Posts Tagged ‘ancient egypt maat’

Over Anti-Fragility (in Dutch)

Thursday, March 8th, 2018

Nassim Telab beweert dat er geen woord in het Engels bestaat voor het omgekeerde van Fragility (kwetsbaarheid). Daarom heeft hij het zelf gemaakt. In het Nederlands bestaat het wel alhoewel het ook een niet-(on)-woord is.

Het omgekeerde van Fragility is onkwetsbaarheid, een magisch begrip, waar veel levenden naar op zoek zijn geweest maar dat alleen aan de Goden is (of was?) voorbehouden.

Telab plaatst Anti-Fragility vooral in het scheppende perspectief. Met Anti-Fragility kun je chaos gebruiken om je eigen orde te scheppen.

Telab speelt Hermes, de god van de handel, die permanent bezig was om de mensheid een loer te draaien. Vroeger werd Hermes Thoth genoemd, een Egyptische God.

Op het plaatje houden Thoth, de Uitvinder en Ma’at, de Godin van de Gerechtigheid en Balans, de Levensboom in Evenwicht.

De tovenaar Thoht wordt ook wel Djehuti genoemd. Hij is de bestuurder van de Djed, de levenskracht, waarmee hij het Rad van Avontuur in beweging  zet dat door Ma’at binnen de perken wordt gehouden.

Cursief een aantal citaten van Nassim Telab om de sfeer te zetten:

Wind extinguishes a candle and energizes fire. Likewise with randomness, uncertainty, chaos: you want to use them, not hide from them. You want to be the fire and wish for the wind. …The mission is how to domesticate, even dominate, even conquer, the unseen, the opaque, and the inexplicable.

Our brain is not cut out for nonlinearities. People think that if, say, two variables are causally linked, then a steady input in one variable should always yield a result in the other one. Our emotional apparatus is designed for linear causality.

Antifragility is behind everything that has changed with time: evolution, revolution, political systems, technological innovation, cultural and economic success, corporate survival, good recipes (say, chicken soup or steak tartar with a drop of cognac), the rise of cities, cultures, legal systems, equatorial forests, bacterial resistance… even our own existence as a species on this planet.

The ultimate freedom lies in not having to explain “why” you did something.

In fact, every step is a new beginning. 

1. Introductie.

Dit document is een zoektocht naar anti-fragility, een concept bedacht door de filosoof/geldhandelaar Nassim Telab. Anti-fragility is het omgekeerde van kwetsbaarbaarheid (fragile).

Telab is een liefhebber van het omgekeerde en van kunstige metafoor (“The general principle of antifragility, it is much better to do things you cannot explain than explain things you cannot do.”).

Nassim zet zijn lezers graag op het verkeerde been suggererend dat dat het goede been is. Door het omgekeerde te nemen laat hij de grenzen zien van het dagelijkse en opent daardoor een nieuwe wereld die grotendeels onbegrijpelijk is maar wel degelijk mogelijk (“I want to live happily in a world I don’t understand”).

De zoektocht maakt gebruik van wat ik “mapping” noem, het springen van model naar model waarbij het basismodel, Paths of Change,  steeds meer wordt verrijkt met details die zich rondom het kernthema (on-kwetsbaarheid) ophopen.

2. Het Basis-Model, Paths of Change.

Paths of Change (PoC) beschrijft veranderprocessen en is ontwikkeld door Will McWhinney.

De methode maakt gebruik van het concept wereldbeeld (worldview), een specifieke kijk op de wereld.

PoC gebruikt vier onafhankelijke  wereldbeelden: Sensory (waarnemen/handelen/ervaring/rood), Unitary (waarheid/kennis/systeem/blauw), Mythic (weergeven/idee/inzicht/geel) en Social (waarderen/waarde/groep/groen).

Will McWhinney noemt iedere 2-combinatie een “game”. Er zijn er zes, Wetenschap (Unity/Sensory), Politiek (Unity/Social), Markt (Sensory/Social), Spellen maken (Social/Mythic), Ontwerpen (Mythic/Unity) en Ondernemen (Mythic/Sensory).

In zijn diepste essentie is PoC een model dat het verband MxM (= de Matrix, SensoryXSocial) opbreekt in twee 1xM-relaties (MxM->(1xM, UnityxSensory, Expansie))x(Mx1, MythicxSocial, Compressie) tot een 1:1-relatie (Mythic<>Unity, Mijn Model (Zelf)<-> Het Model (Het). Dit proces wordt normalisatie genoemd in Database Ontwerp.

Een verandering is een cyclisch proces dat minimaal twee wereldbeelden doorloopt. Als voorbeeld, het wetenschappelijke veranderproces, koppelt unitary (waarheid) aan sensory (waarnemen) en vice-versa.

PoC is een fractaal-systeem (zelf-referentie, herhaling zelfde model). De basisvorm, de golf, herhaalt zich op ieder schaalniveau. Er zijn vele golven met een verschillende periodiciteit (frequentie).

Een golf lijkt op een Sinus en bestaat uit een weg omhoog (mythic), de top (unitary), de weg omlaag (sensory) en het dal (social, depressie) waar vandaan de weg omhoog weer start.

Een Sinusvorm bevat twee tegenstellingen (omkeringen) n.l. richting (omhoog/omlaag) en evenwicht (top/dal).

Richting en (&) evenwicht vormen samen het geheel. Ze worden elkaars complement genoemd. Een systeem dat bestaat uit twee opponenten en complementen wordt een Quaternio genoemd.

Quaternions hebben een hele rijke historie in de geschiedenis van de wetenschap en zijn door de psycholoog/filosoof Carl Jung weer op de kaart gezet.

Een Quaternio biedt de mogelijkheid om met een concept te spelen door complement en opponent te onderzoeken. Het is duidelijk dat Telab een expert is in het spel van omkeren en confronteren. Zijn hoogste doel is om de lezer zodanig in de war te brengen dat hij zelf het Licht ziet.

Cycli van verschillende periodiciteit versterken of beperken elkaar. Omhoog en omlaag van gelijke waarde heffen elkaar op.

3. De Definitie van Anti-Fragility.

Het concept anti-fragile is bedacht door Nassim Telab en staat in de titel van zijn boek Antifragile: Things That Gain From Disorder. Anti-fragile is de antithese van fragile (kwetsbaar). Hoe meer wanorde hoe beter het anti-fragiele systeem werkt.

Anti-fragile: is het vervolg op zijn bestsellers Fooled by Randomness, en The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Black Swans zijn onvoorspelbare gebeurtenissen waar je je volgens Nassim uitsluitend tegen kunt wapenen door systemen robuust te maken.

Tussen fragiel (kwetsbaar) en anti-fragiel (onkwetsbaar) definieert Taleb de concepten anti-agile (niet aanpasbaar, rigide) en agile (aanpasbaar) met robuust (resilient, veerkrachtig) als midden categorie.

Als een fragiel systeem kapot gaat kan de nieuwe staat iets heel anders doen dan vroeger of helemaal niets doen (kapot). In dat geval passen de brokstukken niet meer in elkaar. Een fragiel systeem kan door een grote verstoring anti-fragiel worden omdat de componenten anders worden geordend en ook zelf worden aangepast.

Een niet-veranderbare (anti-agile, rigide) ecologie weerstaat een verstoring. Een veerkrachtige (robuuste) ecologie herstelt zich maar verandert niet. Een veranderbare (agile) kwetsbare (fragile) ecologie valt na een grote verstoring uit elkaar, ordent de brokstukken op een andere manier en blijft hetzelfde doen (“functional redundancy”).

Een onkwetsbare ecologie doet iets nieuws met nieuwe brokstukken. Het is de vraag of nieuw beter is. Het is ieder geval anders.

4. Over Rampen: Black Swans en Dragon Kings.

In tegenstelling tot Nassim Taleb is Didier Sonnete van mening dat er naast de Black Swan nog een ander soort ramp bestaat, de Dragon King.

Black Swans ontstaan door Self-Organized Criticality, “de druppel die de emmer doet overlopen”, de eerste steen die een lawine, een kettingreactie, doet ontstaan. Een kettingreactie duidt op een systeem dat te geïntegreerd is. Alles hangt met alles samen.

Het moment waarop de lawine ontstaat is niet met zekerheid te voorspellen maar de verdeling van de grootte van lawines vertoont een z.g. powerlaw-verdeling (de 80/20-regel, Pareto-principe). Een powerlaw-netwerk heeft heel veel kleine knooppunten en een paar grote “hubs”, die als magneet fungeren voor de kleintjes.

Dragon Kings ontstaan omdat er door synchronisatie min of meer gelijke (homogene) sterk gekoppelde (coupling) objecten gaan ontstaan die zich als een geheel volgens een vast ritme gaan gedragen (kuddegedrag).

De kudde drijft het systeem tot enorme hoogte (“een hype”, “bubble”) waarna het in elkaar stort en een tsunami start die veel opgebouwde waarde vernietigd. Dit wordt positieve feedback genoemd.

Synchronisatie forceert homogeniteit. Ongelijke onderdelen gaan in het geheel op elkaar lijken. Voorbeelden zijn verliefdheid, mensenmenigten (“meutes”), vogelzwermen, bacteria, hersenen, files, het weer en economische bubbles.

5. Stroomsystemen en Constructal Law.

Het energieverschil, het potentieel, tussen de input van de zon en de output  van de aarde (via reflectie), wordt omgezet in geordende (geconfigureerde) ritmische (cycli) beweging (stroom systemen, bijv. het weer, de waterkringloop in de zee, …).

Als het potentieel te laag is komt de beweging tot stilstand (uitputting). Een blokkade van een aantal stroompaden kan een infarct doen ontstaan waardoor de stroom zich ophoopt en een overstroming veroorzaakt. Op den duur wordt de blokkade weer opgeheven als de bron maar blijft bestaan.

Een te grote stroomlijning van de rivierdelta veroorzaakt bij een te groot aanbod overstromingen. Hierdoor gaat de stroom anders lopen (bypass). Tussen stagnatie en vrije stroom bevindt zich een persistent model dat een optimalisatie is van vele variabelen (i.h.a de lengte van de stroom). Dit model, de boom,  komt steeds terug.

Constructal Law is een onderdeel van de Thermodynamica. Ze laat zien dat stroomsystemen allemaal hetzelfde fractale “boom”-patroon vertonen op ieder schaal-niveau (hersenen, longen, bloedvaten, boom, rivier, stad,…).Hier komt de Levensboom van Thoth en Ma’at tot leven.

De boomstructuur in de vorm van de Uhrplant was de inspiratie voor de denkbeelden van Goethe die de wetenschap van de Morphologie (de Vormkunde) in gang heeft gezet.

De  stroomsystemen verwijderen op den duur alle weerstand zodat ze steeds beter kunnen stromen. Dit betekent dat de cyclus sneller gaat bewegen, het object kleiner wordt en de vorm meer gestroomlijnd.

6. Vitaliteit, een voorbeeld van een Spanningsveld.

Vitaliteit is een verband tussen diversiteit (veerkracht) en efficiency (orde). Als er teveel is gestroomlijnd wordt het totale gekoppelde systeem gevoelig voor verstoring (fragiel, breekbaar (brittle)).

Door het uitvallen van een elektriciteit-centrale vallen alle centrales uit of door een virus valt een groot deel van de software uit (collapse). Andersom levert een te grote diversiteit een te lage samenhang op en werkt er niets meer samen (stagnatie, chaos).

Vitaliteit is een voorbeeld van een spanningsveld (Efficiency (Alles gelijk) vs Diversiteit). Als je dieper analyseert blijkt dat alle problemen ontstaan door spanningsvelden die niet in het midden, in balans, verkeren.

Aangezien de spanningsvelden samenhangen middels spanningsvelden is de wereld een systeem dat in wankel evenwicht verkeerd en dat uiteindelijk tot een punt in een kruis kan worden teruggebracht. Dat punt is het scharnierpunt waarom alles draait.

7. Panarchy, de Fusie van Pan & Anarchie?

De hoofdstukken 4 t/m 6 laten een aantal samenhangende onafhankelijke variabelen zien die een spanningsveld zijn n.l. (1) Verbondenheid (2) Vitaliteit (3) Orde en (4) Potentie. Die variabelen komen ook voor in het model achter Panarchy.

Panarchy is een fusie tussen Pan, de God van de Natuur (en een uiting van de God Hermes (of andersom)) en Anarchie (een  niet van boven gestuurde organisatievorm). Panarchy gaat over Autonome processen in de Natuur.

Panarchy is een cyclisch 4-dimensionaal model (een spanningsveld tussen Vorm & Proces) van de ontwikkelingen (de stromen) die een ecologie doormaakt.

De vorm van de cyclus is het cijfer 8, de Möbius-ring. De ring is een 2-Dimensionele band in een 3-D-ruimte die geen boven- en onderkant heeft maar die suggestie wel wekt.

De ring kan worden onderverdeeld in vier fasen die overeenkomen met de cyclische ontwikkeling van een organisme van geboorte tot dood.

De fasen zijn:

(1) groeien (opbouwen potentie en verbondenheid, groen/blauw),

(2) conserveren (behoud huidige situatie prioriteit, veel te veel connecties, geen mogelijkheid voor nieuwe paden, systeem wordt broos en breekbaar, er ontstaan  verschillende breuklijnen, diversiteit neemt toe, blauw/geel),

(3) ineenstorten en uit elkaar vallen  (geel/rood) en

(4) herordenen en opnieuw beginnen (rood/groen).

Iedere faseovergang wordt afgesloten met een fase-specifieke ramp.

Het model van de ecologie herhaalt zich op verschillende schaalniveaus. Stromen op een hoger niveau zijn groter en stromen langzamer.

De verschillende schalen (bijvoorbeeld mens, sociaal netwerk, stad) hebben relaties die omhoog (revolutie, geel/blauw) en omlaag (herinneren/terugval, blauw/rood) springen.

Onderstaand plaatje toont het Panarchy-model geprojecteerd op het PoC-model.

Opvallend is dat de Mobius-Ring zich hier ook toont,  er een symmetrie is tussen Blauw/Geel en Rood/Groen en dat er een “nieuw” type “Path-of-Change” is ontstaan, een Ecologie/Ecologie-sprong dat via Revolutie (geel-sprong omhoog-blauw) en Herinner (Remember) van Blauw-sprong-omlaag-Rood loopt.

Daarnaast spelen Geel/Groen (the Game that Creates Games, Waarde van Inzicht, Inzicht in Waarde) en Blauw/Rood (Analytic Game, Maken vs Toetsen) geen rol.

In een Ecologie wordt het Analytic Game niet gespeeld en worden er geen spellen gemaakt en gespeeld.

Een Ecologie is een Autonoom (Natuurlijk) Proces en geen Mensenspel. Die hebben weinig invloed in de Ecologie behalve dat ze net als de andere organismen gebruik kunnen maken van de Ecologie en hem daarmee ten gronde kunnen richten door alles op te maken.

8. Menselijke uitdagingen en verhoudingen.

Laten we eens naar de Mens kijken.

De mens (en zijn soortgenoten, de zoogdieren) heeft in zijn leven altijd te maken met existentiële levensproblemen.

Volgens (Plutchik) zijn dat er vier: (1) identiteit (herkennen, accepteren, afstoten, isolatie, deelnemer, samenwerken). (2) hiërarchie (aanvallen, ontsnappen), (3) tijdelijkheid (voortbestaan, reproductie, overdracht van kennis & ervaring (= inzicht), samenkomen, vertrekken, leven en dood, vieren, spel), (4) territorium (exploratie, oriëntatie, beschermen, grenzen, voorspelbaarheid, hulpbronnen, overschotten, markten),

Deze problemen kunnen worden afgebeeld naar de vier relationele elementaire sociale relaties van Alan Fiske (1) Identiteit->CS, (2) Hierarchie->AR, (3) Tijdelijkheid -> EM en (4) Territorium ->MP. Ze kunnen ook worden afgebeeld naar de vier wereldbeelden van PoC.

Die vier relaties van Fiske zijn vooraf gegaan door de agonistische en hedonistische samenleving, waarbij de eerste was gebaseerd op hiërarchie en conflict (territorium, oversprong-gedrag, reptielen) en de ander op spel/cultuur (tijdelijkheid, vriendschap) en samenwerking (identiteit).

9. De Menselijk Maat.

Volgens de meettheorie  is meten het maken van een afbeelding (f) van de buitenwereld (de meting) naar een abstracte relationele wiskundige wereld (het model). De wijze van afbeelden mag geen invloed uitoefenen op het eindresultaat. Deze invloed, vertaalt in specifieke eisen wordt een schaal genoemd.

Alan Fiske ontdekte dat zijn theorie over de menselijke verhoudingen ook van toepassing is op de verhoudingen tussen de meetschalen. Mensen nemen naast objecten ook menselijke verhoudingen (een ratio) waar.

De vier schalen zijn ontstaan door “symmetry-braking“. Iedere volgende schaal beperkt de vrijheid van handelen op een formele manier. In Communal Sharing is iedere combinatie van identiteiten toegestaan, terwijl Authority Ranking een bepaalde volgorde van deze entiteiten tolereert. Daarna wordt het verschil van de entiteiten (in de zin van afstand) toegestaan en als laatste mogen de verschillen alleen nog meer een eenheid zijn (meetlat).

De Nominale Schaal (Communal Sharing (CS)) is een opsomming (bijv. de Politieke Voorkeur van Mensen).

De onderdelen van de schaal (de voorkeuren) kunnen in iedere willekeurige volgorde worden getoond (permutatie).

De deelnemers van een CS zijn voor elkaar inzetbaar en inhoudelijk vervangbaar (“functional redundant”).

Een CS is agile (flexibel) omdat iedere structuur via andere combinaties mogelijk is. CS is de basisvorm van de community.

Wiskundig staat de nominale schaal voor het behoud van de identiteit ( s1=s2 ⇔ f(s1) = f(s2), de permutatie groep.

In de Ordinale Schaal (Authority Ranking (AR)) zijn de onderdelen geordend  (bijv. kledingmaten).

De basis-relatie is baas-ondergeschikte. Deze relatie is complementair. De baas speelt zijn rol maar de onderschikte ook.

AR is fragiel omdat de rangorde ook een uniek pad van escalatie bepaalt. Je hebt aan een zet voldoende om de rest van de keten te raken. De ramp is voorgebakken in de ordening en kan door een kleine trigger in gang worden gezet (domino).

Wiskundig staat de ordinale schaal voor het behoud van orde (( s1< s2 ⇔ f(s1) < f(s2). Deze orde wordt beschreven door monotoon stijgende functies.

De Interval Schaal (Equality Matching (EM), vriendschap) gaat over de verschillen tussen de waarden in de Ordinale schaal.

Voorbeelden zijn de temperatuur-schalen van Celcius en Fahrenheit die geen “echte” nul hebben omdat de verschillen ook negatief kunnen zijn (onder nul).

Bij EM streeft men naar evenwicht door verschillen te beperken (balans, reciprociteit). Iedere deelnemer levert een gelijkwaardige bijdrage. Er moet een evenwicht zijn tussen geven en nemen. EM is veerkrachtig.

Wiskundig gaat het hier om het behoud van verschil (s1 − s2 = s3 − s4 ⇔ f(s1) − f(s2) = f(s3) − f(s4)). Dit behoud wordt vertaald in de lineaire functie (f(x)= ax+b, a>0), vermenigvuldigen en optellen.

In de Ratio schaal (Market Pricing (MP)) zijn de verschillen altijd gestandaardiseerd op één waardoor de getallen in de schaal als Eenheid (meter, kilogram, sec,…) worden gebruikt en de waarde nul de laagste waarde is (Kelvin).

In MP is de relatie gebaseerd op een transactie waarin de partijen gelijkwaardige objecten ruilen. De prijs van het object is meestal gebaseerd op geld.

Relaties worden door middel van de transactie afgewikkeld en van te voren door een contract gedefinieerd. Ze zijn meestal kortstondig van aard.

MP is Anti-Agile. Ze is gemaakt om niet te veranderen (gestandaardiseerd).

Wiskundig gaat het om het behoud van ratio/verhouding s1/s2 = s3/s4 ⇔ f(s1)/f(s2) = f(s3)/ f(s4). De functie f moet daartoe de vorm f(x)=ax aannemen.

Hier zien we ook de basis voor het lineaire denken (“Our brain is not cut out for nonlinearities”).

10. Opnieuw Over Anti-Fragility.

Er is veel reden om aan te nemen dat wat in Panarchy Revolt (Geel-sprong-vertraag-Blauw) wordt genoemd door Nassim Telab Anti-Fragility (AF) wordt genoemd.

AF is de kunst om een enorme gefrustreerde diversiteit (mythic, geel) op een gezamenlijk doel (unitary, blauw) te richten. Dit gebeurt bij revoluties waarbij de gefrustreerde achtergestelde volksmassa (groen) de positie van de machthebbers (blauw) willen veroveren.

AF veroorzaakt een overgang tussen twee (eco-)systemen waarbij er een nieuwe hogere orde ontstaat.

De nieuwe orde heeft een lager ritme (trager) omdat ze de flexibiliteit van de lagere orde kwijt is geraakt en een grotere reikwijdte heeft.

Door de revolutie is de bureaucratie van de oude structuren opgevuld met de deelnemers die buiten de orde stonden. In wezen verandert er weinig (de ijzeren wet van de oligarchie).

De nieuwe orde heeft een ander concept gevonden voor de diversiteit die onder druk staat. Voorbeeld is de overgang van het eencellige naar het meercellige organisme dat in haar eencellige staat  tegen de stroom in moest gaan om voedsel te verzamelen en nu gewoon wacht tot de bruikbare hulpbronnen langskomen.

Zolang het nieuwe plan, model  alleen maar in de geest aanwezig is is het model schaal-onafhankelijk (“een visie of een filosofie”).

Zodra men het ontwerp gaat maken (Blauw/rood/-> maken) zal men terug moeten vallen op wat er is of nog veel moeten ontwerpen en bouwen (de “utopie”) om de complete ecologie vorm te geven.

Anti-fragility ontstaat als de onbalans in een Equality Matching-structuur (veerkracht) te groot wordt en de structuur weer naar zijn evenwicht wil terugspringen.

In zo’n geval zijn er drie mogelijkheden (1) de onderdelen gaan terug naar de oorspronkelijke AR (blauw) en worden opnieuw geordend (contra-revolutie) (2) de onderdelen gaan MP (standaardisatie, rood) doen en worden vertaald in (een aantal) eenheden of (3) ze verlaten de huidige ecologie en gaan naar een “hoger” liggende ecologie waar ze ook in een nieuwe AR terecht komen.

Het plaatje laat zien dat Veerkracht (Anti-Fragile) en Fragiel een categorie vormen en dat Agile en Anti-Agile een categorie vormen.Hierbij moet je je afvragen of Anti-Fragiel en Veerkracht niet hetzelfde zijn.

De eerste categorie (Fragiel, Anti-Fragiel) zijn een Vorm waarbij Fragiel een fysieke vorm is (een glas, materie, vast, “aarde”) en Anti-Fagiel een Idee (“lucht”).

Agile en Anti-Agile zijn Samenwerkingsvormen die een proces besturen. In het eerste geval (Anti-Agile) is het proces (een stroomlijn) gefixeerd (standaard) en daardoor extreem kwetsbaar voor verstoringen (“een dam”) en in het tweede geval (Agile) heel flexibel (“water”) waarbij vrijwel alle paden van de bron naar de zee stromen.

11. De Anti-Fragile Mens.

Bovenstaand plaatje is een PoC-afbeelding van het MBTI (Myergs Briggs)-model van de Menselijke Persoonlijkheid. MBTI is een interpretatie van de archetypen van Jung die zijn samengevat in het Quaternio.

Het model bestaat uit drie delen: (1) In-de-wereld, Judging vs Boven-de-wereld, Perceiving (2) Extravert (Met-de-klok-mee-draaien) vs Introvert (Tegen-de-klok-draaien) en (3) Een 2-combinatie zonder herhaling van de vier “organen” (Thinking (T, Unity, Denken, Blauw), Sensing (Sensory, Waarnemen/Actie, Rood),  Feeling (F, Social, Emoties Groen) en Intuiting (N, Mythic, Verbeelding, Geel).

Je bent Anti-Fragiel als je met de Verbeelding (Inzicht) een Sprong maakt naar een Ordening die boven de Mens uitstijgt.

Dit ruikt naar Magie en doet erg veel denken aan de  Magier. (Thoht) die samen met Ma’at, de Godin van de Balans en Gerechtigheid, de Veerkracht van  de Creativiteit (Equality Matching, het Verschil) op peil houdt.

Mijn favorite voorbeeld is Don Juan de Tovenaar in de boeken van Carlos Castaneda die zijn leerling, Carlos, leerde om van de Tonal naar de Nagual (“het onbekende”) te springen.

De Nagual is een hoger dimensionaal gebied waar de tovenaar kan toveren wat hij wil.

Precies wat Nassim Telab wil.

LINKS

Een Magische samenvatting van het boek Anti-Fragility

Een hele uitgebreide samenvatting van het boek Anti-Fragility

About Anti-Fragility (in English)

Over Magie

Over Alchemie

Over Ma’at

Over Synchronisatie

Over Don Juan & Tales of Power

About the Good, the Bad and the Nothing

Monday, July 5th, 2010

Sometimes You want do the Good Thing and the result is a Bad Thing.

Sometimes You start an Activity with a Good Intention but the Activity runs completely Out of Hand because You were unable to Predict all the effects.

Sometimes an Activity starts with a Good Intention and Ends with a Good Result but much later You discover that you have started a Chain of Activities and the Result of the Chain is Bad.

Good and Bad are Context Dependent.

Look at this little Story:

A Chinese farmer awoke one morning to find a horse grazing in one of his fields. Since nobody came to claim the horse, the farmer used it to plow his uncultivated land. “What a good this horse is for you,” said his neighbor. “We’ll see,” said the farmer. Soon after, the farmer’s 18-year-old son was riding the horse when it shied at a snake. The youth fell off and broke his leg. “What an evil this is for you,” said his neighbor. “We’ll see,” said the farmer. Soon after, the warlord’s agents combed the village, conscripting young men for his army. Because of his broken leg, the farmer’s son was not taken. “What a good this is for you,” said his neighbor. “We’ll see,” said the farmer.

The Devil in the TAROT

The Tarot Card the Devil: The Devil, the God Pan, is the Force of Desire. On the Card we can see that Humans are able to Lift the Chains of Desire.

About the Golden Rule of Ethics

The big problem is that we attach a Value to the Intentions or the Consequences of an Activity and this Value has just two Names named: “Good” or “Bad“.

When the E-Valuation is “Good” we Feel Good. When the E-Valuation is “Bad” we feel Anger, Sadness, Guilty, Depressed or Worse. The Names of the Evaluation trigger the Emotions Deeply.

Most of the time we feel Guilty without any need to feel Guilty because we are not in Control of Everything that Happens.

The Ego, our Identity, is not able to stand the Lack of Control it has on the Outside World.

Humans need the “Illusion of Control” to sustain their Identity. Deep within they don’t want to believe that Other Human Beings or the Forces of Nature (“the Acts of God“) are also Active Agents.

The Science that is trying to define the Good and the Bad is called Ethics.

Ethics is the Philosophical Study of  “the Moral Value of Human Conduct and of the Rules and Principles that ought to govern it” or “the principles concerning the distinction between Right and Wrong or Good and Bad Behavior’

The most important Rule of Ethics is the so called Golden Rule : ” We should do to others what we would want others to do to us” or “do not do to others what you would not like to be done to you“.

The Golden Rule of Empathy and Forgiving is the most important Ethical Rule in many Cultures all around the World.

The Golden Rule uses the Principle of Self-Reference. Something is Applied on Itself.

When we apply the Principle of Self-Reference to the Bad, we move into the Domain of Lady Justice.

Lady Justice

Lady Justice: An Eye for an Eye (Revenge)

About Justice and Revenge

When Bad People don’t want to use the Good Golden Rule some cultures use the Rule “An Eye for an Eye” (Revenge) to do Justice to the Bad Ones. When you do Bad to a Person, the Bad Behavior is Applied to Yourself. “Eye for an eye” is used to make Bad People Aware of the Good Golden Rule.

The interesting point is that the combination of the Golden Rule and the “Eye for an Eye“-Rule  (called Tit-for-Tat) is the best way to solve the Iterated Prisoners Dilemma, a Chain of Conflicts.

Strangely enough The Good (now called Cooperation)  is Accomplished when you just Imitate the Behavior of the Others.

There is One (fatal) Exception to the Strategy of Tit-for-Tat. If you want to operate On Your Own and You think You don’t need the Others to Survive the best Way to Operate is to Betray Every Body. Bad Behavior provides you with a Huge Economic Win but also with a  Huge Social Loss.

When you Betray the others, You have To Protect Yourself for the Revenge of the Others.

To Compensate your Social Loss You have to Buy the Others (Lawyers, Mercanaries, ) or (worse) you have to Force the Others with Violence to Cooperate with You.  In the first Case you lose a lot of Money and in the last case the Amount of Revenge increases exponentially.

To Survive you always have to Balance the Social (“the Other“) and the Economic (“the Ego“). The “easy way’ is to do the Good and the “difficult way“ is to do the Bad.

Cooperation is a highly Effective and Efficient Method to accomplish the Good for Your Self and the Others because Good Behavior attracts Good Behavior and Bad Behavior attracts  Bad Behavior.

Seven Virtues

The Seven Virtues

About the Seven Virtues.

To do Good or to do Justice you have to Apply the Same to the Same because The Same Attracts the Same.

The Same not only Attracts the Same. The Same Repels the Not-the-Same.

The Same Law:  ”Look-A-Likes Like Each Other and Repel the Organisms that are not looking alike” (called Genetic Similarity Theory) also explains Evolution. This rule was detected by Charles Darwin when he wanted to explain the huge amount of Cooperation in Nature.

When you Apply the Same to the Same (Self-Reference) it generates a Fractal Structure in which the Same Structure Repeats Itself on Every Level (“As Above, So Below“).

It Looks Like there is a Universal Moral Law that explains  Behavior on Every Level of the Universe.

Some Scientists believe the Moral Laws are Eternal Truths. This believe has a long History that goes back to Ancient Rome (Cicero), Ancient Greece (Plato, Socrate) and Ancient Egypt (Ma’at).

During the Renaissance (“Rebirth“) the Moral Principles of Rome, Greece, and Egypt were reborn and transformed into Moral Systems based on the Four (Prudence, Justice, Temperance and Fortitude) or the Seven Virtues (The Four Virtues & Faith, Hope and Love).

When you understand and apply the Universal Moral Laws you use the Virtue of Prudence (Wisdom, Knowledge).  To Apply the Golden Lesson you need to have Courage and a Strong Will, the Virtue of Fortitude. When you keep the three Virtues (Wisdom, Justice and Will) in the right Balance you are practising the virtue of Temperance.

They last three virtues are derived out of the First Letter to the Corinthians written by Paul:

“If I speak in the tonguesof men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames,but have not love, I gain nothing.

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when perfection comes, the imperfect disappears. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love”.

Balance of Ma'at

The Golden Rule of Ma'at (Forgiving and Empathy)

About the Temperance of Ma’at

Ma’at (later  named Sophia ) was one of the (3×3) Nine Egyptian Neteru . She represented the Virtues of Truth, Balance, Justice, and Order. Just like Lady Justice she uses a Scale.

The dead person’s Heart was placed on the scale, balanced by the Feather of Ma’at. If the Heart weighed the same as the Feather of Ma’at, the deceased was allowed to go on to the Eternal Afterlife and gained Immortality (Heaven).

If the deceased had been found not to have followed the concept of Ma’at during his life (if he had lied or cheated or killed or revenged) his heart was devoured by a demon and he died the final death and was Reincarnated (Hell).

The Human,  the Talking Baboon,  had to start all over again to Learn and Apply the most important Golden Lesson of the Universe.

The way of Ma’at was to Act out of the Center of Conscioussness, the Heart. Acting out of the Heart is called the Virtue of Love.

Ma’at was also the God of Balance, Rythm and the Cycles. The Good and the not-Good moved the Cycles of the Universe.

The Good and the not-Good came out of the Same Source, the Void, the Sekhem, the Source of Infinite Potential and Love.

The Tree Faces of Shiva

The Tree Faces of Shiva (Creator, Destructor and Brahman (Void, Love, Infinite Potential))

About the Trinity of the Mind

In the Eastern (Gnostic, Egyptian, Indian, African, Mystic) Believe System the Good and the Bad are both created by the Demiurg (or the Logos, “In the beginning was the Word and Word was God“) one of the Creations of the Void. The Void exists outside our Level of Existence. The Void is a Mystery.

The Good and the not-Good, the Bad, are Complementary Opponents. Their Union is the Whole. They Share the Void, the Empty Set. The Empty Set contains Everything that is Impossible.

The Good and the Bad Move the Cycles of the Universe. They represent the E-Motions (Expansion (Desire, Creation) and Contraction (Control, Destruction)) of the Void.

The Good and the Bad Cooperate by Competing to bring the Lonely Souls back to the Void.

The Good, the Creator, and the Bad, the Destructor, are Two Faces of the Same Entity, the Spiritual Trinity, who came out of the Nothing.

The connection with the Void can be found in the Middle (the Golden Mean) of the Body, the Heart, the Link between the Triangel of the Material World (the Body) and the Triangel of the Spiritual World (The Mind).

The Heart, the connection with the Void,  is the Seat of Consciousness. It is also the Seat of the Emotions (Soul).

When the Heart Weights like a Feather, the Upper (Mind) and the Lower Trinity (the Body) connected by the Emotions are in Balance.

The Bad and the Good are Attractors. When the Attraction becomes too High you get Addicted to the Bad or the Good. A huge Expansion is compensated by a huge Contraction to Balance the Cycle. When you want to avoid the Pain of Contraction you have to Balance your Life.

The Two Triangels with the Heart in the Middle are the Same As the Seven Chakra’s (2×3+1) and the Seven Virtues of the Renaissance.

The Seven Chakra’s together with the Spiritual Trinity are Similar to the Tree of Life, The Egyptian Pesedjet/Neteru and the Jewish Sephirot (3×3+1).

The Seven Chakra's

The Seven Chakra's

About the Trinity of the Body

When Body and Mind are in Balance, the Ideas of the Spiritual Trinity are received by the Trinity of the Mind and are Implemented by the Trinity of the Material Body in the Material World (Earth).

When the Mind is not connected to the Body and the Spirit, the Ideas become Abstractions (only Words) or the Impulses of the Desire of the Body Takes over Control.

When the Mind is not connected to the Spirit Innovation stops and Old Ideas (the Seeds) Repeat Themselves All the Time. The Human becomes a Machine Caught in the Wheel of the Good and the Bad.

The One, the Spiritual Trinity, who is The Void, the Good (the Creator) and the Bad (the Destructor), uses the Strategy of Tit-for-Tat, the Trickster.

The Trinity Imitates the Behavior of the Humans or We the Humans Copy their Behavior (“We are made in the Image of God“)!

The One wants to make the Humans Aware of the Fact that the only way to Survive the Infinite Chain of Conflicts (Dilemma’s, Contradictions), which is Life, is to Cooperate (Live out of the Heart) with the Infinite Potential, the God of Love.

Implosion

The Big Implosion

About Destruction

The Golden Rule of Ethics tries to avoid the Negative Emotions, the Emotions of Loss. It wants to Create a situation were Everybody is Happy.

The Golden Rule of Ethics helps a lot to Evaluate our Intentions and the Consequences of our Intentions but the effect of our Collective Actions on the Bigger Structures is almost Unpredictable.

It would help a lot if we could Expand our View from the Emotional Human Other to “all the Other Life-Forms” that are in Existence.

In this case we have to Understand the Effects of our Behavior on the Negative Emotions of the Bacteria, the Plants, the Animals, Earth and even the Universe.

It is not clear if our Emphatic System is able to Imagine the Inner World of the other Life Forms.

If the Act of Destruction is felt the same by all these Organisms it will be simply impossible to Live.

We have to Destroy Others to stay Alive.

The Universe Destroys to Stay Alive.

The Destruction of the Old is needed to Create the New.

At this moment we are confronted with a World-Wide Crisis on many Levels of Existence. The Collective Behavior of the Human Race is Destroying our Environment.

The Collective Desire to Create and Expand has reached the Limits of the System we Live in.

It is almost impossible to Control this Expansion. The Control Systems have also reached their Limits.

The Two Complementary Forces, The Good and the Bad, Expansion and Contraction, Desire and Control,  have both reached their Outer Limits.

If they both reach the Limits the Expanding Balloon of our Outer Universe will Explode in Itself (Implode) and move through the Void to another State. There is Simply no Space Left to Expand.

If this happens the Expansion of the Outer World will be Transformed into an Expansion of the Inner World.

The Big Bang, the Big Explosion, the Sublime Act of Creation, will Repeat itself and the Big Implosion will Create a New Universe.

The Flow of Time

The Flow of Time

About Not-Acting

Wu Wei (Not Acting, Acting without Effort) is an important concept of Taoism.

When you want to apply this concept you have to Know Everything There is to Know about the Cycles and the Forces of Nature. Wu Wei is only possible when you have aquired the Knowledge and the Wisdom of Ma’at/Sophia.

Most of the Time the Power of the Cycle is so Strong that it is impossible for Us to influence the Flow of Time.

Sometimes on a Rare Moment on a Special Place the Cycles can be Influenced.

Only at that Special Magic Moment the Human is able to do the Good or the Bad.

At all the other Moments History Takes its Course. The Good and Bad Forces, the Acts of God, Act without our Consent on the Higher Levels of Our Universe. It is a Waste of Time and Energy to Oppose these Forces.

Most of the Time we are Pushed by the Forces of Nature. We Act without Effort.

In Ancients Times the Forces were called Gods, Angels or Devils. At this moment we Name these Forces with Different Names (Gravity, the Strong and Weak Force and the Electro-Magnetic Force) but the Effect of the Forces on our Field of Existence stays the Same.

At a Magic Moment Everything, even the Impossible, is Possible. At such a moment we are ”in Tune with“  the Empty Set, the Void, the Sekhem, the Tao, the Field, the Love, the Mystery, the Unspoken.

The Emotions of Loss are created when we Lose Something.

If you Own Nothing You have Nothing to Lose.

If you Expect Nothing, Every Thing will Happen.

When people see things as beautiful,
ugliness is created.
When people see things as good,
evil is created.

Being and non-being produce each other.
Difficult and easy complement each other.
Long and short define each other.
High and low oppose each other.
Fore and aft follow each other
.

Therefore the Master
can act without doing anything
and teach without saying a word.
Things come her way and she does not stop them;
things leave and she lets them go.
She has without possessing,
and acts without any expectations.
When her work is done, she takes no credit.
That is why it will last forever
.

(Tao Te Ching,  Chapter II)

LINKS

About Game Theory and Ethics

About Cybernetics and Ethics

About Social Balance Theory

About Addiction

How to Resolve a Conflict

About the Seven Virtues

About the Illusion of Control and other Human Biases

About Morality and Ethics

About Ethical Dilemma’s

About Tit-for-Tat

About Tit-for-Tat and World Politics

About Genetic Similarity Theory

About the Renaissance

About Ma’at and the Measure of the Heart

About the Nine Egyptian Concepts (the Neteru)

About Plato and the New Harmony

About Socrate and the Golden Rule

About the Demiurg

About the Mystic Experience

About the Heart

About the Void

About the Sekhem

About the Trinity

About the Trickster