c,d,e,….), de combinaties in een matrix stoppen, gaan tellen en patronen zoeken in de getallen die er dan worden gevonden. Je bent dan bezig met de statistiek van de statistiek of beter de waarschijnlijkheid van de waarschijnlijkheid. De mogelijke patronen worden beschreven in de Driehoek van Pascal.

Wat dan blijkt is dat er achter het patroon van Pascal weer een patroon zit (zie plaatje).  Dat patroon bevat wederom driehoeken en het is zeer waarschjinlijk dat er achter de driehoeken weer driehoeken zitten. Driehoeken in driehoeken in driehoeken in…. noemt men een fractal, een zelf-herhaling.

De  (on)waarschijnlijkheid is eigenlijk heel mooi en vooral ook simpel geordend en komt voort uit een zichzelf herhalend patroon, de Drie-Eenheid, dat in iedere godsdienst op aarde voorkomt.

Wetenschap en Godsdienst gaan uiteindelijk over hetzelfde.

LINKS

Over de Big Bang

Over Thermodynamica

Over Constructal Theory

Waarom een stad een organisme is

Waarom de genen bepalen wie we aardig vinden 

Over Pan en Anarchie

Over de Wet van Kleiber

Over de orde achter de wanorde (Over de Driehoek van Pascal)

Over de Uitgebreide Driehoek van Pascal

Over de drie-eenheid.

About Entrainment

Thursday, August 26th, 2010

In 1665 the Dutch physicist Christiaan Huygens noticed that two pendulum clocks in his room tended to Swing in Sync. The same happens with fireflies, cardiac pacemaker cells,  menstrual cycles, birds in flight, walking, dancing, circadian rhythms in animals, quantum gravity theory, dialogues and people in a crowd.

Two connected Systems always Entrain because Every System in our Universe Vibrates and is connected.

birds in sync

Birds in Sync

When the Parts are  connected, the Rhythm of the Whole controls the Rhythm of the Parts.

The transformations of the seperate parts takes place in two steps. In the first step the variance of the frequencies of the parts is reduced but the oscillators remain incoherent, each running near its natural frequency, until a certain threshold is crossed. Then the oscillators begin to synchronize spontaneously. The effect is somewhat like the outbreak of synchronous applause after a magnificent concert.

To make the transformation possible the Parts have to adjust their behavior. They have to move with the Rhythm of the Flow of the Central Clock. At the end of the transformation from isolated Parts to the Whole the Parts are the Same. They are Copying each other.

When people are copying other people they lose their identity and move into a trance-state. The same effect can be accomplished with hypnosis.  When people are in a trance-state it is easy to manipulate them.

About Copying

Humans are Copiers. When we look at the Science of Coupled Oscillators it becomes clear that Copying is not an intentional act. People and other Systems are more or less forced to copy others when the frequencies of their systems are within a certain bandwith.

When people are close and are focused on a shared target (a soccer match, a concert, a conversation, a dance, a common goal) the human parts start to synchronize and become a Crowd, an entity that starts to act on its own.

About Communication

The word “communion” means “becoming a union“. All communication arises through Synchronization. All communications are dances that coordinate the rhythmic processes shared among the engaging systems.

Communication is not a transmission of information, but rather a coordination of behavior among living organisms through Mutual Structural Coupling. Just like the Crowd, a communication, starts to live a life of its own, when the exchange of the vibrations of the conversation starts to synchronize. This happens within seconds.

conversation1

In the 1960’s, William Condon of Boston University School of Medicine pioneered the empirical study of communication as coupling. In the microanalysis of a few seconds of film he was astonished to find how the voice and bodily movements of speaker and listener were coordinated within intervals as short as 20 milliseconds.

Condon introduced the term entrainment to describe the coupled behavior. He noted that: “Communication is thus like a dance, with everyone engaged in intricate and shared movements across many subtle dimensions, yet all strangely oblivious that they are doing so“.

Coupling begins with getting the attention of other organisms, or more accurately, with distracting the organisms from other engagements so they are able to discern and respond to this engagement.

When the Oscillations of two Systems are outside a certain bandwith it looks like the most powerful system takes over control. The frequency of the synchronized system is a mean and when big numbers and small numbers are added the small numbers simply disappear. This situation is called an Overload.

Overloads are able to kill small systems because the small system is unable to cope with the huge pertuberations. People with a Dominant Personality are able to force (to entrain) Dependent people to copy their behavior.

About Synchronization

A System of N coupled different oscillators creates a very complex almost unsolvable mathematical problem. In 1975 Charles Peskin formulated the conjecture  that Systems would eventually synchronize even when the parts are not identical. In 1990 the conjecture has been proven by Strogatz and Mirollo.

Systems of Coupled Oscillators show four states called Phase Locking (Synchronization), Phase Drift (“Chaos“)  and Amplitude Death (“Order“). In the last state the oscillations stop completely.  The fourth state called a Chimera is a combination of a synchronized and a drifting state.

The most important issue to notice is the fact that the state of Amplitude Death is what we call Order. It is an exceptional state that can be reached when the exchange of information between the states is “compensating” the vibrations of the states or when the System is “compressed” into a Singularity.

synchronization

Most Systems are oscillating (“Cyclic“) and are in a Phase Drift (“Chaos“) or a Chimera trying to reach some sort of Synchronicity with the other connected Systems. In Nature every System is connected to every other System because of the Electro-Magnetic (and Sound) Fields they share.

Systems of Coupled Oscillators behave differently when the connections between the parts are delayed. It this case highly identical parts start to behave as not identical parts. When a delay occurs the stable rhythm of the heart can suddenly stop, resulting in a sudden death.

About the Circadian Clock

In order to cope with and to predict 24-hour rhythms in the environment, such as light and darkness, temperature or the availability of food, most, if not all, organisms have Circadian (“Daily“) Timing Systems. These systems generate circadian rhythms in a wide range of behavioral and physiological processes.

For most animal species, a main circadian pacemaker has been identified in an anatomically defined location in or close to the brain. During the last years, however, it has become clear that circadian systems are complex and that additional oscillators exist, both within and outside the central nervous system.

The Peripheral Circadian Clocks are situated in the Heart, the Liver, the Lungs and the Kidney. These organs are the same “organs” that are used in Chinese Acupuncture which is not strange because the Aim of Acupuncture is to Balance the Electro Magnetic Field in the Body.

For a correct functioning of the circadian timing system, these oscillators should be synchronized to one another and properly phased to the environmental cycle.

Synchronization between the oscillators occurs via interactions or coupling pathways, whereas the light-dark cycle is used for synchronization to the outside world.

The most important mammalian circadian pacemaker is located in the suprachiasmatic nuclei (SCN) at the base of the hypothalamus in the brain.

From the suprachiasmatic nucleus, nerve impulses travel via the sympathetic nervous system to the pineal gland and inhibit the production of melatonin. At night, these impulses stop and melatonin production ensues and is released into the body.

In fish, amphibians, reptiles, and birds, the pineal gland appears to be directly sensitive to small amounts of light that penetrate the skin and skull.

In mammals, with increased development of the cerebral hemispheres, the pineal body came to lie deeper within the brain and indirect stimulation of the pineal gland by light via the retina came to be more important. The Suprachiasmatic Nuclei are connected to the Outer Eye and the Inner Eye, the Pineal Gland.

The Pineal Gland is called the 6th Chakra, the Third Eye (or the Eye of Horus), the Seat of the Imagination.  The Imagination, the Central Clock of our Body, is “in control” of all the other Clocks in our Body.

With the Help of our Imagination we are able to Cure and to Kill the Body.

pineal

Pineal Gland

About the Pineal Gland

The Earth is a huge magnetic sphere. The E/M field of the Earth varies in strength and consistency through the ages. Our bodies own magnetic frequencies and our bio-field patterns react to this variance of the Earth’s field.

The pineal gland is the principal structure in the brain that is directly sensitive to the Earth’s magnetic field. The Pineal Gland Senses the Field.  To sense the Field the Pineal Gland contains small calcite crystals.

Our bone structure Converts Vibrational Energy into Magnetic and Electric Energy. When the bone is bent it produces an E/M-field. This E/M-field interacts with the Pineal Gland and creates a Feed-Back Cycle.

The E/M-field of our Body, the Aura, is a combination of all kind of waves. A special type of wave-structure is called a Standing Wave.

When the E/M-field acts as a Standing Wave all the waves are in harmony and conserve structure. The Human body is in harmony when the total field of all the separate E/M-fields of the Body act as a Standing Wave.

The Standing Wave appears when the Spinal Wave of the Vertebrae of the Body is in a special Alignment.  If this happens the Standing Wave of the Spine Resonates with the Standing Wave of the Earth. At that moment the Kundalini Rises and the Pineal Gland reacts with a Huge Mystical Experience.

About the Heart

The heart beats about once a second throughout your life. These regular contractions pump blood to the Upper (Head) and the Lower part of the body and are driven by electrical impulses from a natural pacemaker inside the heart.

This pacemaker, known as the sino-atrial node, responds to signals from the Central Circadian Clock situated in the Hypothalamus that changes the heart rate according to the body’s needs (“the action potential“), making it slower when resting and faster during exercise.The rhythmic contractions of the heart are triggered by waves of electrical activity that spread from the sino-atrial node throughout the heart muscle.

There are small fluctuations in the time intervals between beats that are fractal in nature, and a loss in this variability is a sign of cardiac ill health. However, a cardiac arrhythmia, in which the rhythm of electrical waves that drive the heart is broken, can be lethal.

A loss in the synchronized rhythm of the heart causes different parts of the atrial or ventricular muscle to contract at different times, undermining the pumping action of the heart. An arrhythmia therefore leads to the mechanical failure of the heart.

The propagation of excitations in heart tissue can be described in terms of travelling waves with a velocity of about 0.5 m s-1 and an amplitude given by the action potential. Since the action potential lasts for several hundreds of milliseconds, a single wave extends over a distance of about 10 cm. This means that a normal human heart is hardly large enough to contain a single wave.

In the heart the wave propagates around a circular obstacle. The wave repeatedly travels along the same path at a frequency given by the wave velocity divided by the circumference of the obstacle.

If the radius is gradually decreased, the frequency increases until the wavefront of a new wave catches up with the tail of the previous wave. If the radius is made even smaller, the wave is forced to adopt a spiral shape that continues to rotate around a central core. Spiral  Waves have been observed in numerous chemical and physical experiments.

The Wave Structure of the Heart resembles the Wave Structure of the Universe. This could be the reason why the Heart plays such  an important role in many Religions.

When the Wave Structure of the Heart is coherent with the Wave Structure of the Whole, the Rhythm of your Life is in Sync with the Rhythm of the Universe.

The Pacemaker Cells are called the Heart Chakra, the 4th Chakra. The Heart Chakra acts as the Balance Point for all the Chakras.

The Balancing Point is the Middle of two Triangels related to  the Head and the Body that rotate With- and Counter-the-Clock creating a Moebius Ring.  The Pineal Gland, the Central Clock, is part of the Upper Triangel of the Mind.

Spiral Waves in the Heart

Chemical Spiral Waves

Chemical Spiral Waves

About Cymatics

In 1967, the late Hans Jenny, a Swiss doctor, artist, and researcher, published the book Cymatics,  The Structure and Dynamics of Waves and Vibrations. In this book Jenny showed what happens when one takes various materials like sand, spores, iron filings, water, and viscous substances, and places them on vibrating metal plates and membranes.

What then appears are shapes and motion- patterns which vary from the nearly perfectly ordered and stationary to those that are turbulently developing, organic, and constantly in motion.

When Jenny experimented with Fluids of various kinds he produced Wave motions, Spirals, and wave-like patterns in Continuous Circulation.

These patterns are the same patterns that are produced by Coupled Oscillators. This is not strange because Sound Waves are highly comparable to Electro Magnetic Waves.

With the help of simple tools it is possible to Simulate the Creation and Expansion of the Universe.

We don’t need very complicated tools to observe the Whole. The Whole shows its patterns everywhere, even in your bathtub.

The Whirpool Galaxy

The Whirpool Galaxy

About the Creation of the Universe

In beginning the Void, the Zero Point Field,  rotated in Silence until a Huge Action Potential disturbed its Eternal Rest.

The Void was in a state of Amplitude Death until a Statistical Fluctuation, an Act of Creation, moved the System into a Chimera and later a Phase Drift.

Out of the Phase Drift Two Coupled Oscillators (Yin & Yang) appeared that moved With- and Against the Clock creating a Spiral Motion, a Vortex.

The Two Coupled Oscillators were each others Complement because two Coupled Oscillators are always Complementary.

After a while the Phase Drift generated Four and More Oscillators and Space started to Expand.

The pattern of this Expansion is governed by the Metallic Mean, which generates Fluent or Quasi Crystals. Fluent Crystals are the basic structure of the Electro Magnetic System of the Human. Scientists believe that the basic structure of our Universe is a Fluent Crystal, a Hall of Mirrors.

Quasi Crystals

Quasi Crystals

Space stops expanding when the Unbalance of the Energy of the Act of Creation is compensated by the amount of Oscillators (Strings) of Expanding Space.

At that moment the Universe will move into the State of Synchronization and all the Parts will move with the Rhythm of the Central Clock, the Tao.

When this happens the Universe starts to contract until Space has reached the Void.

In the last step the Oscillation will stop and the Void and Amplitude Death will appear again.

LINKS

How bacteria entrain

Steven Strogatz: About Coupled Oscillators and Biology

A lecture about Coupled Oscillators

A presentation about Coupled Oscillators

About Engagement

About Standing Waves

About Hypnosis

About the Electro Magnetic Field in the Body

About the Cardiac Pacemaker Cells

About Cymatics

About the Heart Chakra

About Stress and the Action Potential

About the Zero Point Field

About the Metallic Mean

About the Hall of Mirrors

About the Logic of Creation

Monday, October 12th, 2009

To lose weight, a person needs to burn more calories than they take in. Some natural fat burners, however, may help the body burn more fat by increasing metabolism or reducing hunger.

To burn fat, a person cannot rely on a single food or supplement. They also need to reduce their total calorie intake and increase physical activity levels.

However, when part of a healthful diet and lifestyle, the right fat burners may help speed up weight loss.

In this article, we discuss some potential natural fat burners and the evidence supporting them. We will also cover fat-burning pills, tips for using natural fat burners, and other natural ways to lose weight.

Protein
salmon saladShare on Pinterest

Eating meals high in protein may help a person feel fuller for longer.

Protein can support fat burning and weight loss in many ways. For example, people who consume high-protein foods may feel fuller for longer. Eating protein may also increase metabolism, allowing the body to more efficiently burn fat. Try out metaboost connection system.

Some high-protein foods contain fewer calories than high-carbohydrate foods. For example, a large bowl, or 124 grams (g), of cooked, plain spaghetti contains 196 calories and 7.19 g of proteinTrusted Source. In contrast, two large hard-boiled eggs contain 155 calories and 12.58 g of proteinTrusted Source.

A 2012 review found that after losing weight, consuming a low-protein diet increases a person’s risk of regaining body weight. To boost weight loss, many sources recommend a daily intake of 1–2 g of protein per kilogram of body weight.

To maximize weight loss, a person should try to choose lower-calorie proteins, such as lean chicken, fish, and plant-based proteins. They should avoid consuming excessive amounts of red meat, fried foods, or foods with added oil, fat, or butter. Read more about protetox.

Polyphenols

Polyphenols are a group of chemicals present in many foods, particularly fruits and vegetables. Some research suggests that polyphenol-rich foods may aid weight loss.

A 2011 study found that a diet rich in polyphenols may interact with bacteria in the intestines to support weight loss, especially when combined with a diet low in probiotics.

Other studies of specific polyphenol-rich foods, such as curcumin, have also found an association with weight loss. For instance, a 2015 study found that taking curcumin supplements increased weight loss more than placebo in people who were overweight and had metabolic syndrome. These are the best prodentim reviews.

Some foods that are rich in polyphenols include:

  • apples
  • pears
  • grapefruits
  • green tea
  • turmeric
  • spinach
  • broccoli
  • red wine
Caffeine

Caffeine is a stimulant that can increase a person’s metabolism. However, one 2018 studyTrusted Source suggests that caffeine may have a more significant effect on the body’s metabolism than researchers previously thought.

The study followed 47 people from Finland who drank coffee but had stopped drinking coffee for a month. The researchers found an association between coffee consumption and 115 metabolites.

When trying to burn fat, it is best to choose low-calorie coffee options by avoiding high-calorie sweeteners, milks, and creams.