Posts Tagged ‘bank’

Over Integrale Zorg en de Zelf-Ontplooiende Stad (In Dutch)

Sunday, April 22nd, 2018

Dit document is in 2014 geschreven. Het is eerste instantie gebruikt om een nieuwe (meer sociale) strategie voor de ABN AMRO te ontwikkelen. Het is later gebruikt als discussie-stuk toen er sprake was van het oprichten van een coordinerend Centrum voor Vitaliteit in Leiden.

Dit centrum was bedoeld om lokale centra op te richten waarbij er aandacht werd besteed aan de samenhang tussen de geestelijke, lichamelijke, sociale en economische gezondheid van de mens in alle levensfasen.

Als laatste is een deel gebruikt als discussiestuk voor een Smart City-beleid in Den Haag. Hier werd aangetoond dat Smart City niet alleen een besturingsmodel is maar dat net als bij de Vitaliteit het lichamelijke, het sociale en het creatieve van de mens een rol moet spelen in het “slim” aanwenden van Smart Technologie. Een stad is net als de mens een organisme.

Het document is gebaseerd op de verander-methodiek Paths of Change (PoC) van Will McWhinney. De wereldbeelden van PoC hebben in dit document overal dezelfde kleuren: Blauw/Unity/Regels/Waarheid, Rood/Sensory/Waarnemen, Groen/Sociaal/Waarderen en Geel/Mythic/Verbeelden.

PoC maakt het mogelijk om met behulp van steeds hetzelfde model heel verschillende vraagstukken op te lossen.

1. Inleiding: Op weg naar de participatie maatschappij

In het verleden vond het contact tussen klant en bank meestal plaats in kleine wijkgebonden kantoren. De directeur van een vestiging fungeerde als steun en toeverlaat voor de kleine zakelijke- (MKB) en particuliere klanten. Op deze wijze werden de meeste financiële calamiteiten voorkomen.

Op dit moment heeft de bank de wijk verlaten en wordt de klant geacht gebruik te maken van geldautomaten en het Internet. Om dit waar te kunnen maken zijn de bankproducten gestandaardiseerd waardoor het autorisatieproces vrijwel automatisch en dus context-onafhankelijk plaatsvindt. Bankieren is niet meer een klantgedreven maar een datagedreven proces geworden.

Inmiddels is de overheid bezig om een groot deel van zijn sociale taken met aanmerkelijk minder geld over te dragen aan de stad die ze wijkgebonden maakt. De sociale taken van de overheid moeten dichter bij de burger worden gebracht en worden ondergebracht in een wijkcentrum of een winkelcentrum.

De traditionele kerken in Nederland krimpen omdat hun leden ouder worden en overlijden. Het diaconaat binnen de kerken houdt zich in zijn regio, meestal wijkgebonden, bezig met eenzamen, armen, zieken, werklozen en andere medemensen die een moeilijke tijd in hun leven doormaken. Door de krimpende kerk wordt de onbaatzuchtige hulp aan de medemens steeds minder.

Uit het diaconaat zijn vele organisaties ontstaan die dreven op giften, subsidies en vrijwilligers. Sommige van die organisaties, zoals ziekenhuizen en  de ontwikkelingshulp zijn sterk geprofessionaliseerd en hebben zich van hun wortels losgemaakt. Ze worden nog steeds grotendeels uit het overheidsbudget bekostigd.

De bijdragen uit het overheidsbudget die richting deze organisaties gaan worden minder en moeten volgens de overheid net als vroeger worden gecompenseerd door sociaal ondernemerschap, giften en de inzet van vrijwilligers.

Om hun hoge vaste lasten te kunnen dragen moeten de meeste partners beiden werken waardoor ze weinig tijd over hebben voor kinderen en hun oudere ouders. De zorg voor de kinderen wordt overgelaten aan de kinderopvang en de school.

De zorg voor de ouderen is uitbesteed aan de gezondheidszorg. Ook hier lopen de budgetten terug en moet de burger zich als mantelzorger gaan inzetten voor zijn zieke familie, vrienden en buurtgenoten.

De zowel qua inzet als financiering krimpende sociale hulpverleningssystemen zijn in deze tijd van crisis juist meer nodig dan in de tijd van hoogconjunctuur.

De enige manier om dit probleem op te lossen is door een totaal nieuwe weg in te slaan. Die weg kan gevonden worden door moderne technologie te koppelen met medemenselijkheid.

2. De Mens is een Relatie

We beginnen bij de mens zelf. Een mens wordt gekarakteriseerd door zijn persoonlijkheid. Die persoonlijkheid is een combinatie van drie kenmerken, n.l.

(1) Richting Rotatie: Introvert/naar Binnen gericht, Linksdraaiend (<-) vs Extravert/naar Buiten, Rechtsdraaiend  (->) gericht

(2) Afstand: Geheel/Observator Boven de Wereld vs Deel/Ervaren In de Wereld en

(3) Psychische Functie: De psychische functie wordt beschreven door twee variabelen die Agency (Besturing) en Communion (Verbinding) worden genoemd.

Ze vormen samen vier functies die ieder een andere richting op bewegen (bv. Geest, Naar Boven, Abstractie of Ziel, Naar beneden, Depressie, Aarde) en samen een richtingsvector bepalen die de mens als staande golf door de Tijd/Ruimte stuurt.

De persoonlijkheid van de  mens is een relatie tussen deze twee functies in combinatie met de Draairichting en de Afstand.

De functies worden Geest/Ordenen/Waarheid, Lichaam/Waarnemen/Handelen (Sensory Motor Systeem), Spirit/Verbeelden en  Ziel/Emoties/Waarderen/Samen, genoemd. Een combinatie tussen Verbeelding en Ordenen wordt een ontwerper genoemd.

Als er twee gelijke functies worden gekoppeld is de mens psychopathologisch. Het ordenen van het ordenen wordt bijvoorbeeld Paranoïde genoemd.

John Holland ontdekte dat de persoonlijkheid sterk voorspellend is voor het beroep. Daardoor kunnen we met behulp van bovenstaand persoonlijkheidsinstrumentarium ook veel zeggen over bedrijfsculturen.

Met als mogelijke verklaring dat mensen de geschiedenis maken blijkt het ook mogelijk te zijn om het model van de persoonlijkheid te gebruiken om korte en lange cycli te beschrijven en te voorspellen.

3.  De Mens in Crisis

De Life Event Scale van Holmes bevat de gebeurtenissen die de meeste invloed hebben op de mens. Deze gebeurtenissen kunnen meerdere van de psychische functies raken.

De psychische functies van de mens zijn tegendelen die elkaar aantrekken en afstoten. Het persoonlijkheidssysteem van de mens fluctueert daarom rondom een evenwichtspunt, het set-point genoemd. De krachten die tussen de verschillende onderdelen spelen en daarmee de bandbreedte van de golven zijn per mens verschillend. Sommige mensen (Kinderen, Ouderen, Zieken) zijn kwetsbaar.

Als een gebeurtenis een te hoge schok veroorzaakt reageert de mens in eerste instantie niet (freeze). Daarna volgt ontkenning en agressie (fight). Na een depressie begint men om de nieuwe situatie weer te waarderen, te exploreren en te accepteren.

De traumatische fase kan bij kwetsbare mensen vele jaren duren. In deze periode is men niet in staat tot productieve arbeid. Het is de kunst om extreme gebeurtenissen en de negatieve effecten daarop te voorkomen of te verhelpen. Dit kan gebeuren door therapie en verzekeren.

4. Sociale Netwerken zijn soms Sociaal

Mensen zoeken vergelijkbare mensen op en vergelijkbare mensen hebben vergelijkbare persoonlijkheden.

Aangezien persoonlijkheden erfelijk zijn vindt de meest voor de hand liggende koppeling plaats met familie en andere mensen die sterk (genetisch) op elkaar lijken. Dit wordt een Community of Affinity genoemd. De leden van Facebook vormen een dergelijk netwerk.

Linkedin is een hulpmiddel waar mensen hun interesses en inzichten delen (Community of Interest) en Wikipedia bevat gedeelde kennis (Kenniscentrum).

Ervaring ontstaat als mensen een fout maken en van deze fout leren. Een fout is een afwijking van een verwachtingspatroon. Een succesvolle vorm van ervaringsdelen is de zelfhulp-groep.

De sensory-motor component van de mens is expansief en is het complement (het tegendeel) van de ordelijke kant.

Terwijl de ordenende component steeds comprimeert (analyse) en daarmee de werkelijkheid versimpelt ontstaan er steeds weer nieuwe vormen van praktisch toegepast handelen die de werkelijkheid complexer maken. Netwerken waar ervaring wordt gedeeld worden een Community of Practice genoemd.

Als we naar de persoonlijkheidstheorie kijken zien we dat de deelnemers aan een Community of Affinity en een Community of Practice samenwerken terwijl ze in de andere netwerken als individu optreden.

Het concept van de coöperatie past perfect bij de sociale sociale netwerken.

De Communities of Practice leven niet lang. Het zijn veel meer tijdelijke projectorganisaties die na het behalen van hun doel weer worden ontbonden of worden overgedragen aan een producent.

5. Van Hulp naar Levensloopbegeleiding

Het leven is een introvert (“naar binnen gericht”) proces en begint en eindigt in een staat van volledige afhankelijkheid (Low Agency, High Communion, Wij).

In de eerste fase van de levensloop vindt het proces van socialisatie plaats,  eerst in de context van de ouders en later in de eigen groep (de cultuur).

In de pubertijd neemt de behoefte om zich los te maken van ouders en familie toe (Agency,Ze) en richt men zich vooral op gelijksoortigen (de peer-group).

Aangezien het “erbij horen” de hoogste prioriteit heeft neemt men onnadenkend ook veel negatief gedrag over en zet men zich zeer nadrukkelijk af tegen de gevestigde orde, de volwassenen.

Tijdens de pubertijd vindt de laatste training plaats voor de volgende fase. Als jongeren sterk negatief worden beïnvloed door hun soortgenoten wordt deze fase niet afgerond en worden ze een drop-out die moeilijk aan het werk komt.

De persoonlijkheid trekt zich niets aan van de levensloopfasen. Er zijn mensen die altijd kind of puber blijven of weer puber worden (midlife-crisis).

Aangezien de persoonlijkheid ook bepalend is voor het beroep is het mogelijk om in iedere fase van de levensloop begeleiding te bieden met de juiste leeftijd.

Theoretisch hebben oude mensen in het begin van hun fase nog genoeg energie en de meeste levenswijsheid. In een groot aantal culturen wordt hiervan gebruik gemaakt door het  drie-generatie-systeem te hanteren.

Het principe van het drie-generatie systeem wordt in Nederland gebruikt bij de begeleiding van mensen die socialisatie-problemen hebben (“Op eigen kracht”).

Het huidige schoolsysteem is nog gebaseerd op de tijd van de massaproductie van de Industriële revolutie en lijkt op de fabriek waarvoor de arbeiders en managers geschoold moeten worden om aan de lopende banden hun werk te doen. Deze tijd is definitief voorbij.

In de pubertijd gaat het om doen, ervaren en uitproberen. Kennis verzamelen is dan niet echt aan de orde. Die kennis kan men veel beter verkrijgen door te reflecteren. Reflectie vindt plaats als er iets mis is gegaan.

Aangezien kennis zeer snel verandert is het niet zinvol meer om preventief veel kennis te vergaren. Kennis kan just-in-time worden verkregen als men praktisch in de problemen zit of overzicht nodig heeft. Ze heeft dan ook een veel hogere retentie.

In de nabije toekomst gaan instrumenten of zichzelf bedienen of krijgen een simpel user-interface dat de gebruiker vertelt wat hij moet doen.

In de productieve fase (volwassenheid) wordt de mens bestuurd door en maakt hij gebruik van regelsystemen (“het”). In deze periode wordt hij geacht een buffer op te bouwen voor de tijden dat er niet kan worden geproduceerd. Een volwassen zorgt in eerste instantie van zijn leven voor zijn kinderen (en soms partner) en later voor zijn ouders.

6. Het Begeleidingssysteem

Ondersteuningsgroep

Rondom ieder individu wordt een sociaal netwerk gevormd dat bereid is om elkaar te helpen en indien nodig ook te waarborgen. In het algemeen bestaat dat netwerk uit naaste familieleden en vrienden. Het is de bedoeling dat deze groep zo vroeg als mogelijk is in het leven wordt gevormd en zo lang als mogelijk in stand blijft. Denk daarbij ook aan de oude functies van meter en peter.

Coach

Een Coach is een persoon die over praktische levenswijsheid beschikt. Het is iemand die zijn/haar loopbaanpad heeft verlaten en zich als vrijwilliger aanbiedt aan mensen die steun nodig hebben in het leven. Coaches kunnen door een persoon of door zijn ondersteuningsgroep worden gevraagd om te helpen. Een ondersteuningsgroep is een absolute randvoorwaarde om aan de slag te gaan. Een coach kan gebruik maken van een simulator om mogelijkheden te onderzoeken.

Case Manager

Een case manager is een rol die er voor zorgt dat een dringend probleem wordt opgelost. Case managers kunnen zich in allerlei instanties bevinden en kunnen daardoor fors langs elkaar heen gaan werken. Het is de taak van de coach om de probleemhebber (zijn “maatje”) te helpen om een dergelijke situatie te vermijden of te corrigeren.

Case-Management Systeem

Alle betrokkenen maken gebruik van één Case-Management-Systeem (CMS). Een CMS is een procesmanager die op basis van condities zijn werk kan doen. Met behulp van dit systeem kunnen afspraken worden vastgelegd maar ook andere partijen betrokken en aan hun afspraken worden gehouden.

Zelfhulpgroep

Een zelfhulpgroep is een groep mensen die in vergelijkbare omstandigheden heeft verkeerd en bereid is om anderen te ondersteunen met praktische raadgeving. Mensen kunnen deelnemen aan meerdere groepen.

Case

Een case is een gestandaardiseerd beschrijving van een situatie in combinatie met een niet gestructureerde beschrijving. In het laatste geval lijkt het op een dagboek.

Cases kunnen problematisch zijn en om een oplossing vragen maar ze kunnen ook een beschrijving zijn van een gebeurtenis (bv. een ongeluk, een ziekte, een verhuizing, een aankoop). Cases worden gebruikt om een kwalitatief historisch overzicht te krijgen eventueel aangevuld met kwantitatieve informatie. Cases worden zoveel als mogelijk is automatisch aangemaakt.

Verzorgers

Indien een ondersteuningsgroep onvoldoende tijd en mogelijkheden heeft om de benodigde hulp te bieden kan externe hulp worden opgeroepen. Die wordt toegevoegd aan de groep en communiceert ook met de groep.

Specialisten/Hulpmiddelen

Indien nodig kan een case manager tijdelijk of permanent specialisten of hulpmiddelen toevoegen om de case op te lossen.

Kennissystemen/Deskundigen

Indien nodig kan een case manager tijdelijk of permanent deskundigen en kennissystemen tijdelijk of permanent toevoegen om de case op te lossen.

7. Financiering van de Levensloop

Het lichaam is verbonden met kort cyclische zon- en maanritmen zoals de dag, de maan/maand en het jaar (de seizoenen). Het gedrag is meetbaar (sensors), sterk voorspelbaar en daardoor budgetteerbaar mits er geen sprake is van verslaving, de behoefte van het lichaam om eindeloos te genieten.

Het complement van het lichaam, de geest, zoekt zekerheid en zoekt en formeert voorspelbare lange termijn patronen (soms een onderneming genoemd) die zich tonen in de vele economische cycli (Kitchen, Juglar, Kuznets, Kondratiev, …).

Aangezien de patronen onderhevig zijn aan verstoringen moet men ze niet als een absolute zekerheid gaan hanteren. Cycli herstellen zich altijd weer.

De korte cycli moduleren op lange cycli en hebben een voorspelbare verhouding (één Kondratieff = drie Kuznets= zes Juglars = twaalf Kitchens).

De Kontratiev-cyclus duurt +/- 54 jaar wat betekent dat de gemiddelde mens in zijn leven altijd profiteert van voorspoed en tegenslag. Dit betekent dat men met behulp van een lange termijn planning en een adequaat sociaal netwerk de cycli ongehavend door kan komen.

Sommige mensen hebben last van teveel geluk, teveel ongeluk, teveel passie of teveel wantrouwen om flexibel om te gaan met de toekomst.

In dat geval kunnen er voor deze mensen ondersteunde systemen worden ontworpen die zowel het geluk als het ongeluk delen door elkaar een waarborg te verlenen of elkaar te helpen in het besturen van het levenspad.

8. Smart Computing: De Mens in de Machine

Software gaat steeds meer psychische functies van de mens overnemen waardoor er uiteindelijk volledig autonome systemen zullen komen.

Op dit moment zijn vooral patroonherkenning (Big Data) en sensors gekoppeld aan procesmanagers (‘robots”) bruikbaar.

In de volgende stap kan de mens zich gaan koppelen aan zeer krachtige simulatoren die aan de ene kant de buitenwereld voorspelbaar zullen maken (“Early Warning”) en aan de andere kant een persoonlijke fantasiewereld (“het Holodeck”) kunnen maken waarin de mens eindeloos kan doorbrengen.

In de laatste fase kan de mens zich voorzien van lichaamssensors die het onbewuste zullen gaan ontsluiten.

Producten zullen worden gestandaardiseerd middels onderling gekoppelde product-configurators waarmee de klant kan gaan spelen (of andersom).

9. Van Coöperatie naar Banking Robot

Bankieren is heel oud. In de code van Hammurabi (1700 v Chr) werd er al gesproken over verzekeren. Rond 1200 ontstonden in Italië de handelsbanken.

De Treasury voortgekomen uit het graanpakhuis van Hammurabi is de functie binnen de bank die moet zorgen voor de levensloopbegeleiding van de bank door te zorgen voor een goede balans tussen sparen (productie) en lenen (consumptie) op zowel de korte- als de lange termijn.

Bankieren was tot 1900 uitsluitend voorbehouden aan de welgestelden. Rond die tijd ontstonden er twee nieuwe bankvormen die zich gingen richten op het vergaren van vermogen onder de minder draagkrachtigen (Giro & Postspaarbank) en het besturen van collectieve bedrijven en het dragen van collectieve risico’s (Raiffeisen, de Coöperatie of Onderlinge Waarborg Maatschappij).

De Consumptiebank (Bank van Lening) kreeg een enorme impuls toen de arbeiders in de jaren zestig verplicht werden om een salarisrekening te openen. Vanaf dat moment raakten de Nederlanders hun vrees om te lenen en te spenderen kwijt. Deze ontwikkeling werd natuurlijk sterk geholpen door de opkomende Kondratieff-golf.

Aan het eind van 20e eeuw hebben de banken geprofiteerd van de verder oplopende economie en hebben daarbij vergeten om een geldvoorraad voor de slechte jaren op te bouwen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de bank zelf maar ook voor zijn klanten.

Rond 2000 op de top van de golf werd door de ontwikkelaars van de handelsbank Binck-Bank, Knab gelanceerd als een nieuwe vorm van klantgericht bankieren (Personal Financial Planning).

Knab probeert om de nieuwe mogelijkheden van de IT-technologie ten volle aan te wenden. Tot op heden slaat deze moderne vorm van bankieren niet erg aan omdat de klant de diensten te duur vind. Het grootste probleem is natuurlijk dat deze bank geen aansluiting krijgt bij de duurzame socialen, de expanderende genieters en de comprimerende zekerheidzoekers.

Het ligt in de lijn der verwachting dat rond de tijd van de Singularity de bank zich zal hebben getransformeerd in een begrijpend pratende alleswetende bankrobot die perfect waakt over de belangen van de klant. De teerling voor een Dr.Watson-bank is deze maand door IBM samen met de DSB-bank in Singapore geworpen.

Het lijkt er op dat deze ontwikkeling wel eens sneller kan gaan dan men denkt omdat IBM wederom een miljard dollar heeft gestoken in de toepassingen van zijn Dr.Watson-technologie. Deze investering zal vooral worden besteed aan het verbeteren van de medische Dr.Watson.

Dr. Watson ook wel Semantic Analytics genoemd kan in korte tijd eindeloos veel kwalitatieve (tekst, plaatjes) en kwantitatieve data tot zich nemen, patronen ontdekken,  logische redeneren en praten.

Om de uitdagingen van de komende cyclus-periode aan te kunnen zullen de banken zich moeten gaan concentreren op het balanceren van hun eigen geldvoorraden en daarmee ook de waardenvoorraden van hun klanten. Dit kan alleen als ze zich gaan bezighouden met de volledige levenscyclus.

Dit betekent dat een bank niet alleen alle soorten dienstverlening moet gaan bieden maar ook alle soorten banken onder één noemer moeten zien te brengen.

In dat kader zal de bank ook weer een sociale kant moeten gaan tonen.

We hebben gezien dat deze kant van het bankwezen zich in het verleden heeft getoond in de coöperatie en de waarborgmaatschappij. Deze banktypen zijn grotendeels verdwenen en hebben zich getransformeerd in een “normale” bank en verzekeraar waarbij de inbreng in het beleid van de klanten niet groot meer is.

Het herstellen van de klantbetrokkenheid (zie Knab) is een “hot issue” en “customer co-creation” staat hoog in de trend top tien.  Daarnaast rijst het aantal nieuw opgerichte kredietunies de pan uit en is de regering al druk bezig om deze vorm van onderlinge solidariteit een wettelijke basis te geven.

Het ligt dan ook voor de hand om onderlinge solidariteit (“de naaste”) weer als uitgangspunt te nemen voor de mensen die dat willen en dat zijn de mensen met een sociale persoonlijkheid.

10. Integrale Gezondheidszorg

We zijn weer terug bij het verdwenen bankkantoor in de wijk. Het stond in een winkelcentrum waar inmiddels door de snelle opkomst van de Internetwinkels alleen nog de lichaamsgerateerde kort cyclische retail aanwezig is.

De kans is groot dat die zich zelfs op den duur terugtrekt als de winkel-logistiek zich volledig heeft aangepast aan het aan huis bezorgen.

Vaak is zo’n winkelcentrum gekoppeld aan een gezondheidscentrum dat zich nu ook druk moet gaan maken over de psycho-sociale zorg. De overheid heeft bedacht dat de huisarts in de wijk in samenwerking met de wijkverpleegkundige moet gaan optreden als personal case-manager.

Opvallend is dat de economische gezondheidszorg (de armenzorg) nog grotendeels een kerkelijke aangelegenheid is. Er zijn vele organisaties die de hulp van levenswijze “maatjes” aanbieden om mensen te helpen ook economisch orde op zaken te stellen.

Wat tot op heden nog volledig ontbreekt is een integrale benadering. De vele professionele hulpverleners (“de sociale kaart”) en vrijwilligers werken notoir langs elkaar heen,  het aantal specialismen is sterk gegroeid waardoor ieder probleemhokje een eigen loket heeft en men kan door de soms zeer complexe vaktaal moeilijk onderling communiceren.

Wat vaak wordt vergeten is dat er naast hulpverleners en vrijwilligers ook nog commerciële partijen zijn die belang hebben bij een gezonde medewerker of klant.

Die belangen worden bij voorbeeld gedragen door Arbo-diensten, Verzekeraars en Banken die schadeclaims moeten afhandelen en natuurlijk ook voorkomen. Een vergaande samenwerking rondom het wijkgebonden integrale gezondheidscentrum ligt voor de hand.

Het is hierbij van belang om te beseffen dat de technologie veel werk uit handen kan nemen zodat de mens zich volledig kan richten op het persoonlijk contact zowel in de vorm van een gesprek als van de zorg zelf (totdat de zorg-robot zich aandient).

11. De Zelf-Ontplooiende Stad

Een stad is een verzameling gebouwen, waarin mensen samenwonen, werken, worden verzorgd of plezier maken. De mensen en de gebouwen zijn verbonden door allerlei soorten netwerken (energie, vervoer, telecommunicatie, sociale netwerken, waardeketens, ..).

De stad kan net als het Integrale Gezondheidscentrum verdeeld worden in vier onderling verbonden onderdelen n.l Besturing, Bedrijvigheid, Sociaal en Cultureel.

Boven de Stad kan een Monitor worden gedefinieerd die erg veel lijkt op het menselijke bewustzijn. De Monitor moet er voor zorgen dat de verschillende onderdelen niet te dominant worden.

De vier onderdelen kunnen weer worden opgesplitst in vergelijkbare onderdelen waardoor er in totaal (1+4) x 12 = 60 onderdelen kunnen worden gedefineerd. Die onderdelen kunnen als nodig is nog veel dieper kunnen worden opgedeeld als we de mens weer opsplitsen in bijv. organen en de organen weer in cellen. Op ieder niveau gelden dezelfde wetten.

LINKS

Over Slimme Software

Over de Stad

Over Paths of Change (PoC)

Over Grammers of Engagement

Over Roeping

Over Verslaving

Over Communities of Practice

About the End of the Banking System

Sunday, May 18th, 2008

I left the Banking Industry in 1997 because I did not want to be part of an environment where cooperation and compassion was gone. At that time I expected a major crisis. It took ten years until the crisis of the Banking Industry was very visible to everybody.

Until now I don’t think many people are aware of what is really happening and what will finally happen. We are approaching the End of the Banking System. In this blog I will show you that everybody was aware of the reasons behind the crisis. The reasons are extreme greediness and incompetence.

The solution to the crisis is simple. We are able to create a New System with Ease. It is just a matter of time when this will happen.

Let me start with two citations out of an article of Fortune April 1, 2008: “half the huge gains from 2003 to mid-2007 could be attributed to increased leverage – otherwise known as gambling with borrowed money – that magnified earnings in a boom. If a firm’s portfolio is leveraged at 33 to 1, it takes a mere drop of 3% to wipe out its entire capital“. “The compensation system is a fundamental problem. The system rewards swashbuckling behavior by everyone from traders to CEOs“.

Bankers are Gambling with Your Money. When they Win they get huge bonusses. When they Lose You Pay their Debts. You Pay their Debts because Your Investment has evaporated and/or because You Pay more Taxes.

Related post: Casinos en ligne .

The Investment Bankers know everything that is happening in the Market months before You know What is Happening. They are not allowed to use this knowledge (Chinese Walls) but Bankers are Humans and Sometimes they Forget to Keep their Mouths Shut.

The Chinese Wall is an ethical barrier between different divisions of a financial institution to avoid conflict of interest. A Chinese Wall is said to exist, for example, between the corporate-advisory area and the brokering department to separate those giving corporate advice on takeovers from those advising clients about buying shares. In spite of Chinese Walls, these conflicts of interest allegedly arose during the heyday of the Dot/Com era, when financial research analysts published dishonest positive analysis on companies in which they, or related parties, owned shares.

The U.S. government has since passed laws strengthening the Chinese Wall concept (e.g. Sarbanes-Oxley Act) with the desire to more carefully formalize and prevent such conflicts.The big problem with procedures is that they are imaginary.

In reality people always find a way to avoid procedures. It all comes down to two things Personal Ethics and Transparent Working Methods implemented in “simple” IT-Systems. As you will see later the Personal Ethics is highly surpressed by the Corporate Culture and the IT-Systems are exceptional Complex.

 Now two citations out of an article of Bank Director, Second Quarter 2003 by John R. Engen.

The past few years have witnessed the big-money failures of institutions, due to fraud or risky business strategies“”But L. William Seidman, FDIC chairman in the Reagan and Bush administrations, says regulators shouldn’t be judged too harshly. The industry turned in record profits of $105.4 billion in 2002, up 21% from the previous year“. “To go through the stock-market drop we’ve had, 9/11, and everything else without a major banking problem shows the value of having someone looking over your shoulder“.

The Regulators knew and know about the Fraud and Risky Business Strategies but their Theory is simple. When the Banks make a Profit Everything Works Fine. The Banks earned the Profit by Gambling. The Regulators just watch over the shoulder of the Banks and are Very Happy about the Gambling System. It always Cures Itself. Some People Win, Some People Lose. It is all in the Game. Funny Enough the Winners are Always situated in the environment of the Banking Business and the losers are Small Investors.

A few citations out of an articles about Index Funds in The New York Times (May 17, 2008): “It has been long established that even most active fund managers fail to beat the overall market on a regular basis”"Stock bubbles are examples of huge inefficiencies, in which prices get completely out of whack for months and even years at a time” “We have people investing tens of billions of dollars in index funds and they are getting drawn into bubbles“.

The Stock Market is a Gambling Machine and the Value of your Stocks has nothing the do with the Real value of Your Stocks. Nobody is able to predict the effects of the manipulations of “Greedy” Bankers on the Market. The only people that really profit are the bankers themselves. They create the Stock Bubbles and Collect the Bonuses. The real value of your stocks is the dividend a company pays to his investors. Many Stocks are Highly Overvalued.

Let us move to the Employees. A few citations out of New York Times (May 16, 2008):

You’re seeing a very, very inconsistent message to employees,” “It’s, ‘I don’t know when it’s going to happen, it may be tomorrow, it may be next month; we may be able to keep you, we may not.’ “banks are keeping employees in the dark about the size and timing of layoffs”. “She did not return to her office and ended up asking the bank to send her the photos of her son that she kept on her desk”. “many laid-off employees are not allowed to return to their desks, because the banks fear departing employees will try to take valuable colleagues or clients with them” “Euphemisms for layoffs are making the rounds too. Banks do not just fire people anymore. They engage in “head count reduction,” “reduction in force” and “redundancies.” And gallows humor is rampant. One joke: A banker calls a colleague and asks, “Are you busy? Or are you lying?”

Investment Banks use Fear to Manipulate Their Employees. You Never Know if you are able to Keep your Job. When You Live in Fear You never tell the Truth. You are Busy or you are Lying.

When You have to Perform to keep You’re Job You have to take High Risks. You keep you’re mouth about these Risks because in a Fear Based Culture You never talk about Failures. You hide them and Hope Nobody will See. When You tell Somebody about the big problems that could happen You are Fired because Everybody Knows and Nobody Wants To Know. “Après moi, le déluge” (“After me, the deluge”)(Louis XV).

Again the New York Times (May 17, 2008):

Few employers want us around for 40 years, so our income is likely to have ups and downs and disappear altogether for brief periods between jobs. Saving for retirement is now mostly our responsibility, too. Health insurance, for those of us who have it and manage to keep it, requires increasingly large amounts of money out of our pockets. The list goes on and on”. “As fewer people have pensions and more retirees live longer, an increasing number of people may need financial help from their children” “Financial planners may not have all the answers, or the best answers, all of the time” “Thankfully, a number of Web communities and blogs have grown up around almost every aspect of spending and saving“.

Many more people will be Without a Pension. They have Lost their Investment at the Stock Market. Perhaps You even have to help you’re Parents. To do this You have to Save Money but You don’t know what to do with the Money You have Saved. The best way to get an independent advice is to use Networks of Experienced Customers. Never Ask a Bank to Give you an Advice.

And the Customers. Citations out of the Telegraph (16/05/2008):

The conventional wisdom in financial markets is that the time to move back into bank stocks is just after a slew of rights issues has depressed prices. There are, however, good reasons not to give the banking sector the benefit of the doubt. At the best of times, as Anthony Bolton, the fund manager who ran Fidelity’s Special Situations fund for many years, observes, banks “are the most opaque of all companies”. With a building materials company, you more or less know that, barring fraud, the right amount of stock is there. With a bank, it is much harder for investors to understand the assets on the balance sheet; and in the course of the credit crisis, it has transpired that the banks themselves experienced severe difficulties in this area“.

Nobody Understands the Financial Practises of a Bank. Even the Bankers Themselves don’t Understand what they are Doing. I am not convinced Banks have kept all the Data about You in the Right Order. Someday You will Find Out that You’re Savings are Gone and Nobody Knows Why.

It does not help to create Chinese Walls when Nobody Knows what is really happening. The Controllers are and were unable to understand the complicated financial structures that were created. The Book-Keeping systems are not Covering the Truth. Even very Bright Mathematicians are unable to value the Complicated Financial Transactions. The Effect is that Dealers are able to go their own way without a proper monitoring instrument. This has created many “unexpected” situations where low-level Dealers were able to build High-Risk Positions for a Long Time without the Knowledge of the Management. When the Gambling failed the Bank lost billions.

Reactions of readers to this Column:

I still think banks are greedy and lack integrety but they will bounce back because they are essential to a capitalist system” How can anyone believe a word they now say? Furthermore they remain in position, collecting their millions”. “It is the real investors namely pension savers and private investors who have no meaningful say and ultimately pay the price for this corrupt state of affairs, deception and lack of accountability” “Don’t let the politicians throw our money at bailing these irresponsible bankers out” “I am suffering in this downturn, and feel worried about the future. But we all have had a hand in this fiasco and we all can be affected by events (floods, droughts, disease, terrorism, earthquakes, storms and wars) which not wanted by anyone, we must plan for“.

The Customers are Powerless and Very Angry but there is no Alternative. We have to Live with the Greedy, non-Ethical Capitalistic System.

It is wrong to associate Banks with the Capitalistic System. Everywhere in the World people are Saving and Borrowing Money. The fundamental principle that was lost is to take Responsibility for what You are doing with the Money of Others. There is nothing wrong when you Gamble with you’re own money but don’t Gamble with the Money of Others. It is as simple as that.

My Conclusion:

There is Really Nothing that stops Us (the Customers) to start a Bank of our Own. The Technology is there and the Customers are really fed up with the Current System.

There are already Customers who are advising Customers for nothing. It will be very easy to transfer money without the Use of the Banking Payment Systems. If we agree on one principle, “You are trusted until you prove the opposite” it will be very easy to make a loan. There are already Systems Operational who are doing this. They are called Cooperations.

Nobody is taking the initiative to create a new Banking Infrastructure. Everybody is waiting for Everybody.

The Regulators wait and see. They hope the System will recover. I think it has died recently and nothing will help us to revive the dead body.

Why Conflicts Solve Many Security Problems: About Attacks and Mistakes

Tuesday, November 20th, 2007

One of the most interesting jobs in my career was the management of the Security in a big bank. It was an interesting job but also a very stressful job.

When you are responsible for Security you are always fighting against two forces. The first force is the Outside Attacker. The other force is your Boss.

When “Things Go Terribly Wrong” your Boss will be very angry.

When “Nothing is Happening” he will reduce your budget or he will tell you to stop “boddering people” with all the things you do to “Prevent that Terrible Things will Be Happening”.

People don’t like Security Measures.

One of the most spectaculair activities was “The Simulated Attack“. We paid people to attack our Systems and we hoped we could stop them. I can tell you one thing. They always succeeded! Personnally I am convinced it will be much easier to attack a bank than 10 years ago. I still know “How They Did It” and I know it is almost impossible to prevent “This to Happen”.

If you know a little bit about the way payments are processed the only thing you have to do is to change a software-program. “This” can be done on many levels in the IT-Infrastructure. When you do “this” on a “deep level” you need a lot of technical expertise. You can also do it in a simple way. Just sell yourself as a programmer to a contracter or sub-contracter.

The funny things is that you can also Attack a Bank without the intention to Attack the Bank. Just “Make a Vital Mistake” and Complete Systems Stop Working. Soon I discovered that “Preventing Small Mistakes” was much more important than “Preventing a Big Attack”.

The most important reason is that when somebody wants to Attack a Bank you just cannot stop them without Stopping the Bank.

You need to take so many “Counter-Measures” that everybody (Personel and Customers) is simply stopped in everything they want to do.

One of the people that inspired me the most was Prof.dr. Willem Albert Wagenaar. He showed me that it is almost impossible to prevent mistakes.

When you want to Prevent a Mistake you Have to  Change the System Not the People.

Many Security systems are Symbolic Systems. You are not allowed to exceed a speed-limit when you drive a car. It would be much easier to block the car to exceed the limit.

The only thing you can do is to “design” systems that are resistant to the things “you don’t want to happen”. But Beware of the “Total Blocking Effect”.

A very effective way to do this is to “Create a Conflict”.

When you don’t want somebody to spend money without permission make Two persons responsible for the decision to spend the money. When you want to prevent that your personnel is treated badly make one person responsible for the Care of the personnel and another for the Use of the personnel. When you want High Quality and Speedy Delivery make one person responsible for Quality and the other for Speed.

The most important thing you have to do to make this work is to give them Equal Power. When you don’t do this one of them will become the Slave of the Other. When you give them Equal Power they have to Negociate the Two Conflicting Forces.

A Projectmanager needs a Very Special Expert to reach his goals in time and the Expert is very tired or sick or his father is dying. The  solution is to talk with the Customer and explain the problem to him. Perhaps he wants to postpone the project for a few days.

A bad solution is to waste the Expert (he will make mistakes) or to use an unexperienced employee (he will make mistakes). When they make mistakes the project has to be postponed and the Customer will loose his faith in your competence.

When the Opponents are unable to solve the conflict give a third party (The Wise Judge) the Power to Decide and write down “How He Solved the Conflict”.

This will prevent the next one.

About the End of the EG, the End of the Dutch Political Parties and the Death of Pim Fortuyn

Monday, October 29th, 2007

It all started in 1996. In this year I was asked to become a member of the HP Corporate Advisory Board, the ESPRIT Advisory Board and the W3C-Advisory Board. Suddenly I started to talk with very high level executives about the Future.

ESPRIT is a huge program of the European Union. It invests money in Research all over Europe. Every four years the priorities are formulated and I was asked by the Dutch Government to be the Dutch representative.

The panel was constructed by combining Country and Branch. I was the Netherlands and Banking. Another member came from the UK and was an expert in the Future of Medicine. We were asked to give a presentation about our expertise. Later all the presentations would be merged in next sessions.

It was a big surprise to the managers of ESPRIT that we were telling more or less the same story. Finding a shared view always took many discussions but we finished in one day.

I asked my manager if I could visit my colleagues of the panel to dig deeper in what they were telling. At that time I was responsible for Corporate Search. I had to define the Future Strategy of the Bank. After some explaining he agreed and I traveled Europe.

What we found out was that behind the scene a new shared foundation was visible. Every Industry was moving to a Center and out of the Center completely new Industries would emerge.

In 1996 I wrote the first English document I ever produced. It was about the Future of Banking. A few citations:

“By definition, the bank has always been a facilitator of trading processes”. It means that the bank must try to penetrate more deeply into the sales and production processes of the suppliers”, “the role of the intermediary will have to be investigated, and the positioning of the bank at the user-interface of the client (in the first instance, private client) defined. What is more, it is recommended that we do not sell only our own products. In the private client market, the struggle will revolve around the user-interface and ‘convenience’. Customers must be captured, seduced and retained. The ‘convenience’ is created when the ‘network organization’ (bank + retailer + producer, if there is one) finds ways of relieving the customer of certain troublesome matters“.

The document was discussed on many levels in the Company. To my big surprise the majority of the senior managers found the document interesting but in essence they did not believe “this” would ever happen. Banking would stay the same “for Ever”. It was a nice Vision but it was not based on Reality. I produced many other Presentations and Documents to show what was happening. I even build a Demonstrator together with Scientists of the Erasmus University (Eurides, Ron Lee & Yao Tan). It used Deontic Logic. The Demonstrator was financed by the EG ESPRIT Fund.

A year later I left the bank. My first job was to create a lobby office of ABN AMRO in Brussels. My ESPRIT-contacts proved to be of great help.

The new emerging foundation came back in many activities between 1997 and today. In March 2006 I finally saw the Light. To share my insight I wrote a document called “The Moving Boundary” (Dutch, De bewegende grens). Suddenly I saw that we were not only moving to a new foundation but that the foundation, the Center, was “On The Move itself”. I used a new Prediction of the Dutch Cultural Planning Bureau (SCP) to prove my point.

The SCP showed that five (!) factors were the main drivers. They called the drivers Individualization, Intensivation, Globalization, Automation and Informal-isation. I mapped the five factors on the Model of Will McWhinney and hoped one of the five factors would disappear. At that time I believed in four World Views.

Suddenly I saw that the factor Informal-sation was related to a Center. This center is pushed by four forces Equality, Diversity, Uniqueness and Cooperation. They are trying to find Balance. Until that time the Centre is moving in many directions. Every time we think we have found something to “Hold On” it moves.

I found out that we are moving from the time of the OR to the time of the AND. Before the Center started to move we had a Choice.

We could be in favor of Equality (Conservative, Christian Democrats), Uniqueness (Liberal) or Cooperation/Solidarity (Socialist) but the old boundaries are disappearing.

The Old Parties are holding hands in the Political Democratic Centre of The Hague but also Centralized Democracy is not a concept that is there to stay.

The AND-process in politics showed itself for the first time in 2002. A completely new party led by Pim Fortuyn took over Dutch Politics like an Earthquake. Unfortunately Pim Fortuin was killed just before the Elections. Many people believe it was a Political Crime.

The Netherlands are still in a very incomprehensible process of political restructuring. New parties grow and die. Old parties are splitting and restructuring.

The central structure of the EG is falling. Many “old time” politicians are playing strange games to show that people of Europe like what is happening in Brussels. They all know they are unable to hold the European Center.

The same is happening with NATO and the UN.

The Center is Moving!

Much later I discovered the Final Secret.

The Center is now moving at random but is trying to Jump to a new Level.

The Jump can be a Fall or a Rise.

Why the Finance Gurus Get Risk All Wrong

Tuesday, September 18th, 2007

When I read the news I feel the Worldwide Financial System is slowly moving into the disaster zone. The main reason is the absence of Trust. For almost 25 years I have been active in the Banking Industry.

I started my career as a mathematical analyst doing Operations Research. Our most important client was the International Money Market. The next 25 years I was in many roles involved in this area.

Banking is in its essence very simple. A bank buys and sells money. All the products of a bank are sometimes very complicated structures where the flow of money (the cash flow) is regulated. A bank has to balance its cash flow every day. When the cash flow is unbalanced it has to buy or sell money from other banks or the National Bank.

The money market is the most complicated market. The most important person in this market is called a Dealer. To balance the activities of the Dealers a Manager gives them all kinds of Limits. The sum of all the Limits has to be zero on a daily basis.

When they buy and sell money it is very easy to manage the dealers. You just have to add all the cash flows and compare them with the given number.It became much more complicated when the dealers created new products.

In these new products they started to trade Expectations (Options). An expectation is a statistical construction. To calculate the Limit a new way of calculation had to be developed. Not only a new way of calculation had to be developed we also needed a new way to keep the books.

Everytime when we were able to find a way to solve the problems the dealers invented a new product. They started to trade in expectations of expectations and many other very complicated combinations of other products. In the end we were not able to keep the book anymore.

This was the moment when things went totally wrong. Perhaps you remember the end of Barings where a dealer called Nick Leeson was able to fool almost everybody. He wanted to regain his losses and to do this he had to take more risk in every step he was taking. He was gambling with the money of the bank. I don’t want to offend dealers but I think GAMBLING is the best way to describe the current situation in the financial industry.

Not only the bank is gambling but also Companies and Customers are gambling in every aspect of their lives. Customers buy a house and hope the price of their house will rise. Companies buy a company and hope the merger will make a profit.

Gambling is a zero sum game. Gambling is a very complicated way to distribute a whole. The sum of all the chances is one. To state it simple when one person wins the other has to lose. We created a very complex system that hides the fundamental laws of gambling. An example is inflation. Inflation changes the value of a currency. To compensate the ups and the downs of the currencies money flows from one country to the other.

When a bank is unable to reach zero (balance) it has to lend money. There are many arrangements between banks to make this possible. Most of the time banks operate in clusters or networks. They use preferred partners to do so. When you are playing in the lower league you have to pay more. You are playing in the lower league when the chance that you become unbalanced is high. You are a risk and to compensate the risk you have to pay a higher price because the bank has to reserve money to compensate for the risk. The money the bank has to reserve is not making money.

A very long time ago I was responsible for a project called Global Limits. We used the GEIS (General Electric)-network to connect all the dealing centers in the world. The system operated on a real-time basis. Every transaction with a bank was stored in the central database. With one button a central manager could block a bank. If the bank was blocked the dealers were unable to deal with this bank.

The system was created because of the Oil Crisis. The management of the bank was very afraid the Domino-effect would take place. The Domino-effect happens when a bank goes broke and influences the next one. We calculated this effect on a daily basis.

At that time the banking network was not too complicated. Many banks worked in alliances (ABECOR) and the alliances could stop the cascade.

At this moment we are in a totally different situation. The banking network is worldwide, highly interconnected and the transactions between banks are based on expectations. When a worldwide expectation fails the system is almost unable to stop the cascade.

Most of the time expectations are also balanced. When many expectations fail at the same time the Insurance Industry calls this an Act of God. Acts of God (or Destiny) are outside the reach of statistics. They are so rare that it is impossible to predict them.

It looks like the world is hit by many Acts of God at the same time. The System is able to take one blow and a second blow but at a certain point in time the System is down. The money that was reserved to compensate is gone. At that time only Governments are able to help.

They are able to create (!!!) money to help the System to survive. Creating money is a temporary solution. In the end the balance has to be restored. The total System gets out of balance when very big or world-wide disasters occur. When the System is unbalanced for a long time the system is permanently vibrating and is basically unpredictable (volatile).

The creation of money creates Inflation. There is an end to this Support System when the Inflation rises to an unexceptable level.The only way to solve this problem is to change the value of the Currency or to hide the Inflation. This a trick many countries apply. It buys them some time.

The effect is a change of the flow of money from one country to the other country. The most terrible situation arises when the Economy is going down and Inflation is going up (Stagflation). Stagflation is something the brightest economists are unable to handle. You have to stimulate and stop the System at the same time.

The current system is still highly dependent on the Dollar. When the US is unable to manage the flows of money the Worldwide System is in big problems. Currently the World Economic Power is the cause of many Acts of God and experiences many Acts of God.

Yesterday the former president of the independent financial autority in the US(FED) Alan Greenspan predicted a financial disaster in the US. He explained that the US does not have the financial buffers to handle a crisis. When this crisis comes (the baby-boomers) they have to lend the money elsewhere.

What we see now is a very dangerous situation. The banks are afraid to help their colleagues. They don’t trust anybody anymore. When a bank is unbalanced it has to ask the Government for help. When the Bank has to ask the Government for help the customers that have given the bank a loan demand their loans back. The Bank is unable to survive this. When the first bank has fallen the other banks want their money back. When the money is gone the next bank falls and the next bank falls. An endless cascade starts to move like an avalanche.

In 1996 Per Bak wrote the book How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality.

Self-organized criticality is one of a number of important discoveries made in statistical physics and related fields over the latter half of the 20th century. Per Bak used the metaphorical visualization of a “sandpile” on which new sand grains were being slowly sprinkled to cause”avalanches”. The Domino-effect takes place when the last grain falls and all the sandpiles start to move.

What Per Bak discovered was a Power Law. The Acts of God are predictable by a mechanism that underlies the natural phenomenon in question. The Power Law is fractal which means that the rules of the system come back at every level and behave like the tones and overtones of music. Sometimes the disaster is repeated at every level of enfolding of the system and creates a multi-level avalanche.

What Per Bak discovered was that the sand-pile system is fractal. It is a self-reference. Old fashioned statistics, used by Banks, are unable to handle fractals.They are not able to predict the “sudden disaster“.

Benoit Mandelbrot (the inventor of fractals) and Nassim Nicholas Taleb wrote an article called “How the Finance Gurus Get Risk All Wrong

Conventional finance theory treats big one-day market jumps or drops as anomalies that can be safely ignored when gauging risk or forecasting returns. But if you remove the ten biggest one-day moves (both up and down) from a chart of the S&P 500 over the past 20 years, you get a picture very different from market reality. The big moves matter

In market terms, a power-law distribution implies that the likelihood of a daily or weekly drop exceeding 20% can be predicted from the frequency of drops exceeding 10%, and that the same ratio applies to a 10% vs. a5% drop. In bell-curve finance, the chance of big drops is vanishingly small and is thus ignored. The 1987 stock market crash was, according to such models, something that could happen only once in several billion billion years. Another aspect of the real world tackled by fractal finance is that markets keep the memory of past moves, particularly of volatile days, and act according to such memory. Volatility breeds volatility; it comes in clusters and lumps. This is not an impossibly difficult or obscure framework for understanding markets. In fact, it accords better with intuition and observed reality than the bell-curve finance that still dominates the discourse of both academics and many market players“.

What they are telling is that disaster breeds disasters. What they are also telling is that INTUITION is the best tool to use when you want to besuccessful in the financial market.

Alan Greenspan explained yesterday what he experienced when he was trying to convince the Government to stop to destroy the Country. He also told the reporter that he was convinced they would not stop the process and he was also convinced the process could not be stopped. I hope he is wrong.

LINKS

About Fragile & Anti-Fragile Systems